انتقال تجربیات توزیع برق زنجان به شرکت های توزیع برق کشور

انتقال تجربیات توزیع برق زنجان به شرکت های توزیع برق کشور

طی درخواست شرکت های توزیع نیروی استان مازندران ، شمال کرمان و اراک جهت آشنایی وبهره برداری از تجربیات شاخص در حوزه بهره برداری ، سیستم های نرم افزاری مالی وپشتیبانی ، برنامه ریزی ومهندسی ،کنترل پروژه و فعالیت های حوزه معاونت منابع انسانی ؛ این شرکت با دراختیار قراردادن کارشناسان مربوطه اطلاعات مفید

leader.ir
president.ir
iranmardom.ir
tavanir.org.ir
Powered by CMSIRAN © 2014 - 2015