عملکرد طرح تکریم ارباب رجوع توزیع برق در سطح استان زنجان شایسته ارزیابی شد

عملکرد طرح تکریم ارباب رجوع توزیع برق در سطح استان زنجان شایسته ارزیابی شد

تیم ارزیابی استانداری زنجان در راستای پیاده سازی الزامات طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع و صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری با حضور در این شرکت، 35 آیتم و9 شاخص را مورد ارزیابی قرارداده و در مجموع شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان امتیاز 80/91 درصد را کسب نمود.
1393/12/27

تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید باطری با کاربری سولار به شماره 93/135

مهلت شرکت : از تاریخ : 1393/12/27 تا تاریخ : 1394/01/09 در حال انجام

مهلت شرکت : از تاریخ : 1393/12/10 تا تاریخ : 1393/12/14 خاتمه یافته

مهلت شرکت : از تاریخ : 1393/12/02 تا تاریخ : 1393/12/09 خاتمه یافته

مهلت شرکت : از تاریخ : 1393/11/20 تا تاریخ : 1393/11/30 خاتمه یافته


leader.ir
president.ir
iranmardom.ir
tavanir.org.ir
Powered by CMSIRAN © 2015 - 2016