ورود به سایت

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

مناقصه تامين خودرو استيجاري جهت اكيپ هاي عملياتي بصورت حجمي به شماره 14_97http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-خدمات-راننده-سيمبان-اكيپ-عملياتي-14_97.aspxمناقصه تامين خودرو استيجاري جهت اكيپ هاي عملياتي بصورت حجمي به شماره 14_97تاريخ شروع و پايان فروش اسناد مناقصه : 1397/04/27 تا 1397/05/03مهلت ارسال:1397/05/15 بازگشايي اسناد:1397/05/16خاتمه یافته
مناقصه خدمات تأمين خودرو با راننده سيمبان براي اكيپ هاي حوادث و اتفاقات بصورت حجمي به شماره 13_97http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-خدمات-راننده-سيمبان-اكيپ-حوادث-13_97.aspxمناقصه خدمات تأمين خودرو با راننده سيمبان براي اكيپ هاي حوادث و اتفاقات بصورت حجمي به شماره 13_97تاريخ شروع و پايان فروش اسناد مناقصه : 1397/04/27 تا 1397/05/03مهلت ارسال:1397/05/15 بازگشايي اسناد:1397/05/16خاتمه یافته
اطلاعيه شماره 2 بازگشايي پاكت هاي ج مناقصه نظارت فني و مالي پروژه ها و بروزرساني اطلاعات GIS به شماره 2_97http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/اطلاعيه-شماره-2-بازگشايي-پاكت-ج-مناقصه-نظارت-فني-و-مالي-پروژه-ها-و-GIS.aspxاطلاعيه شماره 2 بازگشايي پاكت هاي ج مناقصه نظارت فني و مالي پروژه ها و بروزرساني اطلاعات GIS به شماره 2_97تاريخ انتشار اطلاعيه: 1397/04/20تاريخ اعتبار اطلاعيه : 1397/04/24خاتمه یافته
اطلاعيه شماره 1 مناقصه نظارت فني مالي پروژه ها و بروزرسانيGIS به شماره 2_97http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/اطلاعيه-شماره-1-مناقصه-نظارت-فني-مالي-پروژه-ها-و-GIS-به-شماره-2_97.aspxاطلاعيه شماره 1 مناقصه نظارت فني مالي پروژه ها و بروزرسانيGIS به شماره 2_97تاريخ درج اطلاعيه: 1397/04/05تاريخ اعتبار اطلاعيه: 1397/04/19خاتمه یافته
مناقصه نظارت فني و مالي بر پروژه ها و بروزساني جي آي اس به شماره 2_97http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-نظارت-بر-پروژه-ها-و-بروزساني-جي-اي-اس-2_97.aspxمناقصه نظارت فني و مالي بر پروژه ها و بروزساني جي آي اس به شماره 2_97مهلت فروش اسناد مناقصه : از 1397/03/27 تا 1397/04/04مهلت ارسال اسناد و بازگشايي پاكات: تا ساعت 13:00 مورخه 1397/04/19 و بازگشايي همانروز ساعت 14:00خاتمه یافته
اطلاعيه شماره 1: زمان بازگشايي پاكت هاي ج مناقصه هاي شماره 122و124و125و126و127و128_96http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/اطلاعيه-بازگشايي-پاكت-هاي-ج-مناقصه-هاي-122و124و125و126و127و128_96.aspxاطلاعيه شماره 1: زمان بازگشايي پاكت هاي ج مناقصه هاي شماره 122و124و125و126و127و128_96تاريخ درج اطلاعيه: 1397/02/01تاريخ اعتبار اطلاعيه : 1397/02/05خاتمه یافته
مناقصات انواع كالاها به شماره هاي 122_96 و 123_96 و 124_96 و 125_96 و 126_96 و 127_96 و 128_96http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصات-خريد-كالاهاي-بند-ه--122و123و124و125و126و127و128_96.aspxمناقصات انواع كالاها به شماره هاي 122_96 و 123_96 و 124_96 و 125_96 و 126_96 و 127_96 و 128_96شروع و پايان فروش اسناد:1396/12/24 تا 1397/01/09مهلت ارسال و بارگذاري اسناد مناقصه : 1397/01/28 تا ساعت 14:00خاتمه یافته
فراخوان شناسايي و ارزيابي كيفي پيمانكاران جهت اجاره تالار قصر نور به شماره 120_96http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/فراخوان-شناسايي-و-ارزيابي-اجاره-تالار-قصر-نور120_96.aspxفراخوان شناسايي و ارزيابي كيفي پيمانكاران جهت اجاره تالار قصر نور به شماره 120_96شروع و پايان دريافت اسناد ارزيابي: از 1396/12/09 تا 1396/12/19مهلت ارسال مدارك ارزيابي: 1397/01/15خاتمه یافته
اطلاعيه شماره 1 مناقصه خريد انواع سيم آلومينيومي به شماره 86_96http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/اطلاعيه-1-مناقصه-86_96.aspxاطلاعيه شماره 1 مناقصه خريد انواع سيم آلومينيومي به شماره 86_96تاريخ درج اطلاعيه : 1396/10/19تاريخ اعتبار اطلاعيه : 1396/10/24خاتمه یافته
اطلاعيه شماره 1 مناقصه ارائه خدمات نگهباني به شماره 62_96http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/اطلاعيه-شماره-1-مناقصه نگهباني-62_96.aspxاطلاعيه شماره 1 مناقصه ارائه خدمات نگهباني به شماره 62_96تاريخ درج اطلاعيه: 1396/10/09تارخ اعتبار اطلاعيه : 1396/10/20خاتمه یافته
مزايده فروش انواع كالاي اسقاط به شماره 92_96http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مزايده-فروش-انواع-كالاي-اسقاط-92_96.aspxمزايده فروش انواع كالاي اسقاط به شماره 92_96مهلت خريد اسناد مزايده : 1396/10/12مهلت ارسال و تكميل اسناد مزايده : 1396/10/25 ساعت 11:00خاتمه یافته
مزايده فروش خودروهاي مستعمل به شماره 91_96http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مزايده-فروش-خودرو-91_96.aspxمزايده فروش خودروهاي مستعمل به شماره 91_96تاريخ پايان خريد اسناد مزايده : 1396/10/12مهلت ارسال و تكميل اسناد مزايده : 1396/10/25 ساعت 11:00خاتمه یافته
مزايده فروش سيم مسي به شماره 90_96http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مزايده-فروش-سيم-مسي-90_96.aspxمزايده فروش سيم مسي به شماره 90_96مهلت خريد اسناد مزايده : 1396/10/12پايان مهلت تكميل و ارسال اسناد مزايده: 1396/10/25 ساعت 11:00خاتمه یافته
مناقصه ارائه خدمات نگهباني و حراست به شماره 62_96http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-خدمات-نگهباني-62_96.aspxمناقصه ارائه خدمات نگهباني و حراست به شماره 62_96تاريخ شروع فروش اسناد مناقصه: 1396/09/30مهلت خريد اسناد مناقصه:1396/10/07 مهلت ارسال اسناد مناقصه : تا ساعت 11:00 مورخه 1396/10/20خاتمه یافته
مناقصه خريد انواع سيم آلومينيومي به شماره 86_96http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-خريد-سيم-آلومينيومي-86_96.aspxمناقصه خريد انواع سيم آلومينيومي به شماره 86_96تاريخ شروع فروش اسناد مناقصه : 1396/09/29تاريخ پايان فروش اسناد:1396/10/05 مهلت ارسال اسناد: تا ساعت 11:00 مورخه 1396/10/18خاتمه یافته
اطلاعيه لغو مزايده فروش سيم مسي اسقاط به شماره 80_96http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/اطلاعيه-لغو-مزايده-80_96.aspxاطلاعيه لغو مزايده فروش سيم مسي اسقاط به شماره 80_96تاريخ درج اطلاعيه : 1396/09/14تاريخ اعتبار اطلاعيه : 1396/09/23خاتمه یافته
اطلاعيه شماره يك مناقصه تعويض سيم مسي با كابل خودنگهداربه شماره 75_96http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/اطلاعيه-1-مناقصه-75_96.aspxاطلاعيه شماره يك مناقصه تعويض سيم مسي با كابل خودنگهداربه شماره 75_96تاريخ درج اطلاعيه : 1396/09/05 تاريخ اعتبار اطلاعيه : 1396/09/12خاتمه یافته
مزايده فروش سيم مسي اسقاط با خلوص بالاي 99 درصد به شماره80_96http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مزايده-فروش-سيم-مسي80_96.aspxمزايده فروش سيم مسي اسقاط با خلوص بالاي 99 درصد به شماره80_96تاريخ شروع و پايان فروش اسناد مزايده: از 1396/08/29 لغايت 1396/09/05 به مدت 7 روز مهلت ارسال اسناد مزايده : تا ساعت 11:00 روز ‌1396/09/14خاتمه یافته
اطلاعيه شماره 2 (تغيير زمان بازگشايي پاكتهاي ج)مناقصه شماره 67_96http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/اطلاعيه2-مناقصه67_96.aspxاطلاعيه شماره 2 (تغيير زمان بازگشايي پاكتهاي ج)مناقصه شماره 67_96تاريخ درج اطلاعيه : 1396/08/20تاريخ اعتبار اطلاعيه : 1396/08/22خاتمه یافته
اطلاعيه شماره 1 تاريخ بازگشايي پاكت ج مناقصه 67_96http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/اطلاعيه-تاريخ-بازگشايي-پاكت-ج-67_96.aspxاطلاعيه شماره 1 تاريخ بازگشايي پاكت ج مناقصه 67_96تاريخ درج اطلاعيه : 1396/08/16تاريخ اعتبار اطلاعيه : 1396/08/23خاتمه یافته
انتخاب پيمانكار جهت انجام پروژه هاي بركناري سيم مسي به كابل خودنگهدار آلومينيومي در حوزه عملياتي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان به شماره 75-96http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/انتخاب-پيمانكارتعويض-سيم-مسي-به-كابل-خودنگهدار75_96.aspxانتخاب پيمانكار جهت انجام پروژه هاي بركناري سيم مسي به كابل خودنگهدار آلومينيومي در حوزه عملياتي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان به شماره 75-96فروش اسناد : از تاريخ 1396/08/13 لغايت 1396/08/20مهلت ارسال اسناد: تا ساعت 11:00 روز 1396/09/04 و بازگشايي اسناد همان روز ساعت 13:00خاتمه یافته
مناقصه خريد انواع كابل فشارضعيف آلومينيومي خودنگهدار به شماره 67_96http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-خريد-كابل-خودنگهدار-67_96.aspxمناقصه خريد انواع كابل فشارضعيف آلومينيومي خودنگهدار به شماره 67_96شروع فروش اسناد مناقصه : 1396/07/25پايان فروش اسناد مناقصه : 1396/08/01 مهلت ارسال و بازگشايي پاكات مناقصه : 1396/08/15خاتمه یافته
اطلاعيه شماره يك مناقصه هاي شماره 56_96و57_96و58_96و61_96http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/اطلاعيه-شماره-يك-مناقصات56و57و58و61_96.aspxاطلاعيه شماره يك مناقصه هاي شماره 56_96و57_96و58_96و61_96تاريخ انتشار اطلاعيه : 1396/07/15تاريخ اعتبار اطلاعيه : 25/07/1396خاتمه یافته
مناقصه خريد انواع چراغ خياباني به شماره 61_96http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-خريد-انواع-چراغ-61_96.aspxمناقصه خريد انواع چراغ خياباني به شماره 61_96تاريخ شروع فروش اسناد مناقصه: 1396/06/19آخرين مهلت ارسال پاكات اسناد مناقصه و نمونه كالا: 1396/07/12 تا ساعت 14:00خاتمه یافته
مناقصه خريد كابل 20 آلومينيومي خشك 185*1 زرهدار وكابل فشارضعيف مفتولي مسي 4*2 به شماره 58_96http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-خريد-كابل-20-و-فشارضعيف-58_96.aspxمناقصه خريد كابل 20 آلومينيومي خشك 185*1 زرهدار وكابل فشارضعيف مفتولي مسي 4*2 به شماره 58_96تاريخ شروع فروش اسناد مناقصه: 1396/06/19آخرين مهلت ارسال پاكات اسناد مناقصه و نمونه كالا: 1396/07/12 تا ساعت 14:00خاتمه یافته
مناقصه خريد انواع مقره 24 كيلوولت سيليكوني به شماره 57_96http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-خريد-انواع-مقره-سيليكوني-57_96.aspxمناقصه خريد انواع مقره 24 كيلوولت سيليكوني به شماره 57_96خاتمه یافته
مناقصه خريد برقگير و فيوزكات اوت20 كيلوولت سيليكوني به شماره 56_96http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-خريد-برقگير-و-فيوزكات-اوت-56_96.aspxمناقصه خريد برقگير و فيوزكات اوت20 كيلوولت سيليكوني به شماره 56_96تاريخ شروع فروش اسناد مناقصه: 1396/06/19آخرين مهلت ارسال پاكات اسناد مناقصه و نمونه كالا: 1396/07/12 تا ساعت 14:00خاتمه یافته
مناقصه محدود انتخاب مشاور طراحي پروژهاي توزيع به شماره 45_96http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-محدود-انتخاب-مشاور-طراحي-45_96.aspxمناقصه محدود انتخاب مشاور طراحي پروژهاي توزيع به شماره 45_96تاريخ شروع دريافت اسناد مناقصه: 1396/06/05تاريخ پايان دريافت اسناد مناقصه: 1396/06/11 پايان مهلت ارسال اسناد مناقصه : 1396/06/25خاتمه یافته
تجديد مناقصه ارائه خدمات مربوطه به امور خودروهاي استيجاري به شماره ۱3ـ۹۶http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-خدمات-خودروهاي-استيجاري-13_96.aspxتجديد مناقصه ارائه خدمات مربوطه به امور خودروهاي استيجاري به شماره ۱3ـ۹۶تاريخ شروع فروش اسناد به مدت 6 روز: 1396/03/06تاريخ پايان ارسال اسناد : 1396/03/21 --بازگشايي پاكات : 1396/03/22خاتمه یافته
تجديد مناقصه ارائه خدمات مربوطه به امور آبدارخانه-نظافت-باغباني به شماره ۱2ـ۹۶http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-خدمات-آبدارخانه-12_96.aspxتجديد مناقصه ارائه خدمات مربوطه به امور آبدارخانه-نظافت-باغباني به شماره ۱2ـ۹۶تاريخ شروع فروش اسناد به مدت 6 روز: 1396/03/06تاريخ پايان ارسال اسناد : 1396/03/21 --بازگشايي پاكات : 1396/03/22خاتمه یافته
تجديد مناقصه ارائه خدمات مربوطه به امور برقكاري به شماره ۱1ـ۹۶http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-خدمات-برقكاري-11_96.aspxتجديد مناقصه ارائه خدمات مربوطه به امور برقكاري به شماره ۱1ـ۹۶تاريخ شروع فروش اسناد به مدت 6 روز: 1396/03/06تاريخ پايان ارسال اسناد : 1396/03/21 --بازگشايي پاكات : 1396/03/22خاتمه یافته
تجديد مناقصه ارائه خدمات مربوطه به امور اداری به شماره ۱۰ـ۹۶http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-خدمات-اداري-10_95.aspxتجديد مناقصه ارائه خدمات مربوطه به امور اداری به شماره ۱۰ـ۹۶تاريخ شروع فروش اسناد به مدت 6 روز: 1396/03/06 تاريخ پايان ارسال اسناد : 1396/03/21 --بازگشايي پاكات : 1396/03/22خاتمه یافته
اطلاعيه زمان بازگشايي پاكات ج مناقصات خريد كالاي شماره 59_95 و 60_95 و 61_95 و 62_95http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/اطلاعيه-دعوت-به-مناقصات-خريد-كالاي-59و60و61و62_95.aspxاطلاعيه زمان بازگشايي پاكات ج مناقصات خريد كالاي شماره 59_95 و 60_95 و 61_95 و 62_95تاريخ اطلاعيه: 1395/12/19 اعتبار اطلاعيه : 1395/12/26خاتمه یافته
مناقصه خريد انواع كابل فشارضعيف مسي و آلومينيومي به شماره 62_95http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-خريد-انواع-كابل-فشارضعيف-62_95.aspxمناقصه خريد انواع كابل فشارضعيف مسي و آلومينيومي به شماره 62_95تاريخ شروع و پايان فروش اسناد مناقصه : 1395/11/30 تا 1395/12/06 تاريخ پايان ارسال اسناد مناقصه : 1395/12/18خاتمه یافته
مناثصه خريد انواع كابل فشارضعيف آلومينيومي خودنگهدار به شماره 61_95http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناثصه-خريد-انواع-كابل-خودنگهدار-61_95.aspxمناثصه خريد انواع كابل فشارضعيف آلومينيومي خودنگهدار به شماره 61_95تاريخ شروع و پايان فروش اسناد مناقصه : 1395/11/30 تا 1395/12/06 تاريخ پايان ارسال اسناد مناقصه : 1395/12/18خاتمه یافته
مناقصه خريد انواع پايه بتني مسلح به شماره 60_95http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-خريد-انواع-پايه-بتني-مسلح-60_95.aspxمناقصه خريد انواع پايه بتني مسلح به شماره 60_95تاريخ شروع و پايان فروش اسناد مناقصه : 1395/11/30 تا 1395/12/06 تاريخ پايان ارسال اسناد مناقصه : 1395/12/18خاتمه یافته
مناقصه خريد انواع چراغ خياباني به شماره 59_95http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-خريد-انواع-چراغ-خياباني-59_95.aspxمناقصه خريد انواع چراغ خياباني به شماره 59_95تاريخ شروع و پايان فروش اسناد مناقصه :‌1395/11/30 تا 1395/12/06 تاريخ پايان ارسال اسناد مناقصه: 1395/12/18خاتمه یافته
اطلاعيه مناقصه نظارت فني و مالي پروژه و بروزرساني اطلاعاتGIS به شماره 50_95http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/اطلاعيه-مناقصه-نظارت-فني--و-مالي-پروژه-50_95.aspxاطلاعيه مناقصه نظارت فني و مالي پروژه و بروزرساني اطلاعاتGIS به شماره 50_95تاريخ انتشار اطلاعيه : 1395/11/06 تاريخ خاتمه اطلاعيه : 1395/11/10خاتمه یافته
اطلاعيه مهم مزايده فروش كالاي اسقاط ، نو و كاركرده به شماره 49_95http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/اطلاعيه-مهم-مزايده-49_95.aspxاطلاعيه مهم مزايده فروش كالاي اسقاط ، نو و كاركرده به شماره 49_95تاريخ انتشار اطلاعيه : 1395/10/25 تاريخ انقضا اطلاعيه : 1395/10/28خاتمه یافته
اطلاعيه مهم تغيير در اسناد مناقصه خريد دودستگاه بالابر عايقي خط گرم به شماره 40_95http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/اطلاعيه-مهم-تغيير-در-اسناد-مناقصه--به-شماره-40_95.aspxاطلاعيه مهم تغيير در اسناد مناقصه خريد دودستگاه بالابر عايقي خط گرم به شماره 40_95تاريخ انتشار آگهي : 1395/10/25 تاريخ انقضاي آگهي : 1395/11/10خاتمه یافته
مناقصه خريد دو دستگاه بالابر17متري عايقي جهت عمليات خط گرم و نصب و راه اندازي آن برروي خودرو به شماره ۴۰ـ۹۵http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-خريد-بالابر17متري-خط-گرم40_95.aspxمناقصه خريد دو دستگاه بالابر17متري عايقي جهت عمليات خط گرم و نصب و راه اندازي آن برروي خودرو به شماره ۴۰ـ۹۵تاريخ شروع فروش اسناد مناقصه : 1395/10/20 تاريخ ارسال و باز گشايي پاكات مناقصه : 1395/11/10خاتمه یافته
مناقصه ارائه خدمات نظارت فني و مالي بر پروژه ها و بروزرساني اطلاعات GIS به شماره 50_95http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-نظارت-فني-و-مالي-و-GIS-به-شماره-50_95.aspxمناقصه ارائه خدمات نظارت فني و مالي بر پروژه ها و بروزرساني اطلاعات GIS به شماره 50_95تاريخ شروع فروش اسناد مناقصه : 1395/10/15 تاريخ ارسال و بازگشايي اسناد مناقصه : 1395/11/05خاتمه یافته
مزايده فروش كالاهاي اسقاط ، نو و كاركرده به شماره 49_95http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مزايده-فروش-كالاهاي-اسقاط-،-نو-و-كاركرده-به-شماره-49_95.aspxمزايده فروش كالاهاي اسقاط ، نو و كاركرده به شماره 49_95تاريخ شروع فروش اسناد مزايده : 1395/10/07تاريخ ارسال اسناد مزايده : 1395/10/28خاتمه یافته
اطلاعيه هزينه هاي مزايده فروش خودرو مستعمل به شماره 29_95http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/اطلاعيه-مزايده-فروش-خودرو-مستعمل-29_95.aspxاطلاعيه هزينه هاي مزايده فروش خودرو مستعمل به شماره 29_95تاريخ درج اطلاعيه : 1395/05/02تاريخ پايان اعتبار اطلاعيه: 1395/05/06خاتمه یافته
مناقصه انتخاب پيمانكار جهت ارائه خدمات نگهباني و حراست به شماره 25_95http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-خدمات-نگهباني-25_95.aspxمناقصه انتخاب پيمانكار جهت ارائه خدمات نگهباني و حراست به شماره 25_95شروع و پايان فروش اسناد : 1395/05/02 تا 1395/05/10پايان دريافت اسناد و بازگشايي پاكات : 1395/05/20خاتمه یافته
مزايده فروش خودروهاي مستعمل به شماره 29_95http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مزايده-فروس-خودروهاي-مستعمل29_95.aspxمزايده فروش خودروهاي مستعمل به شماره 29_95تاريخ شروع فروش اسناد : 1395/04/15تاريخ پايان فروش اسناد : 1395/04/26خاتمه یافته
مناقصه خريد انواع تابلو فشارضعيف به شماره 12_95http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-خريد-انواع-تابلو-فشارضعيف-12_95.aspxمناقصه خريد انواع تابلو فشارضعيف به شماره 12_95شروع فروش اسناد : 1395/03/24پايان فروش اسناد : 1395/04/01خاتمه یافته
فراخوان شناسايي مشاور به شماره 18_95http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/فراخوان-شناسايي-مشاور-18_95.aspxفراخوان شناسايي مشاور به شماره 18_95تاريخ آغاز فراخوان: 1395/03/22تاريخ تكميل و ارسال اطلاعات و مستندات: 1395/04/31خاتمه یافته
مناقصه خريد كابل20كيلوولت خشك 185*1 آلومينيومي زره دار به شماره 10_95http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-خريد-كابل-20-كيلوولت-10_95.aspxمناقصه خريد كابل20كيلوولت خشك 185*1 آلومينيومي زره دار به شماره 10_95تاريخ شروع فروش اسناد:1395/02/09تاريخ پايان فروش اسناد : 1395/02/18خاتمه یافته
مناقصه خريد انواع ترانسفورماتور20 كيلوولت روغني كم تلفات (AB') به شماره 09_95http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-خريد-انواع-ترانسفورماتور-09_95.aspxمناقصه خريد انواع ترانسفورماتور20 كيلوولت روغني كم تلفات (AB') به شماره 09_95تاريخ شروع فروش اسناد: 1395/02/09تاريخ پايان فروش اسناد : 1395/02/18خاتمه یافته