ورود به سایت


 

 

 

مناقصه ارائه خدمات مربوط به حراست و نگهباني در حوزه عملياتي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان 1_98http://www.zedc.ir/portal/Transactions/Pages/مناقصه ارائه خدمات نگهباني و حراست به همراه ارزيابي كيفي 1_98.aspxمناقصه ارائه خدمات مربوط به حراست و نگهباني در حوزه عملياتي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان 1_98فروش اسناد مناقصه از1398/01/20 تا 1398/01/27مهلت ارسال پاكات:تا ساعت 012:00ظهر 1398/02/08در حال اجرا