ورود به سایت
تاريخ درج اطلاعيه: 1397/12/06 تاريخ انقضاء اطلاعيه: 1397/12/22
خاتمه یافته

اطلاعيه شماره يك

مناقصه ي ارائه خدمات كنتورخواني ، پخش قبوض و قطع وصل به شماره 64_97

به اطلاع كليه شركت كنندگان در مناقصه ي ارائه خدمات كنتورخواني ، پخش قبوض و قطع وصل به شماره 64_97 مي رساند شركت هايي كه از شركت مناقصه گزار مطالبات قطعي شده دارند مي توانند جهت ارائه سپرده شركت در مناقصه طبق كاربرگ پيوست اطلاعيه گواهي خالص مطالبات قطعي تاييد شده از سوي امور مالي اين شركت را بعنوان سپرده شركت در مناقصه مذكور ارائه نمايند.

دانلود پيوست اطلاعيه: فرم تاييد مطالبات به جاي ضمانتنامه

شركت توزيع نيروي برق استان زنجان