ورود به سایت

 معاملات

 

 

مزایده هاhttp://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مزایده.aspxمزایده ها
مناقصه هاhttp://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه.aspxمناقصه ها
فراخوانhttp://www.zedc.ir/Transactions/Pages/فراخوان.aspxفراخوان
آرشیو معاملات و فراخوان هاhttp://www.zedc.ir/Transactions/Pages/آرشیو معاملات و فراخوان ها.aspxآرشیو معاملات و فراخوان ها

 اخبار

 

 

معضل برق های غیرمجاز تلفات برخی روستاها را به 98درصد رساندhttp://www.zedc.ir/news/Pages/معضل-برق-های-غیرمجاز-تلفات-برخی-روستاها-را-به-98درصد-رساند.aspxمعضل برق های غیرمجاز تلفات برخی روستاها را به 98درصد رساند1397/02/03​
ساماندهي خروجي هاي فشار متوسط از پست برق 230 كيلو ولت ابهرhttp://www.zedc.ir/news/Pages/ساماندهي-خروجي-هاي-فشار-متوسط-از-پست-برق-230-كيلو-ولت-ابهر.aspxساماندهي خروجي هاي فشار متوسط از پست برق 230 كيلو ولت ابهر1397/02/02
همزمان با اعیادشعبانیه :مراسم تجلیل از ایثارگران شرکت توزیع برق استان زنجان برگزارشدhttp://www.zedc.ir/news/Pages/همزمان-با-اعیادشعبانیه-.aspxهمزمان با اعیادشعبانیه :مراسم تجلیل از ایثارگران شرکت توزیع برق استان زنجان برگزارشد1397/02/01
هفتاد درصد انرژي برق استان زنجان را بخش مولد ( صنعت –كشاورزي) مصرف مي‌كندhttp://www.zedc.ir/news/Pages/هفتاد-درصد-انرژي-برق-استان-زنجان-را-بخش-مولد-(-صنعت-–كشاورزي)-مصرف-مي‌كند.aspxهفتاد درصد انرژي برق استان زنجان را بخش مولد ( صنعت –كشاورزي) مصرف مي‌كند1397/01/29