ورود به سایت

 معاملات

 

 

مناقصه محدود خريد كابل آلومينيومي خودنگهدار به شماره 76_94http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-محدود-خريد-كابل-خودنگهدار_76_94.aspxمناقصه محدود خريد كابل آلومينيومي خودنگهدار به شماره 76_94شروع دانلود اسناد از تاريخ : 1394/11/14پايان مهلت ارسال اسناد : تا ساعت 14:00 روز 1394/12/02در حال اجرا
مناقصه عمومي دو مرحله اي نظارت فني و مالي پروژه ها به شماره 45_94http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-نظارت-فني-و-مالي-شماره-45_94.aspxمناقصه عمومي دو مرحله اي نظارت فني و مالي پروژه ها به شماره 45_94تاريخ شروع خريد اسنادو بارگزاري در سايت:1394/08/11مهلت ارسال اسناد :1394/08/30 تا ساعت 14:00در حال اجرا
مناقصه خريد انواع ترانسفورماتور20 كيلوولت روغني كم تلفات (AB') به شماره 09_95http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-خريد-انواع-ترانسفورماتور-09_95.aspxمناقصه خريد انواع ترانسفورماتور20 كيلوولت روغني كم تلفات (AB') به شماره 09_95تاريخ شروع فروش اسناد: 1395/02/09تاريخ پايان فروش اسناد : 1395/02/18در حال اجرا
ع 185*1 آلومينيومي زره دار به شماره 10_95http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-خريد-كابل-20-كيلوولت-10_95.aspxع 185*1 آلومينيومي زره دار به شماره 10_95تاريخ شروع فروش اسناد:1395/02/09تاريخ پايان فروش اسناد : 1395/02/18در حال اجرا

 اخبار

 

 

قدرداني از تلاش ارزشمند پرسنل توزيع برق استان زنجانhttp://www.zedc.ir/news/Pages/قدرداني-از-تلاش-ارزشمند-پرسنل-توزيع-برق-استان-زنجان-.aspxقدرداني از تلاش ارزشمند پرسنل توزيع برق استان زنجان1394/02/16
همايش بزرگ مقاله نويسي با محوريت انرژي هاي نو برگزار شدhttp://www.zedc.ir/news/Pages/همايش--بزرگ-مقاله-نويسي-با-محوريت-انرژي-هاي-نو-برگزار-شد.aspxهمايش بزرگ مقاله نويسي با محوريت انرژي هاي نو برگزار شد1395/02/14
رشد صددرصدي خريد برق از بورس انرژي ايرانhttp://www.zedc.ir/news/Pages/رشد-صددرصدي-خريد-برق-از-بورس-انرژي-ايران-.aspxرشد صددرصدي خريد برق از بورس انرژي ايران1395/02/14
قدرداني انجمن خيرين مسكن ساز ايران از توزيع برق استان زنجانhttp://www.zedc.ir/news/Pages/قدرداني-انجمن-خيرين-مسكن-ساز-ايران-از-توزيع-برق-استان-زنجان.aspxقدرداني انجمن خيرين مسكن ساز ايران از توزيع برق استان زنجان1395/02/12