-
ورود به سایت

​​​​

​​​لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه هاي عمومي ، عمراني و نظامي دولت

(برای مشاهده متن کامل لایحه کلیک​ نمایید) 


قانون سازمان برق ايران (ماده 18)

ماده -18  وزارت آب و برق و موسسات و شرکتهاي تابعه آن مجاز می باشند در صورت لزوم در معابر عمومی شهرها و حریم اماکن و مستغلات و املاك به نصب تاسیسات انتقال و توزیع نیروي برق اقدام نمایند و همچنین می توانند از دیوارهاي مستغلات و اماکن خصوصی که مشرف به معابر عمومی می باشد و زمینهاي زراعتی تا آنجایی که عرفا موجب خرابی و سلب استفاده متعارف از املاك مردم نشوند به منظور نصب وسائل انتقال و توزیع (از قبیل پایه - مقره - جعبه انشعاب - پایه چراغ و امثالهم ( و همچنین عبور کانال خطوط برق مجانا استفاده کند رعایت حریم خطوط انتقال و توزیع نیروي برق از طرف مالکین الزامی است . در صورتی که مالک بخواهد در تغییر یا تعمیر یا تجدید ساختمان اقدامی نماید که مستلزم تغییر محل وسائل انتقال و توزیع نیروي برق باشد وزارت آب و برق مکلف است فورا نسبت به تغییر محل وسائل انتقال و توزیع نیروي برق اقدام نماید.

تبصره 1 - در صورتی که اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر خطوط انتقال و توزیع نیروي برق و نصب پایه ها قرار می گیرد مستحدثات و اعیانی وجود داشته باشد که بر اثر احداث خطوط انتقال و توزیع نیروي برق و نصب پایه ها از بین برود و یا خسارتی به آنها وارد شود وزارت آب و برق و موسسات و شرکتهاي تابعه آن باید خسارت مالک اعیانی را به ترتیب مذکور در ماده 16 این قانون جبران نمایند بدون این که وقفه اي در کارهاي احداث خطوط انتقال و توزیع برق ایجاد شود.

تبصره 2 - حریم خطوط انتقال و توزیع نیروي برق اعم از هوایی و زیرزمینی با توجه به ولتاژ برق با پیشنهاد وزارت آب و برق و تصویب هیات وزیران تعیین خواهد شد.​تصويب نامه حريم خطوط برق (مواد 11،8،7،6،5،4)​

تصویب نامه شماره 29056 حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق مصوب 8/10/1347​

ماده 4 : در مسير و حريم درجه يك اقدام بهرگونه عمليات ساختماني وابعاد تأسيسات مسكوني و تاسيسات دامداري يا باغ و درختكاري و انبارداري تا هر ارتفاع ممنوع مي باشد و فقط ايجاد زراعت فصلي و سطحي و حفر چاه و قنات و راهسازي و شبكه آبياري  مشروط بر اين كه سبب ايجاد خسارت براي تأسيسات خطوط انتقال نگردد با رعايت ماده 8 اين تصويبنامه بلامانع خواهد بود.

تبصره 1. ايجاد شبكه آبياري و حفر چاه و قنوات و راهسازي در اطراف پايه هاي خطوط نبايد در فاصله اي كمتر از سه متر از پي پايه ها انجام گيرد.

ماده 5 :  در حريم درجه دو فقط ايجاد تأسيسات ساختماني اعم از مسكوني و صنعتي و مخازن سوخت تا هر ارتفاع ممنوع مي باشد.

ماده 6 :  در صورتيكه در نتيجه عمليات تعميراتي و بازرسي خطوط نيروي برق خسارتي به اعيان و مستحدثات موجود در ملکی وارد آيد وزارت آب و برق و موسسات و شركتهاي تابع خسارت مالك اعياني را جبران خواهند نمود.

ماده 7 : در صورتيكه اشخاص برخلاف مقررات آئين نامه عمليات تصرفاتي در حريم درجه يك و دو خطوط انتقال و توزيع بنمایند مكلفند بمحض اعلام ماموران وزارت آب و برق و موسسات و شركتهاي تابع عمليات و تصرفات را متوقف و به هزينه خود در رفع آثارو عمليات و تصرفات اقدام نمايند.

 

ماده 8 :  براي كليه عملياتي كه بوسيله اشخاص حقيقي يا حقوقي بمنظور راهسازي، كارهاي كشاورزي، حفر چاه و قنات، عبور و حمل بار و ماشين آلات و نظائر آن در مسير و حريم خطوط نيروي برق انجام مي گيرد بايد اصول حفاظتي به منظور جلوگيري از بروز خطرات جانبي و ورود خسارات مالي رعايت شده و در مورد حفر چاه و قنوات و راهسازي قبلاً از مسئولين عملياتي خطوط نيروي برق راهنمائي لازم خواسته شود و اجازه كتبي كسب گردد و در هر حال نظر وزارت آب و برق بايد ظرف مدت يك ماه از تاريخ وصول درخواست اعلام شود.

ماده 11 : بمنظور اطلاع اراضي و املاك واقع در مسير خطوط نيروي برق و بالاخص جلب توجه آنان به اجراي مفاد مواد 16 و 18 و 19 قانون برق ايران وزارت آب و برق با موسسات و شركتهاي تابع از طريق نشر آگهي در جراید محل یا الصاق آگهی در تابلو شهرداري ها يا توزيع آن در مسير خط به طريق ممكن يا پخش آگهي از راديوهاي محلي و يا ساير مقتضي آغاز اجراي عمليات طرح خط نيروي برق را اعلام خواهند داشت.


درصورت داشتن انتقاد و یا نظر اصلاحی در ارتباط با این مطلب از طریق ایمیل info@zedc.ir با ما در ارتباط باشید.​​