اصلاح وبهینه سازی شبکه روشنایی معابر بلوار شهید چمران و کارگران شهر زنجان

اصلاح وبهینه سازی شبکه روشنایی معابر بلوار شهید چمران و کارگران شهر زنجان

، باتوجه به فرسودگی و کیفیت نامناسب روشنایی معابر بلوار شهید چمران وخیابان صفا شهر زنجان و استقرار ارگانهای سیاسی ، امنیتی و سازمانهای دولتی دراین محدوه کیفیت پرتوافشانی چراغ های روشنایی با اعتباری بالغ بر 270میلیون ریال بیش از گذشته افزایش یافت و با قابلیت بیشتری حوزه ی خود را غرق در نور کرد.

leader.ir
president.ir
iranmardom.ir
tavanir.org.ir
Powered by CMSIRAN © 2014 - 2015