ورود به سایت

 معاملات

 

 

تجديد مناقصه ارائه خدمات مربوطه به امور خودروهاي استيجاري به شماره ۱3ـ۹۶http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-خدمات-خودروهاي-استيجاري-13_96.aspxتجديد مناقصه ارائه خدمات مربوطه به امور خودروهاي استيجاري به شماره ۱3ـ۹۶تاريخ شروع فروش اسناد به مدت 6 روز: 1396/03/06تاريخ پايان ارسال اسناد : 1396/03/21 --بازگشايي پاكات : 1396/03/22در حال اجرا
تجديد مناقصه ارائه خدمات مربوطه به امور آبدارخانه-نظافت-باغباني به شماره ۱2ـ۹۶http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-خدمات-آبدارخانه-12_96.aspxتجديد مناقصه ارائه خدمات مربوطه به امور آبدارخانه-نظافت-باغباني به شماره ۱2ـ۹۶تاريخ شروع فروش اسناد به مدت 6 روز: 1396/03/06تاريخ پايان ارسال اسناد : 1396/03/21 --بازگشايي پاكات : 1396/03/22در حال اجرا
تجديد مناقصه ارائه خدمات مربوطه به امور برقكاري به شماره ۱1ـ۹۶http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-خدمات-برقكاري-11_96.aspxتجديد مناقصه ارائه خدمات مربوطه به امور برقكاري به شماره ۱1ـ۹۶تاريخ شروع فروش اسناد به مدت 6 روز: 1396/03/06تاريخ پايان ارسال اسناد : 1396/03/21 --بازگشايي پاكات : 1396/03/22در حال اجرا
تجديد مناقصه ارائه خدمات مربوطه به امور اداری به شماره ۱۰ـ۹۶http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-خدمات-اداري-10_95.aspxتجديد مناقصه ارائه خدمات مربوطه به امور اداری به شماره ۱۰ـ۹۶تاريخ شروع فروش اسناد به مدت 6 روز: 1396/03/06 تاريخ پايان ارسال اسناد : 1396/03/21 --بازگشايي پاكات : 1396/03/22در حال اجرا

 اخبار

 

 

درپي درگيري دوتن از اهالي روستاي جرين با سارقين تجهيزات شبكه برق :مديريت توزيع برق شهرستان خدابنده ازمحرمعلي وجعفر ندرلو قدرداني كردhttp://www.zedc.ir/news/Pages/درپي-درگيري-دوتن-از-اهالي-روستاي-جرين-با-سارقين-تجهيزات-شبكه-برق--.aspxدرپي درگيري دوتن از اهالي روستاي جرين با سارقين تجهيزات شبكه برق :مديريت توزيع برق شهرستان خدابنده ازمحرمعلي وجعفر ندرلو قدرداني كرد1396/05/30
گلگشت بانوان توزيع برق زنجان در مناطق زيباي جلفاhttp://www.zedc.ir/news/Pages/گلگشت-بانوان-توزيع-برق-زنجان-در-مناطق-زيباي-جلفا.aspxگلگشت بانوان توزيع برق زنجان در مناطق زيباي جلفا1396105/30
شوراي مركزي ورزش وزارت نيرو از مديرعامل توزيع برق زنجان قدرداني كردhttp://www.zedc.ir/news/Pages/شوراي-مركزي-ورزش-وزارت-نيرو-از-مديرعامل-توزيع-برق-زنجان-قدرداني-كرد.aspxشوراي مركزي ورزش وزارت نيرو از مديرعامل توزيع برق زنجان قدرداني كرد1396/05/29
مهندس عليزاده مديرعامل توزيع برق زنجان :افتتاح 864 پروژه با اعتباري بيش از 170 ميليارد ريال همزمان با هفته دولتhttp://www.zedc.ir/news/Pages/مهندس-عليزاده-مديرعامل-توزيع-برق-زنجان-.aspxمهندس عليزاده مديرعامل توزيع برق زنجان :افتتاح 864 پروژه با اعتباري بيش از 170 ميليارد ريال همزمان با هفته دولت1396/05/28