ورود به سایت

جهت صدور قبض المثنی برق مصرفی پس از مراجعه متقاضی به دفتر پیشخوان و ارائه یکی از صورتحساب های برق مصرفی قبلی، پس از ثبت درخواست و واریز هزینه خدمات​ قبض المثنی بلافاصله صادر و تحویل خواهد شد.​