ورود به سایت
تاريخ آغاز فراخوان: 1395/03/22 تاريخ تكميل و ارسال اطلاعات و مستندات: 1395/04/31
خاتمه یافته

آگهي فراخوان شناسايي مشاور

به شماره 18_95

موضوع فراخوان: شناسايي مشاور در زمينه اسكادا، اتوماسيون و هوشمندسازي شبكه هاي توزيع برق به منظور انتخاب نرم افزار جامع اسكادا جهت تجميع كنترل و مانيتورينگ فيدرهاي فشار متوسط و تجهيزات كنترل از راه دور منصوبه در محدوده شبكه توزيع برق استان زنجان

متن فراخوان : شركت توزيع نيروي برق استان زنجان در نظر دارد نسبت به شناسايي مشاوران واجد شرايط در زمينه موضوع فراخوان اقدام نمايد. بدين وسيله از مشاورين علاقمند و داراي سابقه کار طبق شرايط زير دعوت مي شود نسبت به ارايه مستندات مربوط به موارد ذيل را حداکثر تا  1395/04/31  از تاريخ درج فراخوان در سايت به آدرس شركت قيد شده ارسال فرمايند. اسناد واصله مورد ارزيابي قرار خواهند گرفت و از شرکتهاي واجد شرايط براي ارائه پيشنهاد فني دعوت بعمل خواهد آمد.

شرايط شركت در فراخوان:

الف-مشاورين بايستي داراي گواهي نامه معتبر مشاوره در زمينه موضوع فراخوان از مراجع ذيصلاح باشند.

ب-مشاورين بايد ضمن ارسال سابقه و تجربه مشاوره طي جدولي شامل:  نام كارفرما - شرح پروژه - سال اجرا - مبلغ پروژه  موارد ذيل را تهيه و ارائه نمايند:

  1. ارائه رزومه كامل
  2. گزارش كامل از يك نمونه كار انجام شده در زمينه موضوع فراخوان
  3. يك نسخه كامل از تمامي قراردادهاي منعقده و اجرا شده در زمينه موضوع فراخوان

آدرس جهت ارسال مستندات: زنجان ، خيابان سعدي شمالي ، شركت توزيع نيروي برق استان زنجان ، معاونت بهره برداي و ديسپاچينگ
كدپستي : 13111-45137    تلفن تماس: كميته فني(33157375-024)   فاكس :  33455200-024