ورود به سایت
مهلت خريد اسناد مزايده : 1396/10/12 مهلت ارسال و تكميل اسناد مزايده : 1396/10/25 ساعت 11:00
خاتمه یافته

مزايده عمومي فروش انواع كالاي اسقاط به شماره 92_96

        شركت توزيع نيروي برق استان زنجان در نظر دارد   انواع كالاي اسقاط انبارهاي شهر زنجان-ابهر-خدابنده خود را با شرايط و ضوابط ارائه شده دراسناد مزايده از طريق برگزاري مزايده عمومي به فروش رساند، لذا از كليه اشخاص حقوقي و حقيقي  دعوت بعمل مي آيد از تاريخ درج آگهي – نوبت دوم - در روزنامه مناقصه مزايده مورخ 1396/10/04به مدت 9 روز  به روش زير اقدام به دريافت اسناد مزايده نمايند:

ابتدا جهت دريافت اسناد مزايده مبلغ 400،000ريال واريز به حساب 0102166650001  نزد بانك صادرات زنجان (كد900 ) به نام شركت توزيع نيروي برق استان زنجان  واريز و اصل فيش واريزي را در پاكت الف ارائه نمايند و به يكي از  دو روش زير  به مدت 9روز اسناد مزايده را تهيه فرماييد:

روش اول ؛ دريافت اسناد مزايده بصورت حضوري: ارائه اصل فيش واريزي به همراه معرفي نامه كتبي توسط شركت كننده و مراجعه به آدرس مزايده گزار كه در ذيل درج گرديده است.

روش دوم ؛ دريافت اسناد مزايده به روش غير حضوري: ابتدا تصوير فيش واريزي را به شماره 33448501-024 فاكس نموده و با اطلاع به اداره قراردادهاي مزايده گزار به شماره تلفن 33460500-024 يا 33157274-024 نسبت به دانلود اسناد اقدام فرماييد. دانلود اسناد مزايده از وب سايت هاي زير تا زمان مشخص شده امكان پذير خواهد بود:

www.ZEDC.ir (سايت شركت توزيع نيروي برق استان زنجان)         www.TAVANIR.org.ir (سايت شركت توانير)                IETS.MPORG.ir  (سايت پايگاه ملي مناقصات)

آدرس شركت : زنجان - خيابان سعدي شمالي - ساختمان ستادي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان- اداره قراردادها - كد پستي 13111-45137

 تلفن تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگي جهت دانلود :  33460500 -024 و 33157274-024 

جهت دانلود اسناد مزايده اينجا كليك كنيد.

شرح كالاي موضوع مزايده و سپرده شركت در  مزايده

گروهزير گروهشرح گروهواحد فروشمقدا/تعدادمبلغ سپرده شركت 
برآورديدر مزايده(ريال)
1انواع تير سيماني اسقاطاصله1,05644,000,000
21انواع كابلانواع كابل مسي فشارضعيف اسقاطكيلوگرم14,788110,000,000
2انواع كابل آلومينيومي اسقاطكيلوگرم6,553
3انواع كابلهاي 20 كيلولت  روغني مسي اسقاطكيلوگرم320
31انواع كنتورتكفاز مكانيكي اسقاطدستگاه5,92142,000,000
2سه فاز مكانيكي اسقاطدستگاه204
3تكفاز ديجيتال اسقاطدستگاه9,529
4سه فاز ديجيتالاسقاطدستگاه620
41انواع آلومينيومانواع سيم آلومينيومي اسقاطكيلوگرم8,94846,000,000
2انواع چراغ خياباني-جعبه انشعاب-كلمپ آلومينيومي اسقاطكيلوگرم5,330
5انواع ترانس چراغ خياباني اسقاطكيلوگرم2,21614,000,000
6انواع برقگير و فيوزكات اوت اسقاطعدد6821,500,000
7 مقره  بشقابي اسقاطكيلوگرم8,9563,500,000
81آهن آلات و باطري انواع آهن آلات اسقاطكيلوگرم89,51640,000,000
2انواع باطري اسقاطكيلوگرم840
91انواع كالاي متفرقهانواع لوازم متفرقه اسقاطيكجا10,000,000
2انواع فيوزاسقاط
3انواع كليد اصلي و درب فيوزاسقاط
4انواع لوازم كامپيوتري اسقاط
5انواع لامپ اسقاط
جمع كل(ريال)311,000,000