ورود به سایت
فروش اسناد : از تاريخ 1396/08/13 لغايت 1396/08/20 مهلت ارسال اسناد: تا ساعت 11:00 روز 1396/09/04 و بازگشايي اسناد همان روز ساعت 13:00
خاتمه یافته

مناقصه عمومی دو مرحله اي به شماره هاي 75_96

انتخاب پيمانكار جهت انجام پروژه هاي بركناري سيم مسي فشارضعيف به كابل خودنگهدار آلومينيومي در حوزه عملياتي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان 

        این شرکت در نظر دارد جهت انجام پروژه هاي بركناري سيم مسي به كابل خودنگهدار آلومينيومي در شبكه فشارضعيف شهري و روستاي حوزه عملياتي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان  از پيمانكاراني داراي سابقه كاري مرتبط در اين زمينه را دارند و شرايط و ضوابط ارائه شده دراسناد مناقصه از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله اي با ارزيابي كيفي پيمانكار طبق مدارك ارزيابي پيوست اسناد مناقصه واگذاري نمايد. لذا پيمانكاراني كه داراي شرايط لازم هستند مي توانند پس از تاریخ درج آگهی – نوبت دوم - در روزنامه مناقصه مزايده مورخ 1396/08/13 به روش زير اقدام به دريافت اسناد مناقصه نمايند:

ابتدا جهت دريافت اسناد مناقصه مبلغ 400،000ريال واريز به حساب 0102166650001  نزد بانك صادرات زنجان (كد900 ) به نام شركت توزيع نيروي برق استان زنجان  واريز و اصل فيش واريزي را در پاكت الف ارائه نمايند و به يكي از  دو روش زير  به مدت 8 روز اسناد مناقصه را تهيه فرماييد:

روش اول ؛ دريافت اسناد مناقصه بصورت حضوري: ارائه اصل فيش واريزي به همراه معرفي نامه كتبي توسط شركت كننده و مراجعه به آدرس مناقصه گزار كه در ذيل درج گرديده است.

روش دوم ؛ دريافت اسناد مناقصه به روش غير حضوري: ابتدا تصوير فيش واريزي را به شماره 33448501-024 فاكس نموده و با اطلاع به اداره قراردادهاي مناقصه گزار به شماره تلفن 33460500-024 يا 33157274-024 نسبت به دانلود اسناد اقدام فرماييد. دانلود اسناد مناقصه از وب سايت هاي زير تا زمان مشخص شده امكان پذير خواهد بود:

www.ZEDC.ir (سايت شركت توزيع نيروي برق استان زنجان)         www.TAVANIR.org.ir (سايت شركت توانير)                IETS.MPORG.ir  (سايت پايگاه ملي مناقصات)

آدرس شركت : زنجان - خيابان سعدي شمالي - ساختمان ستادي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان- اداره قراردادها - كد پستي 13111-45137

 مبلغ سپرده شرکت در مناقصه طبق جدول زير مي باشد.

 تلفن تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگي جهت دانلود :  33460500 -024 و 33157274-024 

جهت دانلود اسناد مناقصه اينجا كليك كنيد.

بلوك هاي اجرايي پروژه و سپرده شركت در مناقصه شماره 75_96

شماره بلوكآدرس كلي محل بلوكمقطع وطول كابل خودنگهدار احداثي برآوردي(كيلومتر)مبلغ سپرده شركت در مناقصه(ريال)
25+25+70+70*325+25+50+50*3
1امور شرق 700235,000,000
2امور غرب100160538,000,000
3امور ابهر2627170,000,000
4امور خرمدره4033245,000,000
5امور خدابنده60200530,000,000
6امور شمال–طارم755180,000,000
7امور شمال–ايجرود2555158,000,000
8امور شمال–سلطانيه2555159,000,000
9امور شمال–ماهنشان2555178,000,000
جمع كل سپرده شركت در مناقصه(ريال):3966402,393,000,000