ورود به سایت

کاهش آمپراژ داخل محدوده شهری


​مرحله 

شرح

​مدت زمان 

​۱

​اخذ مدارک و ثبت اطلاعات در سیستم جامع توسط مسئولین دفاتر پیشخوان و ارسال به مسئول قبول مشترک

​همان روز 

۲

​بازدید از محل و تهیه کروکی و ثبت آن در سیستم

سه روز 

۳

​اعلام هزینه انشعاب توسط مسئولین قبول مشترک و اعلام به دفتر

​همان روز

​۴

​ارجاع سوابق در سیستم جامع به نصاب جهت نصب کنتور​

​همان روز

۵

​نصب لوازم اندازه گیری توسط نصاب

​سه روز 

۶​

صدور فرم کاهش آمپراژ و ایجاد سابقه در سیستم​​

​هما​ن روز 

​​​


​​