ورود به سایت

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

مناقصه تامين خودرو استيجاري جهت اكيپ هاي عملياتي بصورت حجمي به شماره 14_97http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-خدمات-راننده-سيمبان-اكيپ-عملياتي-14_97.aspxمناقصه تامين خودرو استيجاري جهت اكيپ هاي عملياتي بصورت حجمي به شماره 14_97تاريخ شروع و پايان فروش اسناد مناقصه : 1397/04/27 تا 1397/05/03مهلت ارسال:1397/05/15 بازگشايي اسناد:1397/05/16در حال اجرا
مناقصه خدمات تأمين خودرو با راننده سيمبان براي اكيپ هاي حوادث و اتفاقات بصورت حجمي به شماره 13_97http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-خدمات-راننده-سيمبان-اكيپ-حوادث-13_97.aspxمناقصه خدمات تأمين خودرو با راننده سيمبان براي اكيپ هاي حوادث و اتفاقات بصورت حجمي به شماره 13_97تاريخ شروع و پايان فروش اسناد مناقصه : 1397/04/27 تا 1397/05/03مهلت ارسال:1397/05/15 بازگشايي اسناد:1397/05/16در حال اجرا