ورود به سایت

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

فراخوان شناسايي پيمانكاران مبارزه با استفاده غير مجاز از برق در حوزه عملياتي شركت توزيع نيروي برق استان زنجانhttp://www.zedc.ir/portal/Transactions/Pages/فراخوان-شناسايي-پيمانكاران-مبارزه-با-استفاده-غير-مجاز-از-برق-در-حوزه-عملياتي-شركت-توزيع-نيروي-برق-استان-زنجان.aspxفراخوان شناسايي پيمانكاران مبارزه با استفاده غير مجاز از برق در حوزه عملياتي شركت توزيع نيروي برق استان زنجانشروع فراخوان : 1397/12/19خاتمه فراخوان: 1397/12/28در حال اجرا