ورود به سایت
درج آگهي تغيير زمان:1397/11/13
خاتمه یافته

 

 

اصلاحيه جلسه بازگشايي پاكت هاي مناقصه 57_97  و 58_97

به اطلاع كليه شركت كنندگان مي رساند زمان جلسه بازگشايي پاكت مناقصه ها به علت تشكيل جلسه مجمع شركت هاي توزيع تاريخ دعوتنامه و زمان ساعت بازگشايي مناقصه هاي مذكور به شرح جدول زير تغيير مي يابد.

 

شماره مناقصهشرح مناقصهتاريخ جلسهساعت بازگشايي پاكات
57_97انتخاب پيمانكار جهت انجام پروژه تامين برق روستاهاي كوشكنلو و مهدي لو در حوزه عملياتي توزيع برق خدابنده به شماره57_9717/11/139710:00
58_97انتخاب پيمانكار جهت انجام پروژه تامين برق سايت كفاشان هيدج در حوزه عملياتي توزيع برق خرمدره به شماره58_9717/11/139710:30

 

شركت توزيع نيروي برق استان زنجان