ورود به سایت
تاريخ درج اطلاعيه : 1396/09/05 تاريخ اعتبار اطلاعيه : 1396/09/12
خاتمه یافته

اطلاعيه شماره يك مناقصه

انتخاب پيمانكار جهت تعويض سيم مسي با كابل خودنگهدار فشارضعيف به شماره 75_96

به اطلاع كليه شركت كنندگان محترم كه در مناقصه مشروح زير شركت نموده اند مي رساند. پاكت هاي الف (سپرده شركت در مناقصه) كليه شركت كنندگان مورد قبول كميسيون مناقصه ي اين شركت قرار گرفته است و بررسي پاكت هاي ب و امتياز فني بازرگاني در حال بررسي مي باشد و نتيجه آن و تاريخ و زمان بازگشايي پاكت هاي ج (پيشنهاد قيمت) طبق جدول زماني زير اعلام مي گردد. شركت كنندگان محترم كه تمايل به حضور در جلسه بازگشايي پاكت ج(پيشنهاد قيمت) مي باشند، دعوت مي شود با در دست داشتن معرفي نامه كتبي نماينده با مهر و امضاي دارندگان حق امضاي آن شركت طبق جدول زماني زير در جلسه حضور داشته باشند.

شماره مناقصهموضوع مناقصهزمان بازگشايي پاك ج(پيشنهاد قيمت)
تاريخروزساعت
96_75تعويض سيم مسي شبكه فشارضعيف با كابل خودنگهدار و يراق آلات مربوطه در حوزه عملياتي استان زنجان1396/09/12يكشنبه13:00

 نام و نشاني محل برگزاري جلسه : زنجان-خيابان سعدي شمالي- ساختمان ستادي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان-سالن كنفرانس

تلفن اداره قراردادها 33460500 -024   فاكس 33448501-024

شركت توزيع نيروي برق استان زنجان