ورود به سایت

​مرحله 

شرح

​مدت زمان 

۱

اخذ کلیه مدارک از مشترک ( متقاضی تسویه حساب )

​۲

ثبت درخواست توسط اپراتور دفتر پیشخوان دولت​

پس از​​ دریافت مدارک  (در صورت صحت مدارک)

​۳

​ارسال درخواست به واحد تشخیص امور ​

پس از ثبت درخواست​

​۴

کنترل کارکردها ، هایلو گیری و صدور فیش تسویه حساب و ارسال به دفتر پیشخوان  و یا رد درخواست و یا برگشت درخواست به دفتر بدلیل اشتباه بودن کارکردها و نقص در مدارک​

پس از اطلاع رسانی دفتر حداکثر 15 دقیقه​

​۵

صدور قبض واریز هزینه تسویه حساب  و آزمایش کنتور در یک مرحله توسط دفتر پیشخوان و تسلیم به متقاضی ( برای مورد (*) فقط قبض هزینه تسویه حساب صادر میگردد ) در صورت تأیید کارکردها و صدور تسویه توسط واحد تشخیص امور و در غیر اینصورت مذاکره با متقاضی در خصوص تکمیل مدارک و دریافت کارکرد صحیح  و یا به درخواست مشترک انتظار به مدت 24 ساعت جهت مراجعه مأمور و قرائت توسط مأمور .​

پس از تایید ستاد حداکثر  30 دقیقه

۶​

دریافت ته فیش واریزی هزینه ها وصدور صورتحساب موردی تسویه تا تاریخ و کارکرد اعلام شده توسط متقاضی و تسلیم به وی به صورت علی الحساب ( در مورد (*) قبض قطعی خواهد بود) توسط دفاتر .

پس از دریافت فیش واریزی 

​۷

​پس از واریز هزینه ها توسط متقاضی و ثبت در سیستم توسط واحد درآمد ستادی در صورت وجود واریزی تست کنتور درخواست پس از فشردن تأییدیه پرداخت توسط واحد تشخیص به طور اتوماتیک به واحد انشعابات امور جهت بازدید و تست کنتور ارجاع خواهد شد .

​بلافاصله پس از تایید واحد تشخیص

​۸

​ثبت نتیجه بازدید در سیستم و اعلام کارکرد های قرائت شده در هنگام آزمایش ،توسط مأمور تست کنتور

​یک ساعت

​۹

​در صورت عدم وجود مشکل درکنتور و اعلام توسط انشعابات ، اعلام به مشترک در خصوص قطعی بودن قبض تسویه حساب

​حداکثر تا 24 ساعت

۱۰

​در صورتیکه در هنگام تست مشخص شد کنتور دارای مشکل می باشد ، اولاً برق توسط مأمور تست قطع گردیده و مشکل در سیستم ثبت میگردد و به مسئول تشخیص ارجاع داده میشود .

​​پس از اجرای مراحل

​۱۱

​هزینه بر اساس نوع اشکال ( دستکاری ، خرابی کنتور ، توقف شمارنده ، صفحه محو ) محاسبه و به بدهی مشترک افزوده میگردد .

​​​پس از اجرای مراحل

​۱۲

موضوع به مشترک اطلاع داده می شود .​ 

​حداکثر ظرف مدت 3 ساعت پس از درج گزارش مامور تست در سیستم

۱۳​

​ در صورت عدم مراجعه مشترک ، اخطاریه ای جهت پرداخت هزینه تعویض کنتور و بدهی نقصان محاسبه شده تهیه و به مشترک ارسال خواهد شد .

حداکثر یک هفته​

۱۴

​پس از تسویه بدهی توسط مشترک دستور  وصل انشعاب صادر خواهد شد .

​یک ساعتتوجه : بندهای 4 تا 11 برای مورد (*) انجام نخواهد شد.​

​​​

مدارک دریافتی از مشترک متقاضی تسویه حساب  عبارتند از :  

  • آخرین صورتحساب پرداخت شده انشعاب مورد نظر  

  • کار کرد قرائت شده توسط مشترک ( ترجیحاً خریدار یا موجر ) 

  •  تاریخ قرائت کنتور 

  • اخذ تعهد از متقاضی تسویه حساب جهت عدم تمایل به تست کنتور ـ درصورتیکه مالک جدید ملک باشد یا موجر جدید باشد ـ  (*)  (در حالت عادی تست کنتور باید انجام شود )

  • شماره تماس ( تلفن همراه  و ثابت)

  • کپی کارت ملی جهت ثبت شماره ملی​