ورود به سایت

 معاملات

 

 

مزایده هاhttp://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مزایده.aspxمزایده ها
مناقصه هاhttp://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه.aspxمناقصه ها
فراخوانhttp://www.zedc.ir/Transactions/Pages/فراخوان.aspxفراخوان
آرشیو معاملات و فراخوان هاhttp://www.zedc.ir/Transactions/Pages/آرشیو معاملات و فراخوان ها.aspxآرشیو معاملات و فراخوان ها

 اخبار

 

 

همزمان با روز بزرگداشت شهدا و روز ملی نهال کاری :کاشت شانزده اصله نهال به یاد شانزده شهید شرکت توزیع نیروی برق استان زنجانhttp://www.zedc.ir/news/Pages/همزمان-با-روز-بزرگداشت-شهدا-و-روز-ملی-نهال-کاری-.aspxهمزمان با روز بزرگداشت شهدا و روز ملی نهال کاری :کاشت شانزده اصله نهال به یاد شانزده شهید شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان1396/12/22
برپایی نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی حجاب وعفاف درمحل توزیع برق زنجانhttp://www.zedc.ir/news/Pages/برپایی-نمایشگاه-کتاب-و-محصولات-فرهنگی-حجاب-وعفاف-درمحل-توزیع-برق-زنجان.aspxبرپایی نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی حجاب وعفاف درمحل توزیع برق زنجان1396/12/07
پاکسازی 4299مورد انشعاب برق غیرمجاز درحوزه برق غرب شهرستان زنجانhttp://www.zedc.ir/news/Pages/پاکسازی-4299مورد-انشعاب-برق-غیرمجاز-درحوزه-برق-غرب-شهرستان-زنجان.aspxپاکسازی 4299مورد انشعاب برق غیرمجاز درحوزه برق غرب شهرستان زنجان1396/12/06
کتابچه مشخصات فنی تجهیزات وکالاهای موردنیاز شبکه های توزیع برق منتشرشدhttp://www.zedc.ir/news/Pages/کتابچه-مشخصات-فنی-تجهیزات-وکالاهای-موردنیاز-شبکه-های-توزیع-برق-منتشرشد.aspxکتابچه مشخصات فنی تجهیزات وکالاهای موردنیاز شبکه های توزیع برق منتشرشد1396/12/06