ورود به سایت

​مرحله 

شرح

​مدت زمان 

​۱

​اخذ مدارک و ثبت اطلاعات در سیستم جامع توسط مسئولین دفاتر پیشخوان و ارسال به مسئول قبول مشترک

​همان روز 

۲

اعلام هزینه آزمایش کنتور و اعلام به دفتر​

​همان روز

۳

​ارجاع سوابق در سیستم جامع به مأمور، جهت آزمایش کنتور​

​همان روز

۴

آزمایش کنتور توسط مأمور​​

​سه روز 

۵

ثبت اطلاعات در سیستم​​

​هما​ن روز 

​​​