ورود به سایت
دانلود اسناد از تاريخ : 1394/11/21 تا 1394/11/29 مهلت ارسال اسناد : تاساعت 14:00 روز 1394/12/11
خاتمه یافته

مناقصات عمومی يك مرحله اي انتخاب پيمانكار به شماره هاي 77_94 و 80_94

        این شرکت در نظر دارد پروژه هاي مشروح زير را واقع در حوزه عملياتي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان(بصورت کليد در دست) با شرايط و ضوابط ارائه شده دراسناد مناقصه مطابق با فهرست بهاي سال 1394 از طریق برگزاری مناقصه عمومی يك مرحله اي به انجام رساند، لذا از كليه شركتهاي كه داراي حداقل رتبه 5 (پنج) نيرو  از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري با قيد تاريخ اعتبار و صلاحيت انجام كار دعوت بعمل می آید از تاریخ درج آگهی – نوبت دوم - در روزنامه مردم نو با مراجعه به وب سایت شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان (www.ZEDC.ir) به مدت 9 روز جهت دانلود اسناد مناقصه بصورت رايگان با هماهنگي قبلي با تلفن ارائه شده در ذيل اقدام نمايند و يا درساعات اداری با دردست داشتن معرفی نامه رسمی شرکت و اصل فیش واریزی به مبلغ 300،000 ریال به حساب 0102166650001( بانـک صادرات ایران شعبه میدان آزادی زنجان کد  900 به نام شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان)  به آدرس زنجان – خیابان سعدی شمالی –طبقه دوم - اداره قرادادها جهت خريد اسناد مناقصه مراجعه نمايند.

شركت كنندگان مي توانند در هر دو مناقصه يا تك تك آن شركت نمايند.

جهت دانلود اسناد مناقصه از طریق وب سایت شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان با هماهنگی قبلی با شماره ذيل میتوان اقدام نمايند.آدرس وب سایت شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان  www.zedc.ir
 ضمنا این آگهی نیز همزمان در وب سایت شرکت توانیر و پایگاه ملی مناقصات به ترتیب در آدرسهای tavanir.org.ir   و   iets.mporg.ir نیز قابل مشاهده میباشد.

 تلفن تماس جهت کسب اطلاعات بیشترو هماهنگي جهت دانلود:33460500 – 024     

شرح پروژه و مبلغ برآوردي و ميزان سپرده شركت در مناقصه

شماره مناقصهشرح پروژه موضوع مناقصهامور اجراييمبلغ برآوردي برابر فهرست بها 94مبلغ سپرده شركت در مناقصه(ريال)
77_94تامين برق مسكن مهر 142 واحدي ثمين(پرهون)

امور برق غرب

1،749،818،25755،000،000
80_94احداث شبكه برق در حاشيه زنجانرود-جاده بيجار

امور برق شرق

1،749،305،65655،000،000
جمع مبلغ سپرده شركت در مناقصات (ريال) ​ ​ ​110،000،000

 

جهت دانلود اسناد مناقصه شماره 77_94 اينجا كليك كنيد.

جهت دانلود اسناد مناقصه شماره 80_94 اينجا كليك كنيد.

 

 شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان