آموزش های کاربردی – مهارتی اولویت برنامه ریزی نیروی انسانی شرکت توزیع برق زنجان

آموزش های کاربردی – مهارتی اولویت برنامه ریزی نیروی انسانی شرکت توزیع برق زنجان

به گزارش دفترروابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان، طبق تجزیه وتحلیل و نیازسنجی های صورت گرفته از سوی دفتر آموزش این شرکت سه دوره آموزشی کاربردی مبانی سیستم GIS ، کاربرد دیزل ژنراتور با محوریت پدافند غیر عامل و آشنایی با سیستم قرائت آنلاین کنتورهای تک فاز وسه فاز را برگزار کرد .
1393/04/05

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات مرکز فوریتهای برق(121) به شماره 20/93

مهلت شرکت : از تاریخ : 1393/04/05 تا تاریخ : 1393/04/12 خاتمه یافته

مهلت شرکت : از تاریخ : 1393/03/17 تا تاریخ : 1393/03/22 خاتمه یافته

مهلت شرکت : از تاریخ : 1393/03/17 تا تاریخ : 1393/03/22 خاتمه یافته

مهلت شرکت : از تاریخ : 1393/03/17 تا تاریخ : 1393/03/22 خاتمه یافته


leader.ir
president.ir
iranmardom.ir
tavanir.org.ir
Powered by CMSIRAN © 2014 - 2015