ورود به سایت

 معاملات

 

 

مناقصه ارائه خدمات نظارت فني و مالي بر پروژه ها و بروزرساني اطلاعات GIS به شماره 50_95http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-نظارت-فني-و-مالي-و-GIS-به-شماره-50_95.aspxمناقصه ارائه خدمات نظارت فني و مالي بر پروژه ها و بروزرساني اطلاعات GIS به شماره 50_95تاريخ شروع فروش اسناد مناقصه : 1395/10/15 تاريخ ارسال و بازگشايي اسناد مناقصه : 1395/11/05در حال اجرا
مناقصه محدود خريد كابل آلومينيومي خودنگهدار به شماره 76_94http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-محدود-خريد-كابل-خودنگهدار_76_94.aspxمناقصه محدود خريد كابل آلومينيومي خودنگهدار به شماره 76_94شروع دانلود اسناد از تاريخ : 1394/11/14پايان مهلت ارسال اسناد : تا ساعت 14:00 روز 1394/12/02خاتمه یافته
مناقصه عمومي دو مرحله اي نظارت فني و مالي پروژه ها به شماره 45_94http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-نظارت-فني-و-مالي-شماره-45_94.aspxمناقصه عمومي دو مرحله اي نظارت فني و مالي پروژه ها به شماره 45_94تاريخ شروع خريد اسنادو بارگزاري در سايت:1394/08/11مهلت ارسال اسناد :1394/08/30 تا ساعت 14:00خاتمه یافته
مناقصه خريد انواع ترانسفورماتور20 كيلوولت روغني كم تلفات (AB') به شماره 09_95http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-خريد-انواع-ترانسفورماتور-09_95.aspxمناقصه خريد انواع ترانسفورماتور20 كيلوولت روغني كم تلفات (AB') به شماره 09_95تاريخ شروع فروش اسناد: 1395/02/09تاريخ پايان فروش اسناد : 1395/02/18خاتمه یافته

 اخبار

 

 

توسط پرسنل شركت توزيع نيروي برق استان زنجان انجام شد :حفر تونل تاسيسات برق در چهار راه سعدي ، شلوغ‌ترين نقطه شهر زنجانhttp://www.zedc.ir/news/Pages/توسط-پرسنل-شركت-توزيع-نيروي-برق-استان-زنجان-انجام-شد-.aspxتوسط پرسنل شركت توزيع نيروي برق استان زنجان انجام شد :حفر تونل تاسيسات برق در چهار راه سعدي ، شلوغ‌ترين نقطه شهر زنجان1395/10/29
دركارگاه آموزشي " خانه امن و آرام با چتر بصیرت" در شركت توزيع نيروي برق استان زنجان مطرح شد:حفظ كيان خانواده با رعايت ارتباط سالم زوجينhttp://www.zedc.ir/news/Pages/دركارگاه-آموزشي--خانه--امن-و-آرام-با-چتر-بصیرت-در-شركت-توزيع-نيروي-برق-استان-زنجان-مطرح-شد.aspxدركارگاه آموزشي " خانه امن و آرام با چتر بصیرت" در شركت توزيع نيروي برق استان زنجان مطرح شد:حفظ كيان خانواده با رعايت ارتباط سالم زوجين1395/10/26
قدرداني امام جمعه ،‌فرماندار و مديركل آموزش وپرورش شهرستان ايجرود از توزيع برقhttp://www.zedc.ir/news/Pages/قدرداني-امام-جمعه-،‌فرماندار-و-مديركل-آموزش-وپرورش-شهرستان-ايجرود-از-توزيع-برق.aspxقدرداني امام جمعه ،‌فرماندار و مديركل آموزش وپرورش شهرستان ايجرود از توزيع برق1395/10/25
درخشش صنعت برق زنجان در دهمين دوره مسابقات بدمينتون بانوان وزارت نيروhttp://www.zedc.ir/news/Pages/درخشش-صنعت-برق-زنجان-در-دهمين-دوره-مسابقات-بدمينتون-بانوان-وزارت-نيرو-.aspxدرخشش صنعت برق زنجان در دهمين دوره مسابقات بدمينتون بانوان وزارت نيرو1395/10/25