ورود به سایت

 

 

ثبت درخواست واگذاری انشعاب جدیدثبت درخواست واگذاری انشعاب جدید3000http://www.zedc.ir/Pages/services/ثبت-درخواست-واگذاری-انشعاب-جدید.aspx, مشاهده راهنما مراحل و مدت زمان
ثبت درخواست نصب مجدد انشعابثبت درخواست نصب مجدد انشعاب2000http://www.zedc.ir/Pages/services/ثبت-درخواست-نصب-مجدد-انشعاب.aspx, مشاهده راهنما مراحل و مدت زمان
صدور قبض المثنیصدور قبض المثنی۴۰۰http://www.zedc.ir/Pages/services/صدور-قبض-المثنی.aspx, مشاهده راهنما مراحل و مدت زمان
تسویه حساب برق مصرفی تسویه حساب برق مصرفی 2000http://www.zedc.ir/Pages/services/تسویه-حساب-برق-مصرفی.aspx, مشاهده راهنما مراحل و مدت زمان
گردشكار تغيير نام مشتركگردشكار تغيير نام مشترك0http://www.zedc.ir/Pages/تغییر-نام-مشترک.aspx, مشاهده راهنما مراحل و مدت زمان
ثبت درخواست تغییر مکان داخلی کنتورثبت درخواست تغییر مکان داخلی کنتور2000http://www.zedc.ir/Pages/services/ثبت-درخواست-تغییر-مکان-داخلی-کنتور.aspx, مشاهده راهنما مراحل و مدت زمان
ثبت درخواست جمع آوری موقت انشعابثبت درخواست جمع آوری موقت انشعاب2000http://www.zedc.ir/Pages/services/ثبت-درخواست-جمع-آوری-موقت-انشعاب.aspx, مشاهده راهنما مراحل و مدت زمان
قطع موقت انشعابقطع موقت انشعاب2000http://www.zedc.ir/Pages/services/قطع-موقت-انشعاب.aspx, مشاهده راهنما مراحل و مدت زمان
ثبت درخواست تغییرنامثبت درخواست تغییرنام2000http://www.zedc.ir/Pages/services/ثبت-درخواست-تغییرنام.aspx, مشاهده راهنما مراحل و مدت زمان
اصلاح کد تعرفه محاسباتی با بازدیداصلاح کد تعرفه محاسباتی با بازدید0http://www.zedc.ir/Pages/اصلاح-کد-تعرفه-محاسباتی-با-بازدید.aspx, مشاهده راهنما مراحل و مدت زمان
اصلاح کد تعرفه محاسباتی بدون بازدیداصلاح کد تعرفه محاسباتی بدون بازدید0http://www.zedc.ir/Pages/اصلاح-کد-تعرفه-محاسباتی-بدون-بازدید.aspx, مشاهده راهنما مراحل و مدت زمان
گردشکار تست و آزمایش کنتورگردشکار تست و آزمایش کنتور0http://www.zedc.ir/Pages/گردشکار-تست-و-آزمایش-کنتور.aspx, مشاهده راهنما مراحل و مدت زمان
تعويض كنتورتعويض كنتور0http://www.zedc.ir/Pages/تعويض-كنتور.aspx, مشاهده راهنما مراحل و مدت زمان
تعويض لوازم نيرورسانيتعويض لوازم نيرورساني0http://www.zedc.ir/Pages/تعويض-لوازم-نيرورساني.aspx, مشاهده راهنما مراحل و مدت زمان
ثبت درخواست افزایش آمپراژثبت درخواست افزایش آمپراژ3000http://www.zedc.ir/Pages/services/ثبت-درخواست-افزایش-آمپراژ.aspx, مشاهده راهنما مراحل و مدت زمان
درخواست تغییر مکاندرخواست تغییر مکان0http://www.zedc.ir/Pages/درخواست-تغییر-مکان.aspx, مشاهده راهنما مراحل و مدت زمان
جمع آوری دائمجمع آوری دائم0http://www.zedc.ir/Pages/جمع-آوري-دائم.aspx, مشاهده راهنما مراحل و مدت زمان
ثبت درخواست کاهش آمپراژثبت درخواست کاهش آمپراژ3000http://www.zedc.ir/Pages/services/ثبت-درخواست-کاهش-آمپراژ.aspx, مشاهده راهنما مراحل و مدت زمان
ثبت درخواست تفکیک انشعابثبت درخواست تفکیک انشعاب3000http://www.zedc.ir/Pages/services/ثبت-درخواست-تفکیک-انشعاب.aspx, مشاهده راهنما مراحل و مدت زمان
ثبت درخواست ادغام انشعابثبت درخواست ادغام انشعاب3000http://www.zedc.ir/Pages/services/ثبت-درخواست--ادغام-انشعاب.aspx, مشاهده راهنما مراحل و مدت زمان
ثبت درخواست جمع آوری دائم انشعابثبت درخواست جمع آوری دائم انشعاب2000http://www.zedc.ir/Pages/services/ثبت-درخواست-جمع-آوری-موقت-انشعاب.aspx, مشاهده راهنما مراحل و مدت زمان
ثبت درخواست آزمایش کنتورثبت درخواست آزمایش کنتور2000http://www.zedc.ir/Pages/services/ثبت-درخواست-آزمایش-کنتور.aspx, مشاهده راهنما مراحل و مدت زمان