-
ورود به سایت

​​​

​مدارک مورد نیاز 

​​​شرح خدمات 

​خرید انشعاب جدید

پروانه یا سند ساختمان​​

کارت ملی

​ثبت درخواست واگذاری انشعاب جدید 

پروانه یا سند ساختمان

کارت ملی


​ثبت درخواست افزایش یا کاهش آمپراژ


پروانه یا سند ساختمان

کارت ملی

قبض برق مصرفی


​ثبت درخواست تفکیک یا ادغام انشعاب​

​پروانه یا ​سند ساختمان

کارت ملی​

قبض برق مصرفی

​​

ثبت درخواست تغییر مکان داخلی کنتور ​​​​

​درخواست مشترک 

قبض برق مصرفی​


​ثبت درخواست جمع آوری موقت و دائم​ انشعاب​​

​درخواست مشترک 

قبض برق مصرفی


​ثبت درخواست آزمایش کنتور

​درخواست مشترک​ 

قبض برق مصرفی


​قطع موقت انشعاب

​​درخواست مشترک 

قبض برق مصرفی


​​ثبت درخواست نصب مجدد انشعاب

​​​درخواست مشترک 

قبض برق مصرفی


​​ثبت درخواست تغییر نام

​کپی سند یا وکالتنامه محضری

قبض برق مصرفی

کارت ملی خریدار


صدور قبض المثنی

درخواست مشترک 

قبض برق مصرفی


​تسویه ​​​حساب​​​​​​

​درخواست مشترک

قبض برق مصرفی

آخرین کارکرد کنتور


درصورت داشتن انتقاد و یا نظر اصلاحی در ارتباط با این مطلب از طریق ایمیل info@zedc.ir با ما در ارتباط باشید.​​