-
ورود به سایت
کد اقتصادی:             
​411134163464
شناسه ملی: 1046052332
آدرس: زنجان- خیابان سرباز (سعدی شمالی)​
شماره تماس: 024-33441100-13
دورنگار:​ 024-33442035
​پست الکترونیک
info@zedc.ir
کدپستی:​ 4513713111​​
روزهای کاری: روزهای شنبه لغایت چهارشنبه ​
ساعات کاری: ساعت 7:15 الی 15:45

 

zedc.jpg