ورود به سایت​مرحله 

شرح

​مدت زمان 

​۱

​اخذ مدارک و ثبت اطلاعات در سیستم جامع توسط مسئولین دفاتر پیشخوان و ارسال به مسئول قبول مشترک

​همان روز 

۲

​بازدید از محل و تهیه کروکی و ثبت آن در سیستم

سه روز 

۳

اعلام هزینه جابجایی و اعلام به دفتر​​

​همان روز

​۴

ارجاع سوابق در سیستم جامع به مأمورجهت جابجایی کنتور​

​همان روز

۵

جابجایی کنتورتوسط مأمور​

​سه روز 

۶​

ثبت اطلاعات در سیستم​​

​هما​ن روز 

​​​