ورود به سایت

 معاملات

 

 

مناقصه عمومي دو مرحله اي نظارت فني و مالي پروژه ها به شماره 45_94http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-نظارت-فني-و-مالي-شماره-45_94.aspxمناقصه عمومي دو مرحله اي نظارت فني و مالي پروژه ها به شماره 45_94تاريخ شروع خريد اسنادو بارگزاري در سايت:1394/08/11مهلت ارسال اسناد :1394/08/30 تا ساعت 14:00در حال اجرا
مزايده عمومي فروش خودروهاي مستعمل به شماره 43_94http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مزايده-فورش-خودرو-مستعمل-43_94.aspxمزايده عمومي فروش خودروهاي مستعمل به شماره 43_94تاريخ شروع دانلود و فروش اسناد مزايده : 1394/08/30آخرين تاريخ ارسال اسناد مزايده : 1394/09/22در حال اجرا
اطلاعيه شماره 1 _ مزايده فروش خودروهاي مستعمل به شماره 43_94http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/اطلاعيه-شماره-1-_-مزايده-فروش-خودرو-مستعمل-43_94.aspxاطلاعيه شماره 1 _ مزايده فروش خودروهاي مستعمل به شماره 43_94تاريخ درج اطلاعيه: 1394/09/05تاريخ خاتمه اطلاعيه : 1394/09/22در حال اجرا
اطلاعيه شماره 2 : لغو مناقصه طراحي شبكه برق به شماره 41_94http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/اطلاعيه-شماره-2--لغو-مناقصه-طراحي-شبكه-برق-41_94.aspxاطلاعيه شماره 2 : لغو مناقصه طراحي شبكه برق به شماره 41_94تاريخ انتشاراطلاعيه: 1394/07/22تاريخ خاتمه اطلاعيه: 1394/07/29در حال اجرا

 اخبار

 

 

احداث يك كيلومتر شبكه روشنايي معابر بلوارسلطانيه به سمت خدابندهhttp://www.zedc.ir/news/Pages/احداث-يك-كيلومتر-شبكه-روشنايي-معابر-بلوارسلطانيه-به-سمت-خدابنده-.aspxاحداث يك كيلومتر شبكه روشنايي معابر بلوارسلطانيه به سمت خدابنده1394/09/09
اصلاح و ساماندهي شبكه هاي توزيع برق شهرستان خدابنده با رويكرد مديريت بحرانhttp://www.zedc.ir/news/Pages/اصلاح-و-ساماندهي-شبكه-هاي-توزيع-برق-شهرستان-خدابنده-با-رويكرد-مديريت-بحران.aspxاصلاح و ساماندهي شبكه هاي توزيع برق شهرستان خدابنده با رويكرد مديريت بحران1394/09/07
پذيرش مقاله ي مهندس بيات كارشناس مطالعات شبكه توزيع برق استان زنجان در ژورنال ISIhttp://www.zedc.ir/news/Pages/پذيرش-مقاله-ي-ژورنال-ISI--مهندس-بيات-كارشناس-مطالعات-شبكه-توزيع-برق-استان-زنجان.aspxپذيرش مقاله ي مهندس بيات كارشناس مطالعات شبكه توزيع برق استان زنجان در ژورنال ISI1394/09/04
موفقيت فرزند همكارhttp://www.zedc.ir/news/Pages/موفقيت-فرزند-همكار.aspxموفقيت فرزند همكار1394/09/03