ورود به سایت

 معاملات

 

 

مناقصه محدود خريد كابل آلومينيومي خودنگهدار به شماره 76_94http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-محدود-خريد-كابل-خودنگهدار_76_94.aspxمناقصه محدود خريد كابل آلومينيومي خودنگهدار به شماره 76_94شروع دانلود اسناد از تاريخ : 1394/11/14پايان مهلت ارسال اسناد : تا ساعت 14:00 روز 1394/12/02در حال اجرا
مناقصه عمومي دو مرحله اي نظارت فني و مالي پروژه ها به شماره 45_94http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-نظارت-فني-و-مالي-شماره-45_94.aspxمناقصه عمومي دو مرحله اي نظارت فني و مالي پروژه ها به شماره 45_94تاريخ شروع خريد اسنادو بارگزاري در سايت:1394/08/11مهلت ارسال اسناد :1394/08/30 تا ساعت 14:00در حال اجرا
مناقصه خريد انواع ترانسفورماتور20 كيلوولت روغني كم تلفات (AB') به شماره 09_95http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-خريد-انواع-ترانسفورماتور-09_95.aspxمناقصه خريد انواع ترانسفورماتور20 كيلوولت روغني كم تلفات (AB') به شماره 09_95تاريخ شروع فروش اسناد: 1395/02/09تاريخ پايان فروش اسناد : 1395/02/18در حال اجرا
ع 185*1 آلومينيومي زره دار به شماره 10_95http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-خريد-كابل-20-كيلوولت-10_95.aspxع 185*1 آلومينيومي زره دار به شماره 10_95تاريخ شروع فروش اسناد:1395/02/09تاريخ پايان فروش اسناد : 1395/02/18در حال اجرا

 اخبار

 

 

مهار بحران اوج مصرف برق تابستان با همياري مردم اين مرز و بوم ميسر استhttp://www.zedc.ir/news/Pages/مهار-بحران-اوج-مصرف-برق-تابستان-با-همياري-مردم-اين-مرز-و-بوم-ميسر-است.aspxمهار بحران اوج مصرف برق تابستان با همياري مردم اين مرز و بوم ميسر است1395/04/06
بازنشستگان صنعت توزيع برق استان زنجان از مهندس كاظمي قدرداني كردندhttp://www.zedc.ir/news/Pages/بازنشستگان-صنعت-توزيع-برق-استان-زنجان-از-مهندس-كاظمي-قدرداني-كردند.aspxبازنشستگان صنعت توزيع برق استان زنجان از مهندس كاظمي قدرداني كردند1395/04/02
درديدار نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي با مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان زنجان مطرح شد:بدهي هاي برق مصرفي مشتركين كمر صنعت برق را خم مي كندhttp://www.zedc.ir/news/Pages/درديدار-نماينده-مردم-در-مجلس-شوراي-اسلامي-با-مديرعامل-شركت-توزيع-نيروي-برق-استان-زنجان-مطرح-شد.aspxدرديدار نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي با مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان زنجان مطرح شد:بدهي هاي برق مصرفي مشتركين كمر صنعت برق را خم مي كند1394/03/31
قدرداني فرمانده ناحيه مقاومت بسيج سپاه از پرسنل توزيع برق زنجانhttp://www.zedc.ir/news/Pages/قدرداني-فرمانده-ناحيه-مقاومت-بسيج-سپاه-از-پرسنل-توزيع-برق-زنجان.aspxقدرداني فرمانده ناحيه مقاومت بسيج سپاه از پرسنل توزيع برق زنجان1395/03/26