ورود به سایت
شروع و پايان فروش اسناد:1396/12/24 تا 1397/01/09 مهلت ارسال و بارگذاري اسناد مناقصه : 1397/01/28 تا ساعت 14:00
خاتمه یافته

آگهي مناقصات عمومي دو مرحله اي

موضوع مناقصات : موضوع ، شرح و شماره مناقصه طبق جدول زير مي باشد:

شماره مناقصه داخليشماره سامانه ستادموضوع مناقصهشرح كالاي مناقصهواحدتعداد يا مقدارسپرده شركت در هرآيتم مناقصه(ريال)جمع سپرده شركت  در كل مناقصه(ريال)
122_96200965071000002خريد انواع
ترانسفورماتور
 كم تلفات(
AB’)
ترانسفورماتور 25 كاوادستگاه513,500,000144,000,000
ترانسفورماتور 50 كاوادستگاه519,400,000
ترانسفورماتور 100 كاوادستگاه634,500,000
ترانسفورماتور 160 كاوادستگاه17,600,000
ترانسفورماتور 200 كاوادستگاه759,150,000
ترانسفورماتور 250 كاوادستگاه19,850,000
123_96200965071000003خريد انواع
يراق آلات
 شبكه برق
ميله مقره رأس تيري(مقره سيليكوني)عدد2,00022,000,000395,000,000
كلمپ انتهايي 4 پيچهعدد80012,000,000
كلمپ انتهايي 3 پيچهعدد5006,750,000
كنسول افقي 2.44 متريعدد1,25065,625,000
كنسول پرچمي80 * 120 سانتيعدد70036,750,000
بازوي چراغ خياباني 0.6 مترعدد20,150251,875,000
124_96200965071000004خريد انواع
سيم آلومينيومي 
نمره 42 (فوكس)كيلوگرم2,00013,000,000208,000,000
نمره 126 (هاينا)كيلوگرم300,000195,000,000
125_96200965071000001خريد انواع
چراغ خياباني
23وات كم مصرفدستگاه19,9001,293,500,0001,318,500,000
70وات سديميدستگاه25025,000,000
126_96200965071000005خريد انواع
كابل فشارضعيف
مسي افشان 1.5*2متر18,00014,400,000626,100,000
مسي مفتولي 25*1متر7,00037,450,000
آلومينيومي 16*4متر1,5003,750,000
خود نگهدار 25+25+50+50*3متر67,000435,500,000
خود نگهدار 25+25+70+70*3متر18,000135,000,000
127_96200965071000006خريد انواع
 مقره سيليكوني
مقره 24 كيلوولت ثابتعدد4,50074,250,000138,250,000
مقره 24 كيلوولت كششيعدد4,00064,000,000
128_96200965071000007خريد انواع
پايه بتني مسلح
تير سيماني 200/9اصله7014,000,000308,450,000
تير سيماني 400/9اصله23063,250,000
تير سيماني 400/12اصله340136,000,000
تير سيماني 600/12اصله6529,900,000
تير سيماني 800/12اصله6435,200,000
تير سيماني 1200/12اصله4330,100,000

 

ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مناقصات درج گرديده است.

كليه مراحل مناقصه شامل ثبت ،خريد اسناد ، دريافت و ارسال پاكات و ارائه پيشنهاد قيمت از طريق سامانه الكترونيكي دولت"ستاد" برگزاري مي گردد.

 مهلت دريافت اسناد: از تاريخ  1396/12/24 تا  1397/01/09 به مدت 15 روز از طريق سامانه الكترونيكي دولت "ستاد"

نوع سپرده شركت در مناقصات و زمان و تحويل آن: نوع سپرده به صورت مشروح در اسناد مناقصه اشاره گرديده كه مناقصه گران محترم مي بايست ضمن بارگذاري تصوير سپرده شركت در مناقصه در سامانه الكترونيكي دولت "ستاد" اصل سپرده شركت در مناقصات را به همراه اصل فيش واريزي خريد اسناد مناقصه به صورت لاك و مهر شده در پاكت "الف" تا يك روز قبل از تاريخ بازگشايي پاكات به آدرس مناقصه گزار ارائه گردد. عدم ارائه بموقع پاكت الف موجب رد مناقصه گر خواهد شد.

به پيشنهادهاي فاقد امضاء ،فاقد سپرده ، مشروط ، مخدوش و يا كمتر از ميزان سپرده مقرر ، چك شخصي و نظايرآن  و پيشنهاداتي كه بعد از مدت مقرر ارائه گردد ، ترتيب اثر داده نخواهد شد .

مبلغ خريد اسناد مناقصات: مبلغ 400،000 ريال واريز به حساب 0102166650001  نزد بانك صادرات زنجان (كد900 ) به نام شركت توزيع نيروي برق استان زنجان و ارائه اصل فيش واريزي در پاكت "الف" به همراه سپرده شركت در مناقصه .

مهلت بارگذاري و بازگشايي و ارسال اسناد مناقصات: مهلت بارگذاري تمامي اسناد مناقصات در سامانه الكترونيكي دولت "ستاد" فوق تا ساعت 14:00 مورخ  1397/01/28 مي باشد و بازگشايي اسناد رأس ساعت 13:30 به ترتيب شماره مناقصه مورخ 1397/01/29 به ترتيب شماره مناقصات در سالن كنفرانس شركت توزيع زنجان خواهد بود.

    لازم بذكر است ضمن بارگذاري پاكات الف و ب و ج در سامانه ستاد پيشنهاد دهندگان مي بايست پاكات مشورح را نيز بصورت فيزيكي و مهر و موم شده تا ساعت 14:00 يك روز قبل از بازگشايي پاكات مورخه 1397/01/28  به آدرس اشاره شده مناقصه گزار ارائه يا ارسال گردد.

شرايط متقاضيان جهت شركت در مناقصات: كليه توليد کنندگان و فروشندگان كه داراي گواهي و تأييديه توانير با تاريخ معتبر در موضوع مناقصه كه در سامانه الكترونيكي دولت "ستاد" ثبت نام نموده اند مجاز به شرکت در اين مناقصه مي باشند و مي توانند در يك يا كل آيتم هاي جدول فوق شركت و ارائه قيمت نمايند .

نام و نشاني شركت مناقصه گزار: زنجان-خيابان سعدي شمالي- شركت توزيع نيروي برق استان زنجان-امور تداركات-كد پستي :13111-45137  تلفن 13-33440011–024  فاكس 33448501-024 جهت كسب اطلاعات بيشتر تلفن 33460500 -024

هزينه درج دو نوبت آگهي روزنامه : برعهده برنده يا برندگان مناقصات خواهد بود و مناقصه گر مي بايست مبلغ آن را از اداره قراردادهاي شركت سوال نمايد.(تلفن اداره قرادادها شركت: 33157274 و 33460500-024)

آگهي مناقصات مشروحه در سايت هاي زير نيز قابل مشاهده مي باشد:

(سايت شركت توزيع نيروي برق استان زنجان  www.zedc.ir ) و (www.tavanir.org.ir شبكه اطلاع رساني معاملات توانير) يا (http://iest.mporg.ir پايگاه ملي مناقصات)مراجعه فرمايند . 

شركت توزيع نيروي برق استان زنجان