ورود به سایت
تاريخ شروع فروش اسناد مزايده : 1395/10/07 تاريخ ارسال اسناد مزايده : 1395/10/28
خاتمه یافته

مزايده عمومي فروش انواع كالاي اسقاط ، نو و كاركرده به شماره 49-95

        شركت توزيع نيروي برق استان زنجان در نظر دارد انواع كالاي اسقاط ، نو و كاركرده خود را بشرح گروه هاي جدول زير و شرايط و ضوابط ارائه شده دراسناد مزايده از طريق برگزاري مزايده عمومي به فروش رساند، لذا از كليه اشخاص حقوقي و حقيقي دعوت بعمل مي آيد از تاريخ درج آگهي – نوبت دوم - در روزنامه ايران مورخ 1395/10/07با مراجعه به وب سايت شرکت توزيع نيروي برق استان زنجان (www.ZEDC.ir) به مدت 10 روز جهت دانلود اسناد مزايده بصورت رايگان با هماهنگي قبلي با تلفن ارائه شده در ذيل اقدام نمايند و يا با واريز و ارائه اصل فيش واريزي به مبلغ 400،000 ريال به حساب 0102166650001(بانـک صادرات ايران شعبه ميدان آزادي زنجان کد  900 به نام شرکت توزيع نيروي برق استان زنجان)  به آدرس زنجان-خيابان سعدي شمالي-طبقه دوم-اداره قرادادها جهت خريد اسناد مراجعه فرمايند. مبلغ سپرده شرکت در مزايده طبق جدول زير مي باشد.

     خريداران مي بايست با هماهنگي امور تداركات شركت از كالاهاي مورد نظر خود در انبار شهرهاي زنجان-خرمدره-خدابنده بازديد نموده و سپس ارائه قيمت نمايند.

     خريداران مي توانند در تمامي گروه هاي نه گانه و يا به تك تك گروه ها مزايده شركت نمايند.

آدرس وب سايت شرکت توزيع نيروي برق استان زنجان  www.zedc.ir
 اين آگهي همزمان در وب سايت شرکت توانير tavanir.org.ir   و پايگاه ملي مناقصات iets.mporg.ir قابل مشاهده مي باشد.

 تلفن تماس جهت کسب اطلاعات بيشتر و هماهنگي جهت دانلود:33460500 – 024  و 33157274-024    

جهت دانلود اسناد مزايده اينجا كليك كنيد.

جهت دانلود پيوست اسناد ( ليست گروه كالاهاي مورد مزايده) اينجا كليك كنيد.

گروه كالاهاي مورد مزايده و سپرده شركت در  مزايده

گروهزير گروهشرح گروهواحد فروش

مقدا/تعداد

برآوردي

مبلغ سپرده شركت

در مزايده(ريال)

1انواع تير سيماني اسقاط ​ ​اصله48915,000,000
21انواع كابل ​ ​انواع كابل مسي فشارضعيف اسقاطكيلوگرم10,100

 

 

81,000,000 ​ ​

2انواع كابل آلومينيومي اسقاطكيلوگرم10,777
3انواع كابلهاي 20 كيلولت  روغني مسي اسقاطكيلوگرم4,116
3انواع كنتور اسقاط ​ ​دستگاه3,41613,000,000
41انواع آلومينيومانواع سيم آلومينيومي اسقاطكيلوگرم11,050

 

 

40,000,000

2

انواع چراغ خياباني-جعبه انشعاب-

كلمپ آلومينيومي اسقاط

كيلوگرم1,383
5انواع ترانس چراغ خياباني اسقاط ​ ​كيلوگرم2,6092,000,000
6انواع برقگير و فيوزكات اوت اسقاط ​ ​عدد9847,000,000
7ته  مقره  بشقابي اسقاط ​ ​كيلوگرم12,4605,000,000
81انواع كالاي متفرقه ​ ​ ​ ​انواع لوازم متفرقه اسقاط

 

 

 

يكجا ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

 

 

 

2,500,000 ​ ​ ​ ​

2انواع فيوزاسقاط
3انواع كليد اصلي و درب فيوزاسقاط
4انواع لوازم كامپيوتري اسقاط
5انواع لامپ اسقاط
9انواع كالاهاي نو و كاركرده ​ ​مطابق با واحد كالا

60,315

53،000،000
جمع كل سپرده شركت در مزايده(ريال) ​ ​ ​ ​ ​218،500،000

 

 شرکت توزيع نيروي برق استان زنجان