ورود به سایت

 معاملات

 

 

مزایده هاhttp://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مزایده.aspxمزایده ها
مناقصه هاhttp://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه.aspxمناقصه ها
فراخوانhttp://www.zedc.ir/Transactions/Pages/فراخوان.aspxفراخوان
آرشیو معاملات و فراخوان هاhttp://www.zedc.ir/Transactions/Pages/آرشیو معاملات و فراخوان ها.aspxآرشیو معاملات و فراخوان ها

 اخبار

 

 

بيست كيلومتر شبكه توزيع برق خدابنده براساس سناريوي مديريت بحران ساماندهي شدhttp://www.zedc.ir/news/Pages/بيست-كيلومتر-شبكه-توزيع-برق-خدابنده-براساس-سناريوي-مديريت-بحران-ساماندهي-شد.aspxبيست كيلومتر شبكه توزيع برق خدابنده براساس سناريوي مديريت بحران ساماندهي شد1396/10/27
كوي رضائيه در حوزه برق شمال شهرستان زنجان در نور درخشيدhttp://www.zedc.ir/news/Pages/كوي-رضائيه-در-حوزه-برق-شمال-شهرستان-زنجان-در-نور-درخشيد.aspxكوي رضائيه در حوزه برق شمال شهرستان زنجان در نور درخشيد1396/10/25
تعامل با ضابطين قضايي اهرم پيشگيري از سرقت تاسيسات وتجهيزات شبكه هاي توزيع برقhttp://www.zedc.ir/news/Pages/تعامل-با-ضابطين-قضايي-اهرم-پيشگيري-از-سرقت-تاسيسات-وتجهيزات-شبكه-هاي-توزيع-برق-.aspxتعامل با ضابطين قضايي اهرم پيشگيري از سرقت تاسيسات وتجهيزات شبكه هاي توزيع برق1396/10/19
مدير عامل شركت توانير از مديرعامل و پرسنل نخبه شركت توزيع برق زنجان قدرداني كردhttp://www.zedc.ir/news/Pages/مدير-عامل-شركت-توانير-از-مديرعامل-و-پرسنل-نخبه-شركت-توزيع-برق-زنجان-قدرداني-كرد.aspxمدير عامل شركت توانير از مديرعامل و پرسنل نخبه شركت توزيع برق زنجان قدرداني كرد1396/10/18