ورود به سایت
مهلت خريد اسناد مناقصه: از 1397/10/01 لغايت 1397/10/08 مهلت ارسال و بازگشايي پاكت ها: تا ساعت 12:00 روز 1397/10/23 بازگشايي همان روز ساعت 14:30
خاتمه یافته

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي

موضوع مناقصه : خريد انواع كنتور برق به شماره 46_97

شماره مناقصهنوع كنتور برقتعداد مورد نياز(دستگاه)مبلغ سپرده شركت در مناقصه(ريال)
46_97كنتور تكفاز ديجيتال با قاب24,0002,194,000,000
كنتور تكفاز ديجيتال بدون قاب6,000700,000,000
كنتور سه فاز مستقيم فهام با قاب250357,500,000
كنتور سه فاز مستقيم فهام بدون قاب با درپوش850709,000,000
كنتور سه فاز غير مستقيم فهام بدون قاب با درپوش600556,000,000
جمع كل سپرده شركت در مناقصه(ريال)4,516,500,000

ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مناقصه درج گرديده است.

 مهلت فروش اسناد: از تاريخ 1397/10/01 تا 1397/10/08 به مدت 8 روز

نوع سپرده شركت در مناقصه: ضمانت نامه بانكي ، چك تضمين شده بانكي ، واريز وجه به حساب جاري شركت به شماره  0105626274006 نزد بانك ملي شعبه برق زنجان (كد4319) و ضمانت نامه صادره توسط مؤسسات بيمه گر داراي مجوز و بيمه مركزي خواهد بود.(مطابق با آئين نامه تضمين شركت هاي توزيع برق ابلاغي3070/11مورخه 1396/06/29)

به پيشنهادهاي فاقد امضاء ،فاقد سپرده ، مشروط ، مخدوش و يا كمتر از ميزان سپرده مقرر ، چك شخصي و نظايرآن و پيشنهاداتي كه بعد از مدت مقرر ارائه گردد ، ترتيب اثر داده نخواهد شد .

مبلغ و نحوي خريد و دريافت اسناد مناقصه ها: واريز مبلغ 400،000 ريال واريز به حساب 0102166650001  نزد بانك صادرات زنجان (كد900 ) به نام شركت توزيع نيروي برق استان زنجان و ارائه اصل فيش واريز در پاكت الف الزامي است. نحوي دريافت اسناد به دو روش زير مي باشد:

الف-جهت دريافت حضوري اسناد مناقصه؛ با در دست داشتن اصل فيش واريزي و نامه معرفي نماينده توسط شركت كننده با مراجعه به آدرس مناقصه گزار كه در ذيل درج گرديده است.

ب- جهت دريافت غير حضوري اسناد مناقصه؛ ابتدا تصوير فيش واريزي را به شماره 33448501-024 فاكس نموده وبا هماهنگي اداره قراردادهاي مناقصه گزار به شماره تلفن 33460500-024 يا 33157274-024 نسبت به دانلود اسناد اقدام فرماييد.

مهلت تحويل اسناد و بازگشايي اسناد مناقصه: تحويل اسناد تمامي مناقصه فوق تا ساعت 12:00 مورخ  1397/10/23 به دبيرخانه شركت (آدرس ذيل )با اخذ رسيد و بازگشايي اسناد رأس ساعت 15:00مورخ 1397/10/23 در سالن كنفرانس شركت توزيع زنجان به ترتيب شماره مناقصه خواهد بود .

شرايط متقاضيان جهت شركت در مناقصه: مناقصه شماره 46_97 :كليه توليد کنندگان و نمايندگي هاي مجاز توليد كنندگان با ارائه مدارك مثبته مي توانند در اين  مناقصه  شركت نمايند و بر حسب تخصص و تمايل مي توانند در يك يا كل آيتم هاي موضوع مناقصه شركت نمايند.

نام و نشاني شركت مناقصه گزار : زنجان-خيابان سعدي شمالي- شركت توزيع نيروي برق استان زنجان-امور تداركات-كد پستي :13111-45137  تلفن 13-33440011–024  فاكس 33448501-024 جهت كسب اطلاعات بيشتر تلفن 33460500-024 يا 33157274-024

هزينه درج دو نوبت آگهي روزنامه : بر عهده برنده يا برندگان مناقصه خواهد بود و مناقصه گر مي بايست مبلغ آن را از اداره قراردادهاي شركت سوال نمايد.(تلفن اداره قرادادها شركت:  33460500-024 يا 33157274-024)

**جهت دانلود اسناد مناقصه خريد انواع كنتور برق برق به شماره 46_97 كليك كنيد.**

متقاضيان مي توانند جزئيات و اسناد مربوط به مناقصه  را در سايت هاي:

(سايت شركت توزيع نيروي برق استان زنجان  www.zedc.ir ) و (.org.irwww.tavanir شبكه اطلاع رساني معاملات توانير) يا (http://iest.mporg.ir پايگاه ملي مناقصات)مراجعه فرمايند .