-
ورود به سایت

​​بیانیه و خط مشی کیفیت شرکت توزیع نیروی برق زنجان

 

هدف ما جلب رضایت متقاضیان و مشترکین با رساندن انرژی الکتریکی مطمئن براساس استانداردها و بخشنامه های ابــلاغـی از سوی وزارت نیرو و شرکت برق منطقه ای زنجان می باشد. مقصود نهایی خود را بهبود مستمر در کیفیت هر فعالیتی که انجام می دهیم قرار داده و با تفکرو اندیشیدن پیوستـه تـلاش خواهیـم نـمود تـا کـارمان را در بار اول درست انجام دهیم.

بنابراین خود را متعهد و پایبند به اصول زیر می دانیم:           
 
کیفیت و ایمنی را بر تمام آنچه که انجام می دهیم مقدم می داریم .
به منظور افزایش کارایی و ارتقاء دانش وکیفیت ، کارکنان خود را آموزش مداوم می دهیم .
نیروهای متخصص و متعهد را بکار گرفته و در حفظ و سلامت آنها می کوشیم .
بهبود مستمر بدون پایان وصرفه جوئی خردمندانه رادر تمامی فعالیتها  سرلوحه کار خود قرار می دهیم .


مدیریت شرکت اعتقاد کامل دارد که در این راستا همدلی،  همفکری و همکاری فرد فرد کارکنان ضروری بوده و ازکلیه مدیران شرکت انتظار می رود که با درک صحیح این خط مشی و تفهیم آن به افراد تحت سرپرستی خـود وبا همفکری و همکاری فرد فرد کارکنان ضروری بوده و ازکلیه مدیران شرکت انتظار می رود که با درک صحیح این خط مشی و تفهیم آن به افراد تحت سرپرستی خـود وبا مشارکت، در جهت تحقـق اهداف یاد شده قدم بردارند.