ورود به سایت
مهلت خريد اسناد مزايده : 1396/10/12 پايان مهلت تكميل و ارسال اسناد مزايده: 1396/10/25 ساعت 11:00
خاتمه یافته

مزايده عمومي فروش سيم مسي اسقاط با خلوص بالاي 99 درصد به شماره 90_96

        شركت توزيع نيروي برق استان زنجان در نظر دارد  سيم هاي مسي اسقاط  با خلوص بالاي 99 درصد خود را با شرايط و ضوابط ارائه شده دراسناد مزايده از طريق برگزاري مزايده عمومي به فروش رساند، لذا از كليه توليدكنندگان سيم و كابل  و كليه  شركت هاي تبديل كننده سيم مسي اسقاط به مفتول مس و يا ساير محصولات مشابه دعوت بعمل مي آيد از تاريخ درج آگهي – نوبت دوم - در روزنامه مناقصه مزايده مورخ 1396/10/04به مدت 9 روز  به روش زير اقدام به دريافت اسناد مزايده نمايند:

ابتدا جهت دريافت اسناد مزايده مبلغ 400،000ريال واريز به حساب 0102166650001  نزد بانك صادرات زنجان (كد900 ) به نام شركت توزيع نيروي برق استان زنجان  واريز و اصل فيش واريزي را در پاكت الف ارائه نمايند و به يكي از  دو روش زير  به مدت 9روز اسناد مزايده را تهيه فرماييد:

روش اول ؛ دريافت اسناد مزايده بصورت حضوري: ارائه اصل فيش واريزي به همراه معرفي نامه كتبي توسط شركت كننده و مراجعه به آدرس مزايده گزار كه در ذيل درج گرديده است.

روش دوم ؛ دريافت اسناد مزايده به روش غير حضوري: ابتدا تصوير فيش واريزي را به شماره 33448501-024 فاكس نموده و با اطلاع به اداره قراردادهاي مزايده گزار به شماره تلفن 33460500-024 يا 33157274-024 نسبت به دانلود اسناد اقدام فرماييد. دانلود اسناد مزايده از وب سايت هاي زير تا زمان مشخص شده امكان پذير خواهد بود:

www.ZEDC.ir (سايت شركت توزيع نيروي برق استان زنجان)         www.TAVANIR.org.ir (سايت شركت توانير)                IETS.MPORG.ir  (سايت پايگاه ملي مناقصات)

آدرس شركت : زنجان - خيابان سعدي شمالي - ساختمان ستادي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان- اداره قراردادها - كد پستي 13111-45137

 تلفن تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگي جهت دانلود :  33460500 -024 و 33157274-024 

جهت دانلود اسناد مزايده اينجا كليك كنيد.

شرح كالاي موضوع مزايده و سپرده شركت در  مزايده

شماره مزايدهشرح كالا مورد مزايدهواحد فروشمقداربرآورديمبلغ سپرده شركت در مزايده(ريال)
90_96سيم مسي اسقاط با خلوص بالاي 99 درصدكيلوگرم300،0002،200،000،000

 شرکت توزيع نيروي برق استان زنجان