ورود به سایت

 معاملات

 

 

مزایده هاhttp://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مزایده.aspxمزایده ها
مناقصه هاhttp://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه.aspxمناقصه ها
فراخوانhttp://www.zedc.ir/Transactions/Pages/فراخوان.aspxفراخوان
آرشیو معاملات و فراخوان هاhttp://www.zedc.ir/Transactions/Pages/آرشیو معاملات و فراخوان ها.aspxآرشیو معاملات و فراخوان ها

 اخبار

 

 

حمايت بيمه از مشتركين برق استان زنجان كه درسال 1396 دچار خسارت شده اندhttp://www.zedc.ir/news/Pages/حمايت-بيمه-از-مشتركين-برق-استان-زنجان-كه-درسال-1396-دچار-خسارت-شده-اند-.aspxحمايت بيمه از مشتركين برق استان زنجان كه درسال 1396 دچار خسارت شده اند1397/02/30
گلگشت بهاری خانواده توزیع برق استان زنجان برگزار شدhttp://www.zedc.ir/news/Pages/گلگشت-بهاری-خانواده-توزیع-برق-استان-زنجان-برگزار-شد.aspxگلگشت بهاری خانواده توزیع برق استان زنجان برگزار شد1397/02/29
برای نخستین باردرکشور، پایش ترکیب بدنی وسلامت جسمانی برقکاران توزیع برق زنجانhttp://www.zedc.ir/news/Pages/برای-نخستین-باردرکشور،-پایش-ترکیب-بدنی-وسلامت-جسمانی-برقکاران-توزیع-برق-زنجان.aspxبرای نخستین باردرکشور، پایش ترکیب بدنی وسلامت جسمانی برقکاران توزیع برق زنجان1397/02/29
مدیرعامل توزیع برق استان زنجان در همایش طلایه داران تبلیغ مطرح کرد:کشور نیازمند ترویج فرهنگ اصلاح الگوی مصرف صحیح انرژی برق در شرایط کنونی استhttp://www.zedc.ir/news/Pages/مدیرعامل-توزیع-برق-استان-زنجان-در-همایش-طلایه-داران-تبلیغ-مطرح-کرد.aspxمدیرعامل توزیع برق استان زنجان در همایش طلایه داران تبلیغ مطرح کرد:کشور نیازمند ترویج فرهنگ اصلاح الگوی مصرف صحیح انرژی برق در شرایط کنونی است1397/02/26