برق688 واحد مسکونی در غرب زنجان با اعتباری بالغ بر 8میلیاردو500میلیون ریال به بهره برداری می رسد

برق688 واحد مسکونی در غرب زنجان با اعتباری بالغ بر 8میلیاردو500میلیون ریال به بهره برداری می رسد

در بازدید مهندس کاظمی مدیرعامل این شرکت از پروژه های در دست اقدام حوزه ی اموربرق غرب زنجان روند تامین برق 688واحد مسکونی ثمین، مهرآراء و شهرراز در دستورکار قرار گرفته است با اعتباری بالغ بر 8میلیاردو500میلیون ریال به بهره برداری می رسد .
مهلت شرکت : از تاریخ : 1393/05/13 تا تاریخ : 1393/05/19 خاتمه یافته

مهلت شرکت : از تاریخ : 1393/05/06 تا تاریخ : 1393/05/13 خاتمه یافته

مهلت شرکت : از تاریخ : 1393/04/05 تا تاریخ : 1393/04/12 خاتمه یافته

مهلت شرکت : از تاریخ : 1393/03/17 تا تاریخ : 1393/03/22 خاتمه یافته


leader.ir
president.ir
iranmardom.ir
tavanir.org.ir
Powered by CMSIRAN © 2014 - 2015