ورود به سایت

 معاملات

 

 

مناقصه ارائه خدمات نظارت فني و مالي بر پروژه ها و بروزرساني اطلاعات GIS به شماره 50_95http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-نظارت-فني-و-مالي-و-GIS-به-شماره-50_95.aspxمناقصه ارائه خدمات نظارت فني و مالي بر پروژه ها و بروزرساني اطلاعات GIS به شماره 50_95تاريخ شروع فروش اسناد مناقصه : 1395/10/15 تاريخ ارسال و بازگشايي اسناد مناقصه : 1395/11/05خاتمه یافته
مناقصه محدود خريد كابل آلومينيومي خودنگهدار به شماره 76_94http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-محدود-خريد-كابل-خودنگهدار_76_94.aspxمناقصه محدود خريد كابل آلومينيومي خودنگهدار به شماره 76_94شروع دانلود اسناد از تاريخ : 1394/11/14پايان مهلت ارسال اسناد : تا ساعت 14:00 روز 1394/12/02خاتمه یافته
مناقصه عمومي دو مرحله اي نظارت فني و مالي پروژه ها به شماره 45_94http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-نظارت-فني-و-مالي-شماره-45_94.aspxمناقصه عمومي دو مرحله اي نظارت فني و مالي پروژه ها به شماره 45_94تاريخ شروع خريد اسنادو بارگزاري در سايت:1394/08/11مهلت ارسال اسناد :1394/08/30 تا ساعت 14:00خاتمه یافته
مناقصه خريد انواع ترانسفورماتور20 كيلوولت روغني كم تلفات (AB') به شماره 09_95http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-خريد-انواع-ترانسفورماتور-09_95.aspxمناقصه خريد انواع ترانسفورماتور20 كيلوولت روغني كم تلفات (AB') به شماره 09_95تاريخ شروع فروش اسناد: 1395/02/09تاريخ پايان فروش اسناد : 1395/02/18خاتمه یافته

 اخبار

 

 

براي اولين بار در سطح استان زنجان :نصب وراه اندازي سيستم كنترل و مانيتورينگ شبكه فشار متوسط توزيع برقhttp://www.zedc.ir/news/Pages/براي-اولين-بار-در-سطح-استان-زنجان-.aspxبراي اولين بار در سطح استان زنجان :نصب وراه اندازي سيستم كنترل و مانيتورينگ شبكه فشار متوسط توزيع برق1395/12/03
پايداري بسيار مناسب شبكه هاي برق شركت توزيع نيروي برق زنجان قدرداني مسئولين استاني و كشوري را در پي داشتhttp://www.zedc.ir/news/Pages/پايداري-بسيار-مناسب-شبكه-هاي-برق-شركت-توزيع-نيروي-برق-زنجان-قدرداني-مسئولين-استاني-و-كشوري-را-در-پي-داشت-.aspxپايداري بسيار مناسب شبكه هاي برق شركت توزيع نيروي برق زنجان قدرداني مسئولين استاني و كشوري را در پي داشت1395/12/02
موفقيت ايليارنجي فرزند همكار مهندس ليلا حسن زادهhttp://www.zedc.ir/news/Pages/موفقيت-ايليارنجي-فرزند-همكار-مهندس-ليلا-حسن-زاده.aspxموفقيت ايليارنجي فرزند همكار مهندس ليلا حسن زاده1395/11/30
در ديدار جداگانه مديريت توزيع برق شهرستان خدابنده با امام جمعه و بخشدارمركزي عنوان شد :اجراي طرح هاي شهري وروستايي با تعامل بين دستگاه ها سرعت مي گيردhttp://www.zedc.ir/news/Pages/در-ديدار-جداگانه-مديريت-توزيع-برق-شهرستان-خدابنده-با-امام-جمعه-و-بخشدارمركزي-عنوان-شد-.aspxدر ديدار جداگانه مديريت توزيع برق شهرستان خدابنده با امام جمعه و بخشدارمركزي عنوان شد :اجراي طرح هاي شهري وروستايي با تعامل بين دستگاه ها سرعت مي گيرد1395/11/30