ورود به سایت
تاريخ شروع دانلود و فروش اسناد مزايده : 1394/08/30 آخرين تاريخ ارسال اسناد مزايده : 1394/09/22
خاتمه یافته

مزايده فروش خودروهاي مستعمل به شماره 94/43

        شركت توزيع نيروي برق استان زنجان در نظر دارد خودروهاي مستعمل خود را بشرح جدول زير و شرايط و ضوابط ارائه شده دراسناد مزايده از طريق برگزاري مزايده عمومي به فروش رساند، لذا از كليه اشخاص حقوقي و حقيقي دعوت بعمل مي آيد از تاريخ درج آگهي – نوبت دوم - در روزنامه مردم نو استان زنجان مورخ 1394/08/30 با مراجعه به وب سايت شرکت توزيع نيروي برق استان زنجان (www.ZEDC.ir) به مدت 9 روز جهت دانلود اسناد مزايده بصورت رايگان با هماهنگي قبلي با تلفن ارائه شده در ذيل اقدام نمايند و يا با واريز و ارائه اصل فيش واريزي به مبلغ 300،000 ريال به حساب 0102166650001(بانـک صادرات ايران شعبه ميدان آزادي زنجان کد  900 به نام شرکت توزيع نيروي برق استان زنجان)  به آدرس زنجان-خيابان سعدي شمالي-طبقه دوم-اداره قرادادها جهت خريد اسناد مراجعه فرمايند. مبلغ سپرده شرکت در مزايده طبق جدول زير مي باشد.
     خريداران مي بايست با هماهنگي امور تداركات شركت از خودروهاي مورد نظر خود در پاركينگ شركت واقع در خيابان سعدي شمالي و يك مورد در اداره برق آببر-طارم بازديد نموده و پس از تكميل فرم بازديد كه ضميمه اسناد مزايده مي باشد  ارائه قيمت نمايند.

شرايط متقاضيان جهت شركت در مزايده: كليه اشخاص حقوقي و حقيقي مجاز به شرکت در اين مزايده مي باشند و مي توانند در يك يا كل خودروهاي فوق شركت و ارائه قيمت نمايند. همكاران شركت توزيع نيروي برق استان زنجان مجاز به شركت در اين مزايده نمي باشند.

آدرس وب سايت شرکت توزيع نيروي برق استان زنجان  www.zedc.ir
 اين آگهي همزمان در وب سايت شرکت توانير tavanir.org.ir  و پايگاه ملي مناقصات iets.mporg.ir  قابل مشاهده مي باشد.

 تلفن تماس جهت کسب اطلاعات بيشتر و هماهنگي جهت دانلود اسناد مزايده :33460500 – 024      

شرح خودروهاي موضوع مزايده و مبلغ سپرده شركت در مزايده

رديفنوع خودرو مورد مزايده

تعداد

(دستگاه)

سپرده شركت در مزايده(ريال)

براي يك دستگاه

جمع سپرده شركت

در مزايده(ريال)

محل استقرار خودرو
1نيسان وانت تك كابين36،000،00018،000،000پاركينگ ستاد(سعدي شمالي)
2نيسان وانت دو كابين25،000،00010،000،000پاركينگ ستاد(سعدي شمالي)
3تويوتا لندكروز دو درب120،000،00020،000،000پاركينگ ستاد(سعدي شمالي)
4ميني بار گازوئيلي120،000،00020،000،000پاركينگ ستاد(سعدي شمالي)
5تراكتور بالابر19،000،0009،000،000پاركينگ ستاد(سعدي شمالي)
جمع كل سپرده شركت در مزايده(ريال) ​ ​ ​77،000،000 

شركت توزيع نيروي برق استان زنجان

جهت دانلود اسناد مزايده اينجا كليك نماييد.