ورود به سایت
تاريخ انتشار اطلاعيه : 1395/11/06 تاريخ خاتمه اطلاعيه : 1395/11/10
خاتمه یافته

اطلاعيه مناقصه نظارت فني و مالي پروژه ها و بروزرساني اطلاعات GIS به شماره 50_95

به اطلاع كليه شركت كنندگان در مناقصه مذكور مي رساند بازگشايي پاكات ج روز يك شنبه مورخ 1395/11/10 راس ساعت 17:00 در سالن كنفرانس شركت توزيع برق استان زنجان بازگشايي خواهد شد.در صورت تمايل جهت شركت در جلسه مربوطه شركت كنندگان ميتوانند نمايند خود را با ارائه معرفي نامه كتبي به اداره قراردادهاي اين شركت معرفي نمايند.

آدرس : زنجان-خ سعدي شمالي - ساختمان ستادي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان

شركت توزيع نيروي برق استان زنجان