ورود به سایت
مهلت فروش اسناد: از تاريخ 1397/10/27 تا 1397/11/04 بارگذاري اسناد تا ساعت 15:00تاريخ 1397/11/15 وبازگشايي اسناد ساعت 14:00 تاريخ 1397/11/16
خاتمه یافته

آگهي مناقصه هاي عمومي يك مرحله اي

موضوع مناقصه ها : موضوع ، شرح و شماره مناقصه طبق جدول زير مي باشد:

شماره مناقصهموضوع مناقصهمبلغ برآوردي مناقصه بر اساس فهرست بها برنامه و بودجه 97جمع سپرده شركت در كل مناقصه(ريال)
57_97انتخاب پيمانكار جهت انجام پروژه تامين برق روستاهاي كشكنلو و مهديلو ازتوابع خدابنده(طرح تملك دارايي ها)7,744,287,883387,300,000
58_98انتخاب پيمانكار جهت انجام پروژه تامين برق سايت كفاشان هيدج واقع در حوزه عملياتي توزيع برق خرمدره-شهرستان هيدج(طرح تملك دارايي ها)3,768,157,777188,500,000

ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مناقصه ها درج گرديده است.

كليه مراحل مناقصه شامل ثبت ،خريد اسناد ، دريافت و ارسال پاكت ها و ارائه پيشنهاد قيمت از طريق سامانه الكترونيكي دولت"ستاد" برگزاري مي گردد.

 مهلت دريافت اسناد: از تاريخ  1397/10/27تا  1397/11/04به مدت 8 روز از طريق سامانه الكترونيكي دولت "ستاد"

نوع سپرده شركت در مناقصه ها و زمان و تحويل آن: نوع سپرده به صورت مشروح در اسناد مناقصه اشاره گرديده كه مناقصه گران محترم مي بايست ضمن بارگذاري تصوير سپرده شركت در مناقصه در سامانه الكترونيكي دولت "ستاد"(www.setadiran.ir) اصل سپرده شركت در مناقصات را به همراه اصل فيش واريزي خريد اسناد مناقصه به صورت لاك و مهر شده در پاكت "الف" تا يك روز قبل از تاريخ بازگشايي پاكت ها به آدرس مناقصه گزار ارائه گردد. عدم ارائه بموقع پاكت الف موجب رد مناقصه گر خواهد شد.

به پيشنهادهاي فاقد امضاء ،فاقد سپرده ، مشروط ، مخدوش و يا كمتر از ميزان سپرده مقرر ، چك شخصي و نظاير آن  و پيشنهاداتي كه بعد از مدت مقرر ارائه گردد ، ترتيب اثر داده نخواهد شد .

مبلغ خريد اسناد مناقصه ها: مبلغ 400،000 ريال واريز به حساب 0102166650001  نزد بانك صادرات زنجان (كد900 ) به نام شركت توزيع نيروي برق استان زنجان و ارائه اصل فيش واريزي در پاكت "الف" به همراه سپرده شركت در مناقصه .

مهلت بارگذاري و بازگشايي و ارسال اسناد مناقصه ها: مهلت بارگذاري تمامي اسناد مناقصات در سامانه الكترونيكي دولت "ستاد" تا ساعت 15:00 مورخ  1397/11/15مي باشد و بازگشايي اسناد رأس ساعت 14:00 به ترتيب شماره مناقصه مورخ 1397/11/16به ترتيب شماره مناقصه ها در سالن كنفرانس شركت توزيع زنجان خواهد بود.

    لازم بذكر است ضمن بارگذاري پاكات الف و ب و ج در سامانه ستاد پيشنهاد دهندگان مي بايست پاكات مشورح را نيز بصورت فيزيكي و مهر و موم شده تا ساعت 15:00 يك روز قبل از بازگشايي پاكت ها مورخه 1397/11/15به آدرس اشاره شده مناقصه گزار ارائه يا ارسال گردد در غير اينصورت به پيشنهادات ترتيب اثر داده نخواهد شد.

شرايط متقاضيان جهت شركت در مناقصه ها: كليه شركت هايي كه در سامانه الكترونيكي دولت "ستاد" ثبت نام نموده اند و داراي حداقل رتبه پنج(5) نيرو  از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري با قيد تاريخ اعتبار و صلاحيت انجام كار و نيز داراي گواهي صلاحيت ايمني و فني باشند كه با ارائه مدارك مثبته(برابر اصل شده) مجاز به شرکت در اين مناقصه مي باشند. در غير اين صورت به پيشنهاد آنان ترتيب اثر داده نخواهد شد.

نام و نشاني شركت مناقصه گزار: زنجان-خيابان سعدي شمالي- شركت توزيع نيروي برق استان زنجان-امور تداركات-كد پستي :13111-45137  تلفن 13-33440011–024  فاكس 33448501-024 جهت كسب اطلاعات بيشتر تلفن 33460500 -024

هزينه درج دو نوبت آگهي روزنامه : برعهده برنده يا برندگان مناقصه ها خواهد بود و مناقصه گر مي بايست مبلغ آن را از اداره قراردادهاي شركت سوال نمايد.(تلفن اداره قرادادها شركت: 33157274 و 33460500-024)

آگهي مناقصه هاي مشروحه در سايت هاي زير نيز قابل مشاهده مي باشد:

(سايت شركت توزيع نيروي برق استان زنجان  www.zedc.ir ) و (www.tavanir.org.ir شبكه اطلاع رساني معاملات توانير) يا (http://iest.mporg.ir پايگاه ملي مناقصات)مراجعه فرمايند . 

شركت توزيع نيروي برق استان زنجان​