ورود به سایت

 معاملات

 

 

مناقصه عمومي يك مرحله اي طراحي شبكه برق امورهاي برق غرب-شرق-شمال و خدابنده به شماره 94/41http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-طراحي-شبكه-41_94.aspxمناقصه عمومي يك مرحله اي طراحي شبكه برق امورهاي برق غرب-شرق-شمال و خدابنده به شماره 94/41از تاريخ : 1394/07/14تا تاريخ : 1394/07/29در حال اجرا
مناقصه عمومي يك مرحله اي برونسپاري كليه فعاليتهاي برق شهرستان ماهنشان به شماره 94/46http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-برونسپاري-فعاليتهاي-ماهنشان-46_94.aspxمناقصه عمومي يك مرحله اي برونسپاري كليه فعاليتهاي برق شهرستان ماهنشان به شماره 94/46ار تاريخ : 1394/07/14تا تاريخ : 1394/07/29در حال اجرا
اطلاعيه شماره 1 مناقصه شماره 94/41 ( طراحي شبكه هاي برق امورهاي غرب-شرق-شمال و خدابنده)http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/اطلاعيه-شماره-1-مناقصه-شماره-41_94.aspxاطلاعيه شماره 1 مناقصه شماره 94/41 ( طراحي شبكه هاي برق امورهاي غرب-شرق-شمال و خدابنده)از تاريخ :1394/07/15تا تاريخ : 1394/07/29در حال اجرا

 اخبار

 

 

سيستم قرائت از راه دور كنتوربرق مجتمع هاي تجاري غرب شهرستان زنجان راه اندازي شدhttp://www.zedc.ir/news/Pages/سيستم-قرائت-از-راه-دور-كنتوربرق-مجتمع-هاي-تجاري-غرب-شهرستان-زنجان-راه-اندازي-شد.aspxسيستم قرائت از راه دور كنتوربرق مجتمع هاي تجاري غرب شهرستان زنجان راه اندازي شد1394/07/08
تشريح وضعيت عملكرد شركت توزيع برق استان زنجان درنيمه نخست سال 94http://www.zedc.ir/news/Pages/تشريح-وضعيت-عملكرد-شركت-توزيع-برق-استان-زنجان-درنيمه-نخست-سال-94.aspxتشريح وضعيت عملكرد شركت توزيع برق استان زنجان درنيمه نخست سال 941394/07/07
پرسنل توزيع برق استان زنجان با روحيه وجديت مضاعف درخدمت رساني به مردم گام برميدارندhttp://www.zedc.ir/news/Pages/پرسنل-توزيع-برق-استان-زنجان--با-روحيه-وجديت-مضاعف-درخدمت-رساني-به-مردم-گام-برميدارند.aspxپرسنل توزيع برق استان زنجان با روحيه وجديت مضاعف درخدمت رساني به مردم گام برميدارند1394/06/31
جشنواره ي تجليل از بازنشستگان شركت توزيع نيروي برق استان زنجان برگزار شدhttp://www.zedc.ir/news/Pages/جشنواره-ي-تجليل-از-بازنشستگان-شركت-توزيع-نيروي-برق-استان-زنجان-برگزار-شد.aspxجشنواره ي تجليل از بازنشستگان شركت توزيع نيروي برق استان زنجان برگزار شد1394/06/29