ورود به سایت

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

اطلاعيه شماره دو-مناقصه ي ارائه خدمات كنتورخواني ، پخش قبوض و قطع وصل به شماره 64_97http://www.zedc.ir/portal/Transactions/Pages/اطلاعيه-شماره-دو-.aspxاطلاعيه شماره دو-مناقصه ي ارائه خدمات كنتورخواني ، پخش قبوض و قطع وصل به شماره 64_97تاريخ درج اطلاعيه: 1397/12/15اعتبار درج اطلاعيه، 1397/12/21خاتمه یافته
اطلاعيه شماره يك- مناقصه ي ارائه خدمات كنتورخواني ، پخش قبوض و قطع وصل به شماره 64_97http://www.zedc.ir/portal/Transactions/Pages/اطلاعيه-شماره-يك---مناقصه-ي-ارائه-خدمات-كنتورخواني-،-پخش-قبوض-و-قطع-وصل-به-شماره-64_97.aspxاطلاعيه شماره يك- مناقصه ي ارائه خدمات كنتورخواني ، پخش قبوض و قطع وصل به شماره 64_97تاريخ درج اطلاعيه: 1397/12/06تاريخ انقضاء اطلاعيه: 1397/12/22خاتمه یافته
تجديد مناقصه هاي انتخاب پيمانكار تامين برق روستاهاي كشكنلو و مهديلو به شماره74_97 و تامين برق سايت كفاشان هيدج به شماره 75_97http://www.zedc.ir/portal/Transactions/Pages/مناقصه-انتخاب-پيمانكار-تامين-برق-روستاهاي-كشكنلو-و-مهديلو-به-شماره-57_97-و-تامين-برق-سايت-كفاشان-هيدج-به-شماره-58_97.aspxتجديد مناقصه هاي انتخاب پيمانكار تامين برق روستاهاي كشكنلو و مهديلو به شماره74_97 و تامين برق سايت كفاشان هيدج به شماره 75_97فروش اسناد مناقصه از1397/12/06 تا 1397/12/11مهلت ارسال پاكات:تا ساعت 09:00صبح1397/12/22خاتمه یافته
مناقصه ارائه خدمات فني25_97واداري 26_97وآبدارخانه 27_97وكنتورخواني 64_97http://www.zedc.ir/portal/Transactions/Pages/مناقصه-ارائه-خدمات-فني25_97واداري-26_97وآبدارخانه-27_97وكنتورخواني-64_97.aspxمناقصه ارائه خدمات فني25_97واداري 26_97وآبدارخانه 27_97وكنتورخواني 64_97مهلت فروش اسناد ارزيابي و مناقصه ها: 1397/11/29 لغايت 1397/12/06مهلت ارسال اسناد ارزيابي و مناقصه ها: تا ساعت 12 ظهر روز 1397/12/18خاتمه یافته
تغيير زمان بازگشايي مناقصه هاي طرح تملك داراييها به شماره 57_97 و 58_97http://www.zedc.ir/portal/Transactions/Pages/تغيير-زمان-بازگشايي-مناقصه-هاي-طرح-تملك-داراييها-به-شماره-57_97-و-58_97.aspxتغيير زمان بازگشايي مناقصه هاي طرح تملك داراييها به شماره 57_97 و 58_97درج آگهي تغيير زمان:1397/11/13خاتمه یافته
مناقصه انتخاب پيمانكار تامين برق روستاهاي كشكنلو و مهديلو به شماره 57_97 و تامين برق سايت كفاشان هيدج به شماره 58_97http://www.zedc.ir/portal/Transactions/Pages/مناقصه-تامین-برق-روستاه.aspxمناقصه انتخاب پيمانكار تامين برق روستاهاي كشكنلو و مهديلو به شماره 57_97 و تامين برق سايت كفاشان هيدج به شماره 58_97مهلت فروش اسناد: از تاريخ 1397/10/27 تا 1397/11/04بارگذاري اسناد تا ساعت 15:00تاريخ 1397/11/15 وبازگشايي اسناد ساعت 14:00 تاريخ 1397/11/16خاتمه یافته
اطلاعيه شماره 2 بازگشايي پاكت هاي ج مناقصه نظارت فني و مالي پروژه ها و بروزرساني اطلاعات GIS به شماره 2_97http://www.zedc.ir/portal/Transactions/Pages/اطلاعيه-شماره-2-بازگشايي-پاكت-ج-مناقصه-نظارت-فني-و-مالي-پروژه-ها-و-GIS.aspxاطلاعيه شماره 2 بازگشايي پاكت هاي ج مناقصه نظارت فني و مالي پروژه ها و بروزرساني اطلاعات GIS به شماره 2_97تاريخ انتشار اطلاعيه: 1397/04/20تاريخ اعتبار اطلاعيه : 1397/04/24خاتمه یافته
اطلاعيه شماره 1 مناقصه نظارت فني مالي پروژه ها و بروزرسانيGIS به شماره 2_97http://www.zedc.ir/portal/Transactions/Pages/اطلاعيه-شماره-1-مناقصه-نظارت-فني-مالي-پروژه-ها-و-GIS-به-شماره-2_97.aspxاطلاعيه شماره 1 مناقصه نظارت فني مالي پروژه ها و بروزرسانيGIS به شماره 2_97تاريخ درج اطلاعيه: 1397/04/05تاريخ اعتبار اطلاعيه: 1397/04/19خاتمه یافته
اطلاعيه شماره 1 مناقصه ارائه خدمات نگهباني به شماره 62_96http://www.zedc.ir/portal/Transactions/Pages/اطلاعيه-شماره-1-مناقصه نگهباني-62_96.aspxاطلاعيه شماره 1 مناقصه ارائه خدمات نگهباني به شماره 62_96تاريخ درج اطلاعيه: 1396/10/09تارخ اعتبار اطلاعيه : 1396/10/20خاتمه یافته
اطلاعيه شماره 1 _ مزايده فروش خودروهاي مستعمل به شماره 43_94http://www.zedc.ir/portal/Transactions/Pages/اطلاعيه-شماره-1-_-مزايده-فروش-خودرو-مستعمل-43_94.aspxاطلاعيه شماره 1 _ مزايده فروش خودروهاي مستعمل به شماره 43_94تاريخ درج اطلاعيه: 1394/09/05تاريخ خاتمه اطلاعيه : 1394/09/22خاتمه یافته
اطلاعيه زمان بازگشايي پاكات ج مناقصات خريد كالاي شماره 59_95 و 60_95 و 61_95 و 62_95http://www.zedc.ir/portal/Transactions/Pages/اطلاعيه-دعوت-به-مناقصات-خريد-كالاي-59و60و61و62_95.aspxاطلاعيه زمان بازگشايي پاكات ج مناقصات خريد كالاي شماره 59_95 و 60_95 و 61_95 و 62_95تاريخ اطلاعيه: 1395/12/19 اعتبار اطلاعيه : 1395/12/26خاتمه یافته
اطلاعيه شماره 1 تاريخ بازگشايي پاكت ج مناقصه 67_96http://www.zedc.ir/portal/Transactions/Pages/اطلاعيه-تاريخ-بازگشايي-پاكت-ج-67_96.aspxاطلاعيه شماره 1 تاريخ بازگشايي پاكت ج مناقصه 67_96تاريخ درج اطلاعيه : 1396/08/16تاريخ اعتبار اطلاعيه : 1396/08/23خاتمه یافته
اطلاعيه شماره 1: زمان بازگشايي پاكت هاي ج مناقصه هاي شماره 122و124و125و126و127و128_96http://www.zedc.ir/portal/Transactions/Pages/اطلاعيه-بازگشايي-پاكت-هاي-ج-مناقصه-هاي-122و124و125و126و127و128_96.aspxاطلاعيه شماره 1: زمان بازگشايي پاكت هاي ج مناقصه هاي شماره 122و124و125و126و127و128_96تاريخ درج اطلاعيه: 1397/02/01تاريخ اعتبار اطلاعيه : 1397/02/05خاتمه یافته
اطلاعيه شماره 1 مناقصه خريد انواع سيم آلومينيومي به شماره 86_96http://www.zedc.ir/portal/Transactions/Pages/اطلاعيه-1-مناقصه-86_96.aspxاطلاعيه شماره 1 مناقصه خريد انواع سيم آلومينيومي به شماره 86_96تاريخ درج اطلاعيه : 1396/10/19تاريخ اعتبار اطلاعيه : 1396/10/24خاتمه یافته
اطلاعيه شماره 2 (تغيير زمان بازگشايي پاكتهاي ج)مناقصه شماره 67_96http://www.zedc.ir/portal/Transactions/Pages/اطلاعيه2-مناقصه67_96.aspxاطلاعيه شماره 2 (تغيير زمان بازگشايي پاكتهاي ج)مناقصه شماره 67_96تاريخ درج اطلاعيه : 1396/08/20تاريخ اعتبار اطلاعيه : 1396/08/22خاتمه یافته
اطلاعيه شماره يك مناقصه تعويض سيم مسي با كابل خودنگهداربه شماره 75_96http://www.zedc.ir/portal/Transactions/Pages/اطلاعيه-1-مناقصه-75_96.aspxاطلاعيه شماره يك مناقصه تعويض سيم مسي با كابل خودنگهداربه شماره 75_96تاريخ درج اطلاعيه : 1396/09/05 تاريخ اعتبار اطلاعيه : 1396/09/12خاتمه یافته
مناقصه ارائه خدمات نظارت فني و مالي بر پروژه ها و بروزرساني اطلاعات GIS به شماره 50_95http://www.zedc.ir/portal/Transactions/Pages/مناقصه-نظارت-فني-و-مالي-و-GIS-به-شماره-50_95.aspxمناقصه ارائه خدمات نظارت فني و مالي بر پروژه ها و بروزرساني اطلاعات GIS به شماره 50_95تاريخ شروع فروش اسناد مناقصه : 1395/10/15 تاريخ ارسال و بازگشايي اسناد مناقصه : 1395/11/05خاتمه یافته
مناقصه عمومي دو مرحله اي نظارت فني و مالي پروژه ها به شماره 45_94http://www.zedc.ir/portal/Transactions/Pages/مناقصه-نظارت-فني-و-مالي-شماره-45_94.aspxمناقصه عمومي دو مرحله اي نظارت فني و مالي پروژه ها به شماره 45_94تاريخ شروع خريد اسنادو بارگزاري در سايت:1394/08/11مهلت ارسال اسناد :1394/08/30 تا ساعت 14:00خاتمه یافته
مناقصه نظارت فني و مالي بر پروژه ها و بروزساني جي آي اس به شماره 2_97http://www.zedc.ir/portal/Transactions/Pages/مناقصه-نظارت-بر-پروژه-ها-و-بروزساني-جي-اي-اس-2_97.aspxمناقصه نظارت فني و مالي بر پروژه ها و بروزساني جي آي اس به شماره 2_97مهلت فروش اسناد مناقصه : از 1397/03/27 تا 1397/04/04مهلت ارسال اسناد و بازگشايي پاكات: تا ساعت 13:00 مورخه 1397/04/19 و بازگشايي همانروز ساعت 14:00خاتمه یافته
مناقصه محدودكنتورخواني به شماره 61_94http://www.zedc.ir/portal/Transactions/Pages/مناقصه-محدودكنتورخواني61_94.aspxمناقصه محدودكنتورخواني به شماره 61_94شروع وارسال اسناد مناقصه : 1394/11/05پايان و دريافت مدارك مناقصه : 1394/11/18خاتمه یافته
مناقصه محدود خريد كابل آلومينيومي خودنگهدار به شماره 76_94http://www.zedc.ir/portal/Transactions/Pages/مناقصه-محدود-خريد-كابل-خودنگهدار_76_94.aspxمناقصه محدود خريد كابل آلومينيومي خودنگهدار به شماره 76_94شروع دانلود اسناد از تاريخ : 1394/11/14پايان مهلت ارسال اسناد : تا ساعت 14:00 روز 1394/12/02خاتمه یافته
مناقصه محدود انتخاب مشاور طراحي پروژهاي توزيع به شماره 45_96http://www.zedc.ir/portal/Transactions/Pages/مناقصه-محدود-انتخاب-مشاور-طراحي-45_96.aspxمناقصه محدود انتخاب مشاور طراحي پروژهاي توزيع به شماره 45_96تاريخ شروع دريافت اسناد مناقصه: 1396/06/05تاريخ پايان دريافت اسناد مناقصه: 1396/06/11 پايان مهلت ارسال اسناد مناقصه : 1396/06/25خاتمه یافته
مناقصه خريد انواع كابل فشارضعيف آلومينيومي خودنگهدار به شماره 67_96http://www.zedc.ir/portal/Transactions/Pages/مناقصه-خريد-كابل-خودنگهدار-67_96.aspxمناقصه خريد انواع كابل فشارضعيف آلومينيومي خودنگهدار به شماره 67_96شروع فروش اسناد مناقصه : 1396/07/25پايان فروش اسناد مناقصه : 1396/08/01 مهلت ارسال و بازگشايي پاكات مناقصه : 1396/08/15خاتمه یافته
مناقصه خريد كابل 20 آلومينيومي خشك 185*1 زرهدار وكابل فشارضعيف مفتولي مسي 4*2 به شماره 58_96http://www.zedc.ir/portal/Transactions/Pages/مناقصه-خريد-كابل-20-و-فشارضعيف-58_96.aspxمناقصه خريد كابل 20 آلومينيومي خشك 185*1 زرهدار وكابل فشارضعيف مفتولي مسي 4*2 به شماره 58_96تاريخ شروع فروش اسناد مناقصه: 1396/06/19آخرين مهلت ارسال پاكات اسناد مناقصه و نمونه كالا: 1396/07/12 تا ساعت 14:00خاتمه یافته
مناقصه خريد كابل20كيلوولت خشك 185*1 آلومينيومي زره دار به شماره 10_95http://www.zedc.ir/portal/Transactions/Pages/مناقصه-خريد-كابل-20-كيلوولت-10_95.aspxمناقصه خريد كابل20كيلوولت خشك 185*1 آلومينيومي زره دار به شماره 10_95تاريخ شروع فروش اسناد:1395/02/09تاريخ پايان فروش اسناد : 1395/02/18خاتمه یافته
مناقصه خريد انواع سيم آلومينيومي به شماره 86_96http://www.zedc.ir/portal/Transactions/Pages/مناقصه-خريد-سيم-آلومينيومي-86_96.aspxمناقصه خريد انواع سيم آلومينيومي به شماره 86_96تاريخ شروع فروش اسناد مناقصه : 1396/09/29تاريخ پايان فروش اسناد:1396/10/05 مهلت ارسال اسناد: تا ساعت 11:00 مورخه 1396/10/18خاتمه یافته
مناقصه خريد برقگير و فيوزكات اوت20 كيلوولت سيليكوني به شماره 56_96http://www.zedc.ir/portal/Transactions/Pages/مناقصه-خريد-برقگير-و-فيوزكات-اوت-56_96.aspxمناقصه خريد برقگير و فيوزكات اوت20 كيلوولت سيليكوني به شماره 56_96تاريخ شروع فروش اسناد مناقصه: 1396/06/19آخرين مهلت ارسال پاكات اسناد مناقصه و نمونه كالا: 1396/07/12 تا ساعت 14:00خاتمه یافته
مناقصه خريد دو دستگاه بالابر17متري عايقي جهت عمليات خط گرم و نصب و راه اندازي آن برروي خودرو به شماره ۴۰ـ۹۵http://www.zedc.ir/portal/Transactions/Pages/مناقصه-خريد-بالابر17متري-خط-گرم40_95.aspxمناقصه خريد دو دستگاه بالابر17متري عايقي جهت عمليات خط گرم و نصب و راه اندازي آن برروي خودرو به شماره ۴۰ـ۹۵تاريخ شروع فروش اسناد مناقصه : 1395/10/20 تاريخ ارسال و باز گشايي پاكات مناقصه : 1395/11/10خاتمه یافته
مناقصه خريد انواع مقره 24 كيلوولت سيليكوني به شماره 57_96http://www.zedc.ir/portal/Transactions/Pages/مناقصه-خريد-انواع-مقره-سيليكوني-57_96.aspxمناقصه خريد انواع مقره 24 كيلوولت سيليكوني به شماره 57_96خاتمه یافته
مناقصه خريد انواع كابل فشارضعيف مسي و آلومينيومي به شماره 62_95http://www.zedc.ir/portal/Transactions/Pages/مناقصه-خريد-انواع-كابل-فشارضعيف-62_95.aspxمناقصه خريد انواع كابل فشارضعيف مسي و آلومينيومي به شماره 62_95تاريخ شروع و پايان فروش اسناد مناقصه : 1395/11/30 تا 1395/12/06 تاريخ پايان ارسال اسناد مناقصه : 1395/12/18خاتمه یافته
مناقصه خريد انواع چراغ خياباني به شماره 59_95http://www.zedc.ir/portal/Transactions/Pages/مناقصه-خريد-انواع-چراغ-خياباني-59_95.aspxمناقصه خريد انواع چراغ خياباني به شماره 59_95تاريخ شروع و پايان فروش اسناد مناقصه :‌1395/11/30 تا 1395/12/06 تاريخ پايان ارسال اسناد مناقصه: 1395/12/18خاتمه یافته
مناقصه خريد انواع چراغ خياباني به شماره 61_96http://www.zedc.ir/portal/Transactions/Pages/مناقصه-خريد-انواع-چراغ-61_96.aspxمناقصه خريد انواع چراغ خياباني به شماره 61_96تاريخ شروع فروش اسناد مناقصه: 1396/06/19آخرين مهلت ارسال پاكات اسناد مناقصه و نمونه كالا: 1396/07/12 تا ساعت 14:00خاتمه یافته
مناقصه هاي خريد انواع ترانسفورماتور توزيع به شماره هاي 45_97http://www.zedc.ir/portal/Transactions/Pages/مناقصه-خريد-انواع-ترانسفورماتور-توزيع-45_97.aspxمناقصه هاي خريد انواع ترانسفورماتور توزيع به شماره هاي 45_97مهلت خريد اسناد مناقصه: از 1397/10/01 لغايت 1397/10/08مهلت ارسال و بازگشايي پاكت ها: تا ساعت 12:00 روز 1397/10/23 بازگشايي همان روز ساعت 14:30خاتمه یافته
مناقصه خريد انواع ترانسفورماتور20 كيلوولت روغني كم تلفات (AB') به شماره 09_95http://www.zedc.ir/portal/Transactions/Pages/مناقصه-خريد-انواع-ترانسفورماتور-09_95.aspxمناقصه خريد انواع ترانسفورماتور20 كيلوولت روغني كم تلفات (AB') به شماره 09_95تاريخ شروع فروش اسناد: 1395/02/09تاريخ پايان فروش اسناد : 1395/02/18خاتمه یافته
مناقصه خريد انواع تابلو فشارضعيف به شماره 12_95http://www.zedc.ir/portal/Transactions/Pages/مناقصه-خريد-انواع-تابلو-فشارضعيف-12_95.aspxمناقصه خريد انواع تابلو فشارضعيف به شماره 12_95شروع فروش اسناد : 1395/03/24پايان فروش اسناد : 1395/04/01خاتمه یافته
مناقصه خريد انواع پايه بتني مسلح به شماره 60_95http://www.zedc.ir/portal/Transactions/Pages/مناقصه-خريد-انواع-پايه-بتني-مسلح-60_95.aspxمناقصه خريد انواع پايه بتني مسلح به شماره 60_95تاريخ شروع و پايان فروش اسناد مناقصه : 1395/11/30 تا 1395/12/06 تاريخ پايان ارسال اسناد مناقصه : 1395/12/18خاتمه یافته
مناقصه ارائه خدمات نگهباني و حراست به شماره 62_96http://www.zedc.ir/portal/Transactions/Pages/مناقصه-خدمات-نگهباني-62_96.aspxمناقصه ارائه خدمات نگهباني و حراست به شماره 62_96تاريخ شروع فروش اسناد مناقصه: 1396/09/30مهلت خريد اسناد مناقصه:1396/10/07 مهلت ارسال اسناد مناقصه : تا ساعت 11:00 مورخه 1396/10/20خاتمه یافته
مناقصه انتخاب پيمانكار جهت ارائه خدمات نگهباني و حراست به شماره 25_95http://www.zedc.ir/portal/Transactions/Pages/مناقصه-خدمات-نگهباني-25_95.aspxمناقصه انتخاب پيمانكار جهت ارائه خدمات نگهباني و حراست به شماره 25_95شروع و پايان فروش اسناد : 1395/05/02 تا 1395/05/10پايان دريافت اسناد و بازگشايي پاكات : 1395/05/20خاتمه یافته
مناقصه تامين خودرو استيجاري جهت اكيپ هاي عملياتي بصورت حجمي به شماره 14_97http://www.zedc.ir/portal/Transactions/Pages/مناقصه-خدمات-راننده-سيمبان-اكيپ-عملياتي-14_97.aspxمناقصه تامين خودرو استيجاري جهت اكيپ هاي عملياتي بصورت حجمي به شماره 14_97تاريخ شروع و پايان فروش اسناد مناقصه : 1397/04/27 تا 1397/05/03مهلت ارسال:1397/05/15 بازگشايي اسناد:1397/05/16خاتمه یافته
مناقصه خدمات تأمين خودرو با راننده سيمبان براي اكيپ هاي حوادث و اتفاقات بصورت حجمي به شماره 13_97http://www.zedc.ir/portal/Transactions/Pages/مناقصه-خدمات-راننده-سيمبان-اكيپ-حوادث-13_97.aspxمناقصه خدمات تأمين خودرو با راننده سيمبان براي اكيپ هاي حوادث و اتفاقات بصورت حجمي به شماره 13_97تاريخ شروع و پايان فروش اسناد مناقصه : 1397/04/27 تا 1397/05/03مهلت ارسال:1397/05/15 بازگشايي اسناد:1397/05/16خاتمه یافته
تجديد مناقصه ارائه خدمات مربوطه به امور برقكاري به شماره ۱1ـ۹۶http://www.zedc.ir/portal/Transactions/Pages/مناقصه-خدمات-برقكاري-11_96.aspxتجديد مناقصه ارائه خدمات مربوطه به امور برقكاري به شماره ۱1ـ۹۶تاريخ شروع فروش اسناد به مدت 6 روز: 1396/03/06تاريخ پايان ارسال اسناد : 1396/03/21 --بازگشايي پاكات : 1396/03/22خاتمه یافته
تجديد مناقصه ارائه خدمات مربوطه به امور اداری به شماره ۱۰ـ۹۶http://www.zedc.ir/portal/Transactions/Pages/مناقصه-خدمات-اداري-10_95.aspxتجديد مناقصه ارائه خدمات مربوطه به امور اداری به شماره ۱۰ـ۹۶تاريخ شروع فروش اسناد به مدت 6 روز: 1396/03/06 تاريخ پايان ارسال اسناد : 1396/03/21 --بازگشايي پاكات : 1396/03/22خاتمه یافته
مناقصه خريد انواع كنتوربرق به شماره 46_97http://www.zedc.ir/portal/Transactions/Pages/مناقصه-انواع-كنتور-46_97.aspxمناقصه خريد انواع كنتوربرق به شماره 46_97مهلت خريد اسناد مناقصه: از 1397/10/01 لغايت 1397/10/08مهلت ارسال و بازگشايي پاكت ها: تا ساعت 12:00 روز 1397/10/23 بازگشايي همان روز ساعت 14:30خاتمه یافته
مناقصات انتخاب پيمانكار پروژه هاي طرح تملك دارايي ها به شماره 77_94 و 80_94http://www.zedc.ir/portal/Transactions/Pages/مناقصات-طرح-تملك-دارييها-شماره77_94-و-80_94.aspxمناقصات انتخاب پيمانكار پروژه هاي طرح تملك دارايي ها به شماره 77_94 و 80_94دانلود اسناد از تاريخ : 1394/11/21 تا 1394/11/29مهلت ارسال اسناد : تاساعت 14:00 روز 1394/12/11خاتمه یافته
مناثصه خريد انواع كابل فشارضعيف آلومينيومي خودنگهدار به شماره 61_95http://www.zedc.ir/portal/Transactions/Pages/مناثصه-خريد-انواع-كابل-خودنگهدار-61_95.aspxمناثصه خريد انواع كابل فشارضعيف آلومينيومي خودنگهدار به شماره 61_95تاريخ شروع و پايان فروش اسناد مناقصه : 1395/11/30 تا 1395/12/06 تاريخ پايان ارسال اسناد مناقصه : 1395/12/18خاتمه یافته
مناقصات انواع كالاها به شماره هاي 122_96 و 123_96 و 124_96 و 125_96 و 126_96 و 127_96 و 128_96http://www.zedc.ir/portal/Transactions/Pages/مناقصات-خريد-كالاهاي-بند-ه--122و123و124و125و126و127و128_96.aspxمناقصات انواع كالاها به شماره هاي 122_96 و 123_96 و 124_96 و 125_96 و 126_96 و 127_96 و 128_96شروع و پايان فروش اسناد:1396/12/24 تا 1397/01/09مهلت ارسال و بارگذاري اسناد مناقصه : 1397/01/28 تا ساعت 14:00خاتمه یافته
مزايده عمومي فروش خودروهاي مستعمل به شماره 43_94http://www.zedc.ir/portal/Transactions/Pages/مزايده-فورش-خودرو-مستعمل-43_94.aspxمزايده عمومي فروش خودروهاي مستعمل به شماره 43_94تاريخ شروع دانلود و فروش اسناد مزايده : 1394/08/30آخرين تاريخ ارسال اسناد مزايده : 1394/09/22خاتمه یافته
مزايده فروش كالاهاي اسقاط ، نو و كاركرده به شماره 49_95http://www.zedc.ir/portal/Transactions/Pages/مزايده-فروش-كالاهاي-اسقاط-،-نو-و-كاركرده-به-شماره-49_95.aspxمزايده فروش كالاهاي اسقاط ، نو و كاركرده به شماره 49_95تاريخ شروع فروش اسناد مزايده : 1395/10/07تاريخ ارسال اسناد مزايده : 1395/10/28خاتمه یافته
مزايده عمومي فروش سيم مسي اسقاط با خلوص بالاي 99 درصد به شماره 79_94http://www.zedc.ir/portal/Transactions/Pages/مزايده-فروش-سيم-مسي-شماره-79_94.aspxمزايده عمومي فروش سيم مسي اسقاط با خلوص بالاي 99 درصد به شماره 79_94تاريخ شروع فروش اسناد : 1394/11/21 تا 1394/11/29مهلت ارسال اسناد : 1394/12/09خاتمه یافته
مزايده فروش سيم مسي به شماره 90_96http://www.zedc.ir/portal/Transactions/Pages/مزايده-فروش-سيم-مسي-90_96.aspxمزايده فروش سيم مسي به شماره 90_96مهلت خريد اسناد مزايده : 1396/10/12پايان مهلت تكميل و ارسال اسناد مزايده: 1396/10/25 ساعت 11:00خاتمه یافته