ورود به سایت

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

مناقصه انتخاب پيمانكار تامين برق روستاهاي كشكنلو و مهديلو به شماره 57_97 و تامين برق سايت كفاشان هيدج به شماره 58_97http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-تامين-برق-روستاهاي-كشكنلو-و-مهديلو57_97.aspxمناقصه انتخاب پيمانكار تامين برق روستاهاي كشكنلو و مهديلو به شماره 57_97 و تامين برق سايت كفاشان هيدج به شماره 58_97مهلت فروش اسناد: از تاريخ 1397/10/27 تا 1397/11/04بارگذاري اسناد تا ساعت 15:00تاريخ 1397/11/15 وبازگشايي اسناد ساعت 14:00 تاريخ 1397/11/16در حال اجرا
مناقصه خريد انواع كنتوربرق به شماره 46_97http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-انواع-كنتور-46_97.aspxمناقصه خريد انواع كنتوربرق به شماره 46_97مهلت خريد اسناد مناقصه: از 1397/10/01 لغايت 1397/10/08مهلت ارسال و بازگشايي پاكت ها: تا ساعت 12:00 روز 1397/10/23 بازگشايي همان روز ساعت 14:30در حال اجرا
مناقصه هاي خريد انواع ترانسفورماتور توزيع به شماره هاي 45_97http://www.zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-خريد-انواع-ترانسفورماتور-توزيع-45_97.aspxمناقصه هاي خريد انواع ترانسفورماتور توزيع به شماره هاي 45_97مهلت خريد اسناد مناقصه: از 1397/10/01 لغايت 1397/10/08مهلت ارسال و بازگشايي پاكت ها: تا ساعت 12:00 روز 1397/10/23 بازگشايي همان روز ساعت 14:30در حال اجرا