ورود به سایت

​ثبت تغییر نام انشعاب 


​مرحله 

شرح

​مدت زمان 

​۱

​اخذ مدارک و ثبت اطلاعات در سیستم جامع توسط مسئولین دفاتر پیشخوان و ارسال به مسئول قبول مشترک

​همان روز 

۲

اخذ هزینه آزمایش کنتور و تغییر نام توسط دفتر​​

همان روز​

۳

ارجاع سوابق در سیستم جامع به مأمور، جهت آزمایش کنتور​

​همان روز

​۴

آزمایش کنتور توسط مأمور​​

​سه روز

۵

ثبت اطلاعات در سیستم​​​

​همان روز 

​۶

​ثبت اطلاعات​ تغییرنام در سیستم در صورت سالم بودن کنتور

​​همان روز 

​۷

​ارجاع سوابق به واحد انشعابات جهت تعویض در صورت سالم نبودن کنتور

​همان روز 

​​​