صنعت آب وبرق استان زنجان  رتبه دوم کشوری درحوزه عملکرد ورزشی کسب کرد

صنعت آب وبرق استان زنجان رتبه دوم کشوری درحوزه عملکرد ورزشی کسب کرد

به گزارش دفترروابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان،در ارزیابی های صورت گرفته ازسوی شورای مرکزی ورزش وزارت نیرو در بین کلیه شرکت های صنعت آب وبرق سراسر کشور ،‌ کمیته ورزش صنعت آب وبرق استان زنجان با کسب امتیاز725 رتبه دوم کشوری در حوزه عملکرد ورزشی به خود اختصاص داد .
1393/05/06

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای برونسپاری کلیه فعالیت های برق شهرستان ماهنشان به شماره 32/93

مهلت شرکت : از تاریخ : 1393/05/06 تا تاریخ : 1393/05/13 در حال انجام

مهلت شرکت : از تاریخ : 1393/04/05 تا تاریخ : 1393/04/12 خاتمه یافته

مهلت شرکت : از تاریخ : 1393/03/17 تا تاریخ : 1393/03/22 خاتمه یافته

مهلت شرکت : از تاریخ : 1393/03/17 تا تاریخ : 1393/03/22 خاتمه یافته


leader.ir
president.ir
iranmardom.ir
tavanir.org.ir
Powered by CMSIRAN © 2014 - 2015