ورود به سایت
تاريخ شروع و پايان فروش اسناد مناقصه : 1395/11/30 تا 1395/12/06 تاريخ پايان ارسال اسناد مناقصه : 1395/12/18
خاتمه یافته

مناقصه عمومی دو مرحله اي به شماره هاي 61_95

خريد انواع كابل فشارضعيف آلومينيومي خودنگهدار

        این شرکت در نظر دارد انواع كابل فشارضعيف خودنگهدار آلومينيومي  خود را بشرح جدول زير و شرايط و ضوابط ارائه شده دراسناد مناقصه از طریق برگزاری مناقصه عمومی به انجام رساند، لذا از كليه توليد كنندگان كه داراي تاييد صلاحيت شركت توانير در زمينه كابلهاي فشارضعيف خودنگهدار مي باشند و نمايندگيهاي مجاز اين شركتها  دعوت بعمل می آید از تاریخ درج آگهی – نوبت دوم - در روزنامه ایران مورخ 1395/11/30 با مراجعه به وب سایت شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان (www.ZEDC.ir) به مدت 7 روز جهت دانلود اسناد مناقصه بصورت رايگان با هماهنگي قبلي با تلفن ارائه شده در ذيل اقدام نمايند و يا درساعات اداری با دردست داشتن معرفی نامه رسمی شرکت و اصل فیش واریزی به مبلغ 400،000 ریال به حساب 0102166650001( بانـک صادرات ایران شعبه میدان آزادی زنجان کد  900 به نام شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان)  به آدرس زنجان – خیابان سعدی شمالی –طبقه دوم - اداره قرادادها جهت خريد اسناد مراجعه فرمايند.. مبلغ سپرده شرکت در مناقصه طبق جدول زير مي باشد.

جهت دانلود اسناد مناقصه از طریق وب سایت شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان با هماهنگی قبلی با شماره ذيل میتوان اقدام نمايند.آدرس وب سایت شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان  www.zedc.ir
 این آگهی همزمان در وب سایت شرکت توانیر و پایگاه ملی مناقصات به ترتیب در آدرسهای tavanir.org.ir   و   iets.mporg.ir نیز قابل مشاهده می باشد.

 تلفن تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگي جهت دانلود :  33460500 _ 024    

ليست شركت هاي تاييد صلاحيت شده از طرف شركت توانير تا ديماه سال 1395  

 دانلود كليه مدارك زير جهت شركت در مناقصه الزاميست:

1-جهت دانلود اسناد مناقصه اينجا كليك كنيد.

2-جهت دانلود پيوست شماره 2 _الزامات و معيارهاي ارزيابي فني و خصوصي مناقصه اينجا كليك كنيد.

3-جهت دانلو پيش نويس موافقتنامه خريد اينجا كليك كنيد.

ميزان كالاي مورد نياز و سپرده شركت در مناقصه شماره 61_95-خريد انواع كابل فشارضعيف آلومينيومي خودنگهدار

رديف

شرح كالاي مناقصه

مقطع كابل فشارضعيف خودنگهدارAL

واحدمقدار

سپرده شركت در

هرآيتم مناقصه(ريال)

125+25+35+35*3متر100،000210،000،000
225+25+50+50*3متر120،000324،000،000
325+25+70+70*3متر70،000231،000،000
425+25+95+95*3متر60،000248،400،000
جمع مبلغ سپرده شركت در مناقصه(ريال) ​ ​ ​1،014،000،000