ورود به سایت

​مرحله 

شرح

​مدت زمان 

​۱

اخذ مدارک و ثبت اطلاعات در سیستم جامع توسط مسئولین دفاتر پیشخوان و ارسال به مسئول قبول مشترک​

​همان روز ​

۲

قطع انشعاب توسط مامور​

سه روز 

​​​