ورود به سایت
مهلت دريافت استعلام فراخوان : 1398/02/17 تا 1398/02/23 مهلت ارسال اسناد استعلام فراخوان : 1398/02/23 تا 1398/03/06
در حال اجرا

​​

 

آگهي فراخوان ارزيابي كيفي شناسايي مشاوران به شماره2_98​

    شركت توزيع نيروي برق استان زنجان جهت ارزيابي كيفي مشاوران كه داراي شرايط زير مي باشند دعوت مي نمايد.

   موضوع فراخوان: شناسايي مشاور جهت ارائه خدمات مهندسي مشاوره جهت طراحي پروژه هاي سرمايه اي و نيرورساني و ساير پروژه ها در محدوده عملياتي شرکت توزيع نيروي برق استان

   شرط ورود به فراخوان : شركت هاي مي توانند در اين فراخوان شركت نمايند كه داراي گواهي نامه صلاحيت مشاوره در گروه انرژي و تخصص توزيع نيرو با حداقل پايه يك(1) يا دو(2) باشند.

  شروع و مهلت دريافت استعلامهاي ارزيابي كيفي: شركت كننده مي توانند از تاريخ 1398/02/17به مدت 7 روز به يكي ار روشهاي زير استعلام ارزيابي كيفي را دريافت نمايند.

  نحوي دريافت استعلام هاي ارزيابي كيفي :

   الف- دريافت حضوري استعلام ارزيابي كيفي: به نشاني : زنجان - خيابان سعدي شمالي(سرباز)-ساختمان ستادي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان-اداره قراردادها

  ب-دانلود استعلام ارزيابي كيفي : - مراجعه با وب سايت شركت توزيع برق استان زنجان كشوي معاملات به نشاني www.ZEDC.ir

                                              - مراجعه به وب سايت اطلاع رساني توانير كشوي فراخوان به نشاني  www.Tavanir.org.ir

                                              - مراجعه به وب سايت پايگاه ملي مناقصات كشور فراخوان به نشاني www.IETS.MPORG.ir

 تذكر: چنانچه شركت كننده اي به صورت غير حضوري(دانلود) از طريق درگاه هاي فوق نسبت به دريافت استعلام فرواخون اقدام نمايد مي بايست حداكثر تا تاريخ 1398/02/23 طي نامه اي امور تداركات اين شركت را مطلع نمايد. در غير اين صورت مسئوليت عدم آگاهي از تغييرات بعدي به وجود آمده دراسناد فراخوان بر عهده شركت كننده خواهد بود و اين شركت در اين خصوص هيچگونه مسئولتي نخواهد داشت.

  مهلت و محل تحويل استعلام ارزيابي كيفي: ارزيابي شوندگان بايستي اسناد ارزيابي خود را پس از مهر و امضاء حداكثر تا پايان وقت داراي مورخ 1398/03/06 در پاكت در بسته لاك و مهر شده ، به دبيرخانه شركت توزيع تحويل   نمايند. دبيرخانه پس از ثبت ساعت تحويل پاكات، راسا اقدامات بعدي را انجام خواهد داد . بديهي است ارزيابي كننده در خصوص عدم تحويل به موقع اسناد توسط پست هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت.

  آدرس شركت: زنجان - خيابان سعدي شمالي - شركت توزيع نيروي برق استان زنجان- امور تداركات كدپستي 4513713111 – تلفن اداره قراردادها: 33460500 -024     دورنگار :33448501-024

  نحوي تكميل ارزيابي و مدارك: كليه اسناد ارزيابي و اطلاعات و مدارك خواسته شده در اسناد استعلام ارزيابي كيفي می بايست تکميل و توسط صاحبان مجاز امضای شرکت مهر و امضا شده  و بصورت لاک و مهر شده و مدارک           مربوط به هر بخش به پيوست آن در يك پاكت پوششي به امور تداركات اين شركت ارائه گردد.

  حداقل امتياز : جمع کل امتيازات ارزيابی 100(صد) می باشد و شرکت کنندگانی که 60 (شصت) امتياز از امتيازات ارزيابي را کسب نمايند، وارد فهرست کوتاه مشاوران صلاحيت دار شرکت توزيع نيروي برق استان زنجان در موضوع   ارزيابی فوق می گردند.

  نتيجه ارزيابی در وب سايت اين شركت  به اطلاع کليه شرکت ها خواهد رسيد، لذا نيازی به پيگيری در خصوص نتيجه ارزيابی از سوی شرکت کنندگان نمی باشد. 

 

شركت توزيع نيروي برق استان زنجان