ورود به سایت
ردیف​عنوان تحقيق​زيرمحور​اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح​
1​بررسي خوردگي يراق آلات فلزي مورد استفاده در شبكه هاي هوايي توزيع​طراحي، ساخت و بهينه‌ سازي تجهيزات الكتريكي شبكه‌ هاي توزيع نيروي برق​1- داشتن تجهيزات مقاوم در برابر گازهاي خورنده 2- افزايش طول عمر تجهيزات استفاده شده در مناطق آلوده صنعتي​
2​ساخت عايق جهت نصب روي كنسول براي جلوگيري از قطعي هاي گذرا در شبكه هاي فشار متوسط هوايي بعلت قرار گيري پرنده مابين كنسول و هادي​طراحي، ساخت و بهينه‌ سازي تجهيزات الكتريكي شبكه‌ هاي توزيع نيروي برق​ساخت روکش عايقي مناسب کنسول هاي نصب شونده بر روي پايه ها با در نظر گرفتن شرايط منطقه
3​ساخت دستگاه تست رله جرياني و ولتاژي تك فاز​طراحي، ساخت و بهينه‌ سازي تجهيزات الكتريكي شبكه‌ هاي توزيع نيروي برق​ساخت دستگاه تست رله هاي جرياني و ولتاژي​
4​طراحي و ساخت ربات جهت بازديد، تعميرات و اجراي شبكه هاي فشار ضعيف و فشار متوسط توزيع​طراحي، ساخت و بهينه‌ سازي تجهيزات الكتريكي شبكه‌ هاي توزيع نيروي برق​ساخت ربات هايي که بتوانند کار فعلي تکنسين هاي مربوطه را با دقت، سرعت و امنيت بيشتري انجام دهند. از اين موارد مي توان به ربات ارت کردن شبکه اشاره کرد.​
5​ساخت دستگاه و ميز تست كنتور براي تجهيز آزمايشگاه كنتور بصورت پايلوت​طراحي، ساخت و بهينه‌ سازي تجهيزات الكتريكي شبكه‌ هاي توزيع نيروي برق​1- کاهش تلفات ناشي از دستگاه هاي اندازه گير 2- ساخت دستگاه تست کنتور برق​
6​تاثير روشنايي مشترکين مسکوني ،تجاري؛صنعتي،نيمه صنعتي و اداري بر روي کيفيت توان و توان راکتيو و مطالعه امکانسنجي جايگزيني لامپهاي LED با بررسي سياستهاي انگيزشي بر روي يک شبکه پايلوت مناسبکيفيت توان شبکه هاي توزيع برق​مطالعه مورد شبکه يک منطقه جهت افزايش کيفيت توان منطقه و افزايش رضايتمندي مشترکين​
7​بررسي خوردگي درسيم هاي ACSR در مناطق صنعتي آلوده استان و ارائه راهكار براي جلوگيري ازخوردگي​افزايش قابليت اطمينان شبكه‌ هاي توزيع برق​توليد سيم هاي آلومينيومي ASCR سازگار با محيط هاي آلوده در شهرک هاي صنعتي​
8​روش هاي تشخيص استفاده از برق غير مجاز و جلوگيري از آن​پايش و كاهش تلفات شبكه‌ هاي توزيع برق​ارائه دستورالعمل کاهش تلفات غير فني ناشي از سرقت با شناسايي جوانب مختلف آن در حوزه شرکت هاي توزيع​
9​مطالعات طرح جامع برقرساني شهرستان زنجان با لحاظ تاثير دو عامل روشنايي و توليدات پراکنده بصورت نمونه​پايش خطوط و تجهيزات شبكه‌ هاي توزيع نيروي برق​رسيدن به شبکه هاي نيرورساني ايده ال در يک منطقه با محوريت يکپارچگي آنها و مطالعه جايگاه انرژي هاي تجديدپذير براي رسيدن به اين مهم​
10​بازآرايي شبکه فشار متوسط يک شهرستان نمونه​مطالعات و توسعه بهينه شبكه‌ هاي توزيع برق​1-ايجاد قابليت نقطه مانور شبکه بصورت ديناميکي با در نظر گرفتن نقطه ژرف فيدرها 2- ايجاد فرآيند طراحي فيدرها مبتني بر لحاظ محاسبات مربوط به نقطه ژرف
11​آسيب شناسي حوادث بر اساس دامنه و شدت حوادث​مطالعات و توسعه بهينه شبكه‌ هاي توزيع برق​دستيابي به عوامل مخرب و شناخت دقيق آنها جهت کاهش و از بين بردن اثرات سو ناشي از آنها​
12​استقرار سامانه اي براي استخراج مديريت دانش ضمني امورهاي برق​مطالعات و توسعه بهينه شبكه‌ هاي توزيع برق​تدوين چرخه هاي کاري مناسب با ايجاد بسترهاي ارتباطي مناسب​