-
ورود به سایت

​شرکت توزيع نيروي برق استان زنجان مسئوليت تامين برق انواع مشترکان خود با تعرفه هاي خانگي، تجاري، صنعتي، عمومي، كشاورزي و آزاد با سطوح ولتاژ فشار متوسط و ضعيف را بر عهده دارد. از اهداف اصلي شرکت مي‌توان به توزيع برق مطمئن و پايدار با رويكرد اقتصادي و مشتري مداري در چهار چوب قوانين، ضوابط اشاره کرد. براي تعالي به اين اهداف بايد از برنامه ريزي هاي بلند مدت و استفاده از نظام مديريت استراتژيک استفاده شود. مديريت استراتژيک به دليل بهره مندي از مزايا و خصايص ويژه اي كه آن را متمايز از ساير ابزارها و نظام هاي مديريتي ساخته، اين اميدواري را در چشم انداز حركت و تعالي سازمان ها به وجود آورده است كه مي توان با اطمينان و اعتماد بيشتري به برنامه هاي بلند پروازانه و افق هاي رويايي در دنياي مديريت انديشيد و قاطعانه تر در تحقق اين اهداف كوشش نمود.  

براي رسيدن به مدل استراتژيک شرکت از تجربيات ارزنده مديران و کارشناسان سازمان استفاده شده است و پس از بررسي هاي مختلف برنامه استراتژيک شرکت براي سال 1404 تهيه شده است داراي چهار استراتژي اصلي مي باشد.

 

استراتژي  140 140 دقيقه خاموشي هر مشترك در سال

استراتژي 0 : 0 درصد مراجعه حضوري

استراتژي 4 : 4 درصد تلفات انرژي​ 

استر​اتژي بهره وري اقتصادي

براي هر يک از اين استراتژي هاي اصلي، زير استراتژي هاي اصلي- کد زير استراتژي فرعي- ضريب وزني مستقل- ضريب وزني در استراتژي اصلي- شاخص جهت سنجش ميزان عملكرد برنامه - فرمول جهت اندازه گيري شاخص- تعيين ميزان هدف براي سالهاي مختلف تا سال 1404و تعيين واحدهاي ذيربط برای هر استراتژی مي باشد.