ورود به سایت
فروش اسناد مزايده:از1397/08/14 تا 1397/08/23 مهلت ارسال پاكات:تا ساعت 12:00ظهر1397/09/06
خاتمه یافته

مزايده عمومي يك مرحله اي  به شماره 49_97

موضوع مزايده: فروش انواع كالاي اسقاط

شماره گروهزير گروهشرح كالاي اسقاطواحد
 فروش
مقداد/تعداد
برآوردي
مبلغ سپرده شركت در مزايده(ريال)
11_1انواع آهن آلات  انواع آهن آلات اسقاطكيلوگرم34,395110,000,000
2_1  انواع ميلگرد اسقاطكيلوگرم10,000
2   انواع تير سيماني  و فنداسيون اسقاطاصله34745,000,000
33_1انواع كابل    انواع كابل هاي مسي فشار ضعيف اسقاطكيلوگرم13,088300,000,000
3_2  انواع كابل هاي آلومينيوميكيلوگرم3,159
44_1انواع كنتور
 
  تكفاز مكانيكي اسقاطدستگاه315548,000,000
4_2  سه فاز مكانيكي اسقاطدستگاه51
4_3  تكفاز ديجيتال اسقاطدستگاه2555
4_4  سه فاز ديجيتال اسقاطدستگاه391
55_1انواع آلومينيوم انواع سيم آلومينيومي اسقاطكيلوگرم5598.13130,000,000
5_2چراغ-جعبه انشعاب-كاسه كنتور-كلمپ اسقاطكيلوگرم4138.4
66_1انواع  مقره وترانس  انواع ترانس چراغ خيابانيكيلوگرم965.915,000,000
6_2  انواع مقره بشقابي اسقاطكيلوگرم2894
7  انواع فيوز كات اوت اسقاطعدد1254,000,000
8  انواع قرقره فلزي اسقاطكيلوگرم1000030,000,000
99_1انواع كالاهاي متفرقه   انواع فيوز اسقاطيكجا6,000,000
9_2   انواع لامپ اسقاطيكجا
9_3   انواع كالاهاي متفرقه اسقاطيكجا
10  انواع سيم  و كابلشو مسي اسقاط(باشرايط خاص بند1 فرم 2 اسناد مزايده)كيلوگرم10,522442,000,000
جمع كل سپرده شركت در مزايده (ريال)1,130,000,000

مهلت فروش اسناد:از تاريخ  1397/08/14 تا 1397/08/23 به مدت 10 روز

نوع سپرده شركت در مزايده: ضمانت نامه بانكي ، چك تضمين شده بانكي ، واريز وجه به حساب جاري شركت به شماره  0105626274006 نزد بانك ملي شعبه برق زنجان (كد4319)و ضمانت نامه صادره توسط مؤسسات بيمه گر داراي مجوز و بيمه مركزي خواهد بود.(مطابق با آئين نامه تضمين شركت هاي توزيع برق ابلاغي3070/11مورخ 29/6/1396)

به پيشنهادهاي فاقد امضاء ،فاقد سپرده ، مشروط ، مخدوش و يا كمتر از ميزان سپرده مقرر ، چك شخصي و نظايرآن و پيشنهاداتي كه بعد از مدت مقرر ارائه گردد ، ترتيب اثر داده نخواهد شد .

مبلغ و نحوي خريد يا دريافت اسناد مزايده: واريز مبلغ 400،000 ريال به ازاي هر مزايده به حساب 0102166650001 نزد بانك صادرات زنجان (كد900 ) به نام شركت توزيع نيروي برق استان زنجان و ارائه اصل فيش واريز در پاكت الف الزامي است.

 نحوي دريافت اسناد به دو روش زير مي باشد:

1-جهت دريافت حضوري اسناد مزايده؛ با در دست داشتن اصل فيش واريزي و نامه معرفي نماينده توسط شركت كننده با مراجعه به آدرس مزايده گزار كه در ذيل درج گرديده است.

2- جهت دريافت غير حضوري اسناد مزايده؛ ابتدا تصوير فيش واريزي را به شماره 33448501-024 فاكس نموده و با هماهنگي اداره قراردادهاي مزايده گزار به شماره تلفن 33460500-024 يا 33157274-024 نسبت به دانلود اسناد اقدام فرماييد.

مهلت تحويل اسناد و بازگشايي اسناد مزايده: تحويل اسناد تمامي مزايده فوق تا ساعت 12:00 مورخ  1397/09/06 به دبيرخانه شركت (آدرس زير)با اخذ رسيد و بازگشايي اسناد به ترتيب شماره مزايده رأس ساعت 13:30مورخ 1397/09/06 در سالن كنفرانس شركت توزيع زنجان خواهد بود .

شرايط متقاضيان جهت شركت در مزايده براي گروه هاي 1 تا 9: كليه اشخاص حقوقي و حقيقي مي توانند در گروه هاي مذكور شركت نمايند.

شرايط متقاضيان جهت شركت در مزايده براي گروه10

(انواع سيم و كابلشوي مسي اسقاط): كليه توليدكنندگان سيم و كابل و كليه شركت هاي تبديل كننده سيم مسي اسقاط به مفتول و يا ساير محصولات مشابه با ارائه مدارك مثبته.

تبصره : كليه شركت كنندگان در اين مزايده مي توانند در يك يا كل گروه هاي موضوع مزايده ارائه قيمت نمايند.

نام و نشاني شركت مزايده گزار : زنجان-خيابان سعدي شمالي- شركت توزيع نيروي برق استان زنجان-امور تداركات-كد پستي :13111-45137  تلفن 13-33440011–024  فاكس 33448501-024 جهت كسب اطلاعات بيشتر تلفن 33460500-024 يا 33157274-024

هزينه درج دو نوبت آگهي روزنامه: بر عهده برندگان مزايده خواهد بود و مزايده گران مي بايست مبلغ آن را از اداره قراردادهاي شركت سوال نمايد(تلفن اداره قرادادها شركت:33460500-024 يا 33157274-024)

پس از واريز و ارسال كپي فيش خريد اسناد جهت دانلود اسناد اينجا را كليك كنيد. 

متقاضيان مي توانند جزئيات و اسناد مربوط به مناقصات  را در سايت هاي:

(سايت شركت توزيع نيروي برق استان زنجان  www.zedc.ir ) و (.org.irwww.tavanir شبكه اطلاع رساني معاملات توانير) يا (http://iest.mporg.ir پايگاه ملي مناقصات)مراجعه فرمايند .