یکصدوهفده پست برق بدون اعمال خاموشی برق  مردم  استان زنجان  با تجهیزات خط گرم سرویس وتعمیر شد

یکصدوهفده پست برق بدون اعمال خاموشی برق مردم استان زنجان با تجهیزات خط گرم سرویس وتعمیر شد

به گزارش دفترروابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان، پس از تجهیز اکیپ خط گرم به تجهیزات نوین سرویس پست های توزیع برق بدون اعمال خاموشی وقطع برق مشترکین و مردم استان از ابتدای سال تا کنون 117پست عمومی توزیع برق تعمیر وسرویس گردید.
1393/10/08

مناقصه عمومی یک مرحله ای ارائه خدمات مربوط به امور حراست و نگهبانی به شماره 86/93

مهلت شرکت : از تاریخ : 1393/10/11 تا تاریخ : 1393/10/27 خاتمه یافته

مهلت شرکت : از تاریخ : 1393/10/11 تا تاریخ : 1393/10/27 خاتمه یافته

مهلت شرکت : از تاریخ : 1393/10/06 تا تاریخ : 1393/10/13 خاتمه یافته

مهلت شرکت : از تاریخ : 1393/10/06 تا تاریخ : 1393/10/13 خاتمه یافته


leader.ir
president.ir
iranmardom.ir
tavanir.org.ir
Powered by CMSIRAN © 2015 - 2016