ورود به سایت
تاريخ درج اطلاعيه: 1397/12/15 اعتبار درج اطلاعيه، 1397/12/21
خاتمه یافته

 

اطلاعيه شماره دو

 مناقصه ي ارائه خدمات كنتورخواني ، پخش قبوض و قطع وصل به شماره 64_97

 به اطلاع كليه شركت كنندگان در مناقصه ي ارائه خدمات كنتورخواني ، پخش قبوض و قطع وصل به شماره 64_97 مي رساند

احتراماً باتوجه اشتباه جمع تعداد مامور قطع و وصل عادي  منطقه شمال  تعداد مامور از 9 نفر به 8 نفر تغيير يابد مابقي موارد صحيح است.

پيوست شماره 6 –جدول ضرايب وصول مطالبات

امورشرق غرب شمال(شمال-طارم-ايجرود-سلطانيه)ماهنشانابهرخرمدره(خرمدره - هيدج - صايين قلعه)خدابنده(قيدار-گرماب - زرينه رود -سجاس)
تعداد مامور قطع و وصل عادي5582247
تعداد مامور قطع و وصل سنگين1241111
نفر مشترک16,02613,3485,8106,40018,0938,8207,259
تعداد انشعاب96,15393,43975,52819,20154,28044,09958,074
دريافتي بر حسب تعداد مامور178,563,851225,602,727398,595,46499,648,86699,648,866155,438,308237,532,745
درصد مبناي پرداخت در95 درصد3,1844,1409,0508,8993,0226,1657,715
درصد مبناي پرداخت در96 درصد3,3524,3589,5269,3683,1816,4898,121
درصد مبناي پرداخت در97 درصد3,5284,58710,0279,8613,3496,8318,548
ضريب مبناي پرداخت در98 درصد3,7144,82910,55510,3803,5257,1918,998
ضريب مبناي پرداخت در99 درصد3,8264,97410,87210,6913,6317,4069,268
ضريب مبناي پرداخت در100 درصد3,9405,12311,19811,0123,7397,6289,546
درصد مبناي پرداخت در101 درصد4,0595,27711,53411,3423,8527,8579,833
درصد مبناي پرداخت در102 درصد4,1805,43511,88011,6823,9678,09310,128
درصد مبناي پرداخت در103 درصد4,3065,59812,23612,0334,0868,33610,432
درصد مبناي پرداخت در104 درصد4,4355,76612,60312,3944,2098,58610,745
درصد مبناي پرداخت در105 درصد4,5685,93913,86312,7664,3358,84311,067
درصد مبناي پرداخت در106 درصد4,7056,11714,27913,1494,4659,10911,399
درصد مبناي پرداخت در107 درصد4,8466,30114,70813,5434,5999,38211,741
درصد مبناي پرداخت در108 درصد4,9926,49015,14913,9494,7379,66312,093
درصد مبناي پرداخت در109 درصد5,1416,68415,60314,3684,8799,95312,456
درصد مبناي پرداخت در110 درصد5,2966,88516,07214,7995,02610,25212,830


 

شركت توزيع نيروي برق استان زنجان