ورود به سایت
تاريخ شروع و پايان فروش اسناد مناقصه : 1397/04/27 تا 1397/05/03 مهلت ارسال:1397/05/15 بازگشايي اسناد:1397/05/16
خاتمه یافته

 

مناقصه عمومي يك مرحله اي  (نوبت اول)

موضوع مناقصه : ارائه خدمات طبق جدول ذيل در حوزه عملياتي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان با مشخصات تكميلي ارائه شده در مشروح اسناد مناقصات :

مبلغ سپرده شركت درمناقصه مبلغ(ريال)

شرح مناقصهشماره مناقصه
1،000،000،000تامين خودرو استيجاري جهت اكيپ هاي عملياتي بصورت حجمي14_97

مهلت فروش اسناد: از تاريخ  1397/04/27 تا  1397/05/03 به مدت 8 روز

نوع سپرده شركت در مناقصه: ضمانت نامه بانكي ، چك تضمين شده بانكي ، واريز وجه به حساب جاري شركت به شماره  0105626274006 نزد بانك ملي شعبه برق زنجان (كد4319) و ضمانت نامه صادره توسط مؤسسات بيمه گر داراي مجوز و بيمه مركزي خواهد بود.(مطابق با آئين نامه تضمين شركت هاي توزيع برق ابلاغي3070/11مورخه 29/6/1396)

به پيشنهادهاي فاقد امضاء ،فاقد سپرده ، مشروط ، مخدوش و يا كمتر از ميزان سپرده مقرر ، چك شخصي و نظايرآن و پيشنهاداتي كه بعد از مدت مقرر ارائه گردد ، ترتيب اثر داده نخواهد شد .

مبلغ و نحوي خريد يا دريافت اسناد مناقصه: واريز مبلغ 400،000 ريال واريز به حساب 0102166650001  نزد بانك صادرات زنجان (كد900 ) به نام شركت توزيع نيروي برق استان زنجان و ارائه اصل فيش واريز در پاكت الف الزامي است. نحوي دريافت اسناد به دو روش زير مي باشد:

الف-جهت دريافت حضوري اسناد مناقصه؛ با در دست داشتن اصل فيش واريزي و نامه معرفي نماينده توسط شركت كننده با مراجعه به آدرس مناقصه گزار كه در ذيل درج گرديده است.

ب- جهت دريافت غير حضوري اسناد مناقصه؛ ابتدا تصوير فيش واريزي را به شماره 33448501-024 فاكس نموده وبا هماهنگي اداره قراردادهاي مناقصه گزار به شماره تلفن 33460500-024 يا 33157274-024 نسبت به دانلود اسناد اقدام فرماييد.

مهلت تحويل اسناد و بازگشايي اسناد مناقصه: تحويل اسناد تمامي مناقصه هاي فوق تا ساعت 14:00 مورخ  1397/05/15 به دبيرخانه شركت (آدرس ذيل )با اخذ رسيد و بازگشايي اسناد رأس ساعت 13:30 مورخ 1397/05/16 در سالن كنفرانس شركت توزيع زنجان خواهد بود .

شرايط اختصاصي متقاضيان جهت شركت در مناقصه: داراي تاييديه صلاحيت در سال 1397 و گواهينامه صلاحيت ايمني پيمانكاري از طرف اداره كل تعاون، كار، رفاه اجتماعي استان زنجان در خصوص فعاليت مربوط به هر مناقصه

شرايط عمومي متقاضيان جهت شركت در مناقصه:

1-حسن سوابق همكاري با اين شركت و ديگر سازمانها در زمينه موضوع مناقصه

2-ارائه ليست امكانات فعلي از قبيل واحد اداري و تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري با ارائه مستندات

3-ارائه مستندات و آشنايي كامل با قوانين و مصوبات شوراي عالي وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان تامين اجتماعي و طرح طبق بندي مشاغل تعيين صلاحيت آنها

هزينه درج دو نوبت آگهي روزنامه : بر عهده برنده مناقصه خواهد بود و مناقصه گر مي بايست مبلغ آن را از اداره قراردادهاي شركت سوال نمايد.(تلفن اداره قرادادها شركت: 33157274-024 يا  33460500-024)

جهت دانلود اسناد ايجا كليك كنيد.

متقاضيان مي توانند جزئيات و اسناد مربوط به مناقصه را در سايت هاي:

(سايت شركت توزيع نيروي برق استان زنجان www.zedc.ir ) و (شبكه اطلاع رساني معاملات توانير www.tavanir.org.ir ) يا (پايگاه ملي مناقصات http://iest.mporg.ir )مراجعه فرمايند . 

شركت توزيع نيروي برق استان زنجان

​​