ورود به سایت
تاريخ درج اطلاعيه: 1397/04/05 تاريخ اعتبار اطلاعيه: 1397/04/19
خاتمه یافته

اطلاعيه شماره يك

مناقصه نظارت فني و الي پروژه هاي و بروزرساني اطلاعات GIS به شماره 2_97

احتراماً به اطلاع كليه شركت هايي كه اقدام به خريد اسناد مناقصه نظارت فني و الي پروژه هاي و بروزرساني اطلاعات GIS به شماره 2_97 نموده اند مي رساند در صفحه 4 اسناد مناقصه (فرم شماره 1) در بند 13 (تاريخ مهلت تسليم اسناد مناقصه) و بند 14 (ساعت و تاريخ بازگشايي پاكات) تاريخ 1397/04/13 درج گرديده كه اشتباه تايپي مي باشد. بدين وسيله تاريخ مذكور طبق آگهي روزنامه مناقصه مزايده 1397/04/19 صحيح مي باشد كه بدين وسيله اصلاح مي گردد.

جهت دانلود اين صفحه و جاگذاري آن در اسناد مناقصه، لطفا از لينك زير اين صفحه را دانلود فرماييد.

دانلود صفحه 4 اسناد مناقصه 2_97

شركت توزيع نيروي برق استان زنجان