ورود به سایت

 معاملات

 

 

مناقصه محدود خريد كابل آلومينيومي خودنگهدار به شماره 76_94http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-محدود-خريد-كابل-خودنگهدار_76_94.aspxمناقصه محدود خريد كابل آلومينيومي خودنگهدار به شماره 76_94شروع دانلود اسناد از تاريخ : 1394/11/14پايان مهلت ارسال اسناد : تا ساعت 14:00 روز 1394/12/02خاتمه یافته
مناقصه عمومي دو مرحله اي نظارت فني و مالي پروژه ها به شماره 45_94http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-نظارت-فني-و-مالي-شماره-45_94.aspxمناقصه عمومي دو مرحله اي نظارت فني و مالي پروژه ها به شماره 45_94تاريخ شروع خريد اسنادو بارگزاري در سايت:1394/08/11مهلت ارسال اسناد :1394/08/30 تا ساعت 14:00خاتمه یافته
مناقصه خريد انواع ترانسفورماتور20 كيلوولت روغني كم تلفات (AB') به شماره 09_95http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-خريد-انواع-ترانسفورماتور-09_95.aspxمناقصه خريد انواع ترانسفورماتور20 كيلوولت روغني كم تلفات (AB') به شماره 09_95تاريخ شروع فروش اسناد: 1395/02/09تاريخ پايان فروش اسناد : 1395/02/18خاتمه یافته
مناقصه خريد كابل20كيلوولت خشك 185*1 آلومينيومي زره دار به شماره 10_95http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-خريد-كابل-20-كيلوولت-10_95.aspxمناقصه خريد كابل20كيلوولت خشك 185*1 آلومينيومي زره دار به شماره 10_95تاريخ شروع فروش اسناد:1395/02/09تاريخ پايان فروش اسناد : 1395/02/18خاتمه یافته

 اخبار

 

 

اصلاح شش هزار متر خطوط توزيع برق خروجي قره تپه -رامين با رويكرد مانور بحرانhttp://www.zedc.ir/news/Pages/اصلاح-شش-هزار-متر-خطوط-توزيع-برق-خروجي-قره-تپه-–رامين-با-رويكرد-مانور-بحران.aspxاصلاح شش هزار متر خطوط توزيع برق خروجي قره تپه -رامين با رويكرد مانور بحران1395/05/02
اطلاعات مكاني و توصيفي شبكه هاي برق فشارمتوسط سراسراستان زنجان برداشت شدhttp://www.zedc.ir/news/Pages/اطلاعات-مكاني-و-توصيفي-شبكه-هاي-برق-فشارمتوسط-سراسراستان-زنجان-برداشت-شد.aspxاطلاعات مكاني و توصيفي شبكه هاي برق فشارمتوسط سراسراستان زنجان برداشت شد1395/04/30
حضور چشمگير پرسنل توزيع برق استان زنجان در جشنواره فرهنگي و ورزشي رمضانhttp://www.zedc.ir/news/Pages/حضور-چشمگير-پرسنل-توزيع-برق-استان-زنجان-در-جشنواره-فرهنگي-و-ورزشي-رمضان.aspxحضور چشمگير پرسنل توزيع برق استان زنجان در جشنواره فرهنگي و ورزشي رمضان1395/04/27
موفقيت فرزندان صنعت توزيع برق استان زنجان در ميادين ورزشي ، فرهنگي و آموزشيhttp://www.zedc.ir/news/Pages/موفقيت-فرزندان-صنعت-توزيع-برق-استان-زنجان-در-ميادين-ورزشي-،-فرهنگي--و-آموزشي-.aspxموفقيت فرزندان صنعت توزيع برق استان زنجان در ميادين ورزشي ، فرهنگي و آموزشي1395/04/09