ورود به سایت
مهلت فروش اسناد ارزيابي و مناقصه ها: 1397/11/29 لغايت 1397/12/06 مهلت ارسال اسناد ارزيابي و مناقصه ها: تا ساعت 12 ظهر روز 1397/12/18
خاتمه یافته

مناقصه هاي عمومي يك مرحله اي به همراه ارزيابي كيفي پيمانكاران

موضوع مناقصه ها: ارائه خدمات طبق جدول ذيل در حوزه عملياتي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان با مشخصات تكميلي ارائه شده در مشروح اسناد مناقصات :

شماره مناقصهموضوع مناقصهمبلغ سپرده شركت در مناقصه (ريال)
25_97ارائه خدمات مربوط به امور فني1,700,000,000
26_97ارائه خدمات مربوط به امور اداري700,000,000
27_97ارائه خدمات مربوط به كارهاي آبدارخانه ، نظافتي و باغباني  300,000,000

 

مناقصه ارائه خدمات كنتورخواني؛توزيع صورتحساب و قطع ووصل
شماره مناقصهحوزه عملياتيمبلغ سپرده شركت در مناقصه (ريال)
64_97امور برق شرق-(كد منطقه50)563,000,000
امور برق غرب-(كد منطقه 51)626,000,000
امور برق شمال –(كد منطقه 55)528,000,000
مديريت توزيع برق طارم- (كد منطقه 52)306,000,000
 مديريت توزيع برق ايجرود –( كد منطقه 53)279,000,000
مديريت توزيع برق ماهنشان _(كد منطقه 54)317,000,000
مديريت توزيع برق سلطانيه- (كد منطقه 64)275,000,000
امور برق ابهر –(كد منطقه  60)448,000,000
امور برق خرمدره –(كد مناطق  61 ، 62 ، 63)442,000,000
امور برق خدابنده –(كد مناطق   70 ، 71 ، 72 ، 73)516,000,000
جمع مبلغ سپرده شركت در مناقصه(ريال)4,300,000,000

مهلت فروش اسناد: از تاريخ  1397/11/29تا  1397/12/06 به مدت 8 روز

نوع سپرده شركت در مناقصه: ضمانت نامه بانكي ، چك تضمين شده بانكي ، واريز وجه به حساب جاري شركت به شماره  0105626274006 نزد بانك ملي شعبه برق زنجان (كد4319) و ضمانت نامه صادره توسط مؤسسات بيمه گر داراي مجوز و بيمه مركزي خواهد بود.(مطابق با آئين نامه تضمين شركت هاي توزيع برق ابلاغي3070/11مورخه 29/6/1396)

به پيشنهادهاي فاقد امضاء ،فاقد سپرده ، مشروط ، مخدوش و يا كمتر از ميزان سپرده مقرر ، چك شخصي و نظايرآن و پيشنهاداتي كه بعد از مدت مقرر ارائه گردد ، ترتيب اثر داده نخواهد شد .

مبلغ و نحوه خريد يا دريافت اسناد مناقصه و اسناد ارزيابي كيفي: واريز مبلغ 400،000 ريال به ازاي هر مناقصه و واريز به حساب 0102166650001  نزد بانك صادرات زنجان (كد900 ) به نام شركت توزيع نيروي برق استان زنجان و ارائه اصل فيش واريز در پاكت الف الزامي است. نحوه دريافت اسناد به دو روش زير مي باشد:

الف-جهت دريافت حضوري اسناد مناقصه؛ با در دست داشتن اصل فيش واريزي و نامه معرفي نماينده توسط شركت كننده با مراجعه به آدرس مناقصه گزار كه در ذيل درج گرديده است.

ب- جهت دريافت غير حضوري اسناد مناقصه؛ ابتدا تصوير فيش واريزي را به شماره 33448501-024 فاكس نموده وبا هماهنگي اداره قراردادهاي مناقصه گزار به شماره تلفن 33460500-024 يا 33157274-024 نسبت به دانلود اسناد اقدام فرماييد.

مهلت تحويل اسناد و بازگشايي اسناد مناقصه: تحويل اسناد تمامي مناقصه هاي و همچنين اسناد ارزيابي كيفي پيمانكاران فوق تا ساعت 12:00 مورخه  1397/12/18 به دبيرخانه شركت (آدرس : زنجان خيابان سعدي شمالي-شركت توزيع برق زنجان-كدپستي 13111-45137 )با اخذ رسيد و بازگشايي اسناد رأس ساعت 10:00 مورخ 1397/12/21در سالن كنفرانس شركت توزيع زنجان خواهد بود .

شرايط اختصاصي متقاضيان جهت شركت در مناقصه ها:  

با توجه اينكه هر چهار مناقصه مذكور داراي ارزيابي كيفي پيمانكاران مي باشد ، پيشنهاد قيمت مناقصه گراني كه بتوانند از 100 امتياز ارزيابي حداقل 60 امتياز را كسب نمايند ترتيب اثر داده خواهد شد كه بسته به هر يك از مناقصه ها ذيل مي بايست گواهي نامه هاي زير را ارائه فرمايند :

الف- مناقصه شماره 25_97 : دارا بودن گواهي صلاحيت پيمانكاري رتبه 5 نيرو از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و گواهي صلاحيت ارائه خدمات مربوطه و گواهي صلاحيت ايمني پيمانكاري از اداره  كل تعاون كار و  رفاه اجتماعي

ب- مناقصه شماره 26_97 : دارا بودن گواهي صلاحيت ارائه خدمات مربوطه و گواهي صلاحيت ايمني پيمانكاري از اداره  كل تعاون كار و  رفاه اجتماعي

ج- مناقصه شماره 27_97 : دارا بودن گواهي صلاحيت ارائه خدمات مربوطه و گواهي صلاحيت ايمني پيمانكاري از اداره  كل تعاون كار و  رفاه اجتماعي

د- مناقصه شماره 64_97: دارا بودن گواهي صلاحيت ارائه خدمات مربوطه و گواهي صلاحيت ايمني پيمانكاري از اداره  كل تعاون كار و  رفاه اجتماعي

در صورتي كه شركت ارزيابي شونده داراي گواهينامه صلاحيت ايمني  پيمانكاري نباشد مي بايست از اداره كل تعاون ، كار و  رفاه اجتماعي نامه اي دال بر ارائه اين گواهينامه حداكثر سه(3) ماه پس از عقد قراراداد را ارائه نمايد در غير اين صورت ارزيابي اين شركت امكان پذير نخواهد بود.

مستندات گواهي صلاحيت هاي فوق در ارزيابي پيمانكاران مي بايست با مهر "كپي برابر اصل"  ارائه گردد و معتبر در سال 1398 باشد در غير اين صورت به اسناد مناقصه و قيمتهاي پيشنهاد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

هزينه درج دو نوبت آگهي روزنامه : بر عهده برنده يا برندگان هر مناقصه خواهد بود و مناقصه گر مي بايست مبلغ آن را از اداره قراردادهاي شركت سوال نمايد.(تلفن اداره قراردادهاي شركت: 33157274-024 يا  33460500-024)

كليك كنيد : محل دانلود اسناد ارزيابي كيفي پيمانكاري و مناقصه ارائه خدمات فني به شماره 25_97

كليك كنيد : محل دانلود اسناد ارزيابي كيفي پيمانكاري و مناقصه ارائه خدمات اداري به شماره 26_97

كليك كنيد : محل دانلود اسناد ارزيابي كيفي پيمانكاري و مناقصه ارائه خدمات آبدارخانه ، نظافتي و بهداشتي و باغباني به شماره 27_97

كليك كنيد : محل دانلود اسناد ارزيابي كيفي پيمانكاري و مناقصه ارائه خدمات كنتور خواني ، پخش قبوض و قطع و وصل به شماره 64_97

 متقاضيان مي توانند جزئيات و اسناد مربوط به مناقصات  را در سايت هاي:

(شبكه اطلاع رساني معاملات توانير www.tavanir.org.ir ) يا (پايگاه ملي مناقصات iest.mporg.ir )مراجعه فرمايند . 

شركت توزيع نيروي برق استان زنجان