ورود به سایت

 معاملات

 

 

مناقصه محدود خريد كابل آلومينيومي خودنگهدار به شماره 76_94http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-محدود-خريد-كابل-خودنگهدار_76_94.aspxمناقصه محدود خريد كابل آلومينيومي خودنگهدار به شماره 76_94شروع دانلود اسناد از تاريخ : 1394/11/14پايان مهلت ارسال اسناد : تا ساعت 14:00 روز 1394/12/02در حال اجرا
مناقصه عمومي دو مرحله اي نظارت فني و مالي پروژه ها به شماره 45_94http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-نظارت-فني-و-مالي-شماره-45_94.aspxمناقصه عمومي دو مرحله اي نظارت فني و مالي پروژه ها به شماره 45_94تاريخ شروع خريد اسنادو بارگزاري در سايت:1394/08/11مهلت ارسال اسناد :1394/08/30 تا ساعت 14:00در حال اجرا
مزايده عمومي فروش خودروهاي مستعمل به شماره 43_94http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مزايده-فورش-خودرو-مستعمل-43_94.aspxمزايده عمومي فروش خودروهاي مستعمل به شماره 43_94تاريخ شروع دانلود و فروش اسناد مزايده : 1394/08/30آخرين تاريخ ارسال اسناد مزايده : 1394/09/22در حال اجرا
اطلاعيه شماره 1 _ مزايده فروش خودروهاي مستعمل به شماره 43_94http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/اطلاعيه-شماره-1-_-مزايده-فروش-خودرو-مستعمل-43_94.aspxاطلاعيه شماره 1 _ مزايده فروش خودروهاي مستعمل به شماره 43_94تاريخ درج اطلاعيه: 1394/09/05تاريخ خاتمه اطلاعيه : 1394/09/22در حال اجرا

 اخبار

 

 

همزمان با دهه فجرامسال : افتتاح 532پروژه توزیع برق استان زنجانhttp://www.zedc.ir/news/Pages/همزمان-با-دهه-فجرامسال--افتتاح-532پروژه-توزیع-برق-استان-زنجان.aspxهمزمان با دهه فجرامسال : افتتاح 532پروژه توزیع برق استان زنجان1394/11/07
كنترل مناسب خاموشي برق در بحران تندباد شهرستان ماهنشانhttp://www.zedc.ir/news/Pages/كنترل-مناسب-خاموشي-برق-در-بحران-تندباد-شهرستان-ماهنشان.aspxكنترل مناسب خاموشي برق در بحران تندباد شهرستان ماهنشان1394/10/26
كميته حريم شركت توزيع برق استان زنجان : موثر و راه گشاhttp://www.zedc.ir/news/Pages/كميته-حريم-شركت-توزيع-برق-استان-زنجان--موثر-و-راه-گشا.aspxكميته حريم شركت توزيع برق استان زنجان : موثر و راه گشا1394/10/22
هيئت ورزش صنعت آب وبرق زنجان برسكوي نخست مسابقات بدمينتون بانوان وزارت نيروhttp://www.zedc.ir/news/Pages/هيئت-ورزش-صنعت-آب-وبرق-زنجان-برسكوي-نخست-مسابقات-بدمينتون-بانوان-وزارت-نيرو.aspxهيئت ورزش صنعت آب وبرق زنجان برسكوي نخست مسابقات بدمينتون بانوان وزارت نيرو1394/10/14