گام بلند طرح جهادی کاهش تلفات توزیع برق استان زنجان درسال 1393

گام بلند طرح جهادی کاهش تلفات توزیع برق استان زنجان درسال 1393

مهندس عادل کاظمی رئیس هیات مدیره ومدیرعامل این شرکت فعالیتهای صورت گرفته در راستای سیاست ها و اهداف تعیین شده وزارت نیرو و شرکت توانیر و در جهت اجرای طرح جهادی کاهش تلفات برق کشور، فعالیتهای شاخص شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان را در سال 1393 برشمرد.
1393/12/27

تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید باطری با کاربری سولار به شماره 93/135

مهلت شرکت : از تاریخ : 1393/12/27 تا تاریخ : 1394/01/09 خاتمه یافته

مهلت شرکت : از تاریخ : 1393/12/10 تا تاریخ : 1393/12/14 خاتمه یافته

مهلت شرکت : از تاریخ : 1393/12/02 تا تاریخ : 1393/12/09 خاتمه یافته

مهلت شرکت : از تاریخ : 1393/11/20 تا تاریخ : 1393/11/30 خاتمه یافته


leader.ir
president.ir
iranmardom.ir
tavanir.org.ir
Powered by CMSIRAN © 2015 - 2016