ورود به سایت
شروع و پايان فروش اسناد : 1395/05/02 تا 1395/05/10 پايان دريافت اسناد و بازگشايي پاكات : 1395/05/20
خاتمه یافته

آگهي مناقصه عمومي ارائه خدمات مربوط به حراست و نگهباني 

 در حوزه عملياتي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان به شماره 25_95

مبلغ سپرده شركت در مزايده

ميزان سپرده شركت در مناقصه(ريال)شرح مناقصهشماره مناقصه
300،000،000ارائه خدمات مربوط به امور حراست و نگهباني25_95

مهلت فروش اسناد: از تاريخ 1395/05/02 تا  1395/05/10 به مدت 9 روز

نوع سپرده شركت در مناقصه: ضمانت نامه بانكي ، چك تضمين شده بانكي ، واريز وجه به حساب جاري شركت به شماره 0105626274006 نزد بانك ملي شعبه برق زنجان(كد 4319 ) و اوراق مشاركت بي نام بانكي خواهد بود.

به پيشنهادهاي فاقد امضاء ، فاقد سپرده ، مشروط ، مخدوش و يا كمتر از ميزان سپرده مقرر ، چك شخصي و نظايرآن  و پيشنهاداتي كه بعد از مدت مقرر ارائه گردد ، ترتيب اثر داده نخواهد شد .

مبلغ خريد اسناد مناقصه : دانلود اسناد از سايتهاي مربوطه ذيل رايگان بوده و در صورت مراجعه حضور به شركت مناقصه گزار  مبلغ 300،000 ريال واريز به حساب 0102166650001  نزد بانك صادرات زنجان   ( كد900 ) به نام شركت توزيع نيروي برق استان زنجان و ارائه اصل فيش واريزي .

مهلت تحويل اسناد و بازگشايي اسناد مناقصه: تحويل اسناد تا ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ  1395/05/20 به دبيرخانه شركت (آدرس ذيل ) و بازگشايي اسناد رأس ساعت17:00 روز چهار شنبه مورخ 1395/05/20 درسالن كنفرانس شركت توزيع زنجان خواهد بود.

شرايط اختصاصي متقاضيان جهت شركت در مناقصه: دارا بودن مجوز از مراكز انتظامي ناجا در سال 1395  در خصوص ارائه خدمات موضوع مناقصه و تائيديه حراست شركت توانير

شرايط عمومي متقاضيان جهت شركت در مناقصه:

1-حسن سوابق همكاري با ديگر سازمان ها در زمينه موضوع مناقصه

2- ارائه ليست امكانات فعلي از قبيل واحد اداري و تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري با ارائه مستندات

3- دارا بودن حداقل پنج سال تجربه مرتبط با موضوع مناقصه و آشنايي كامل با قوانين و مصوبات شوراي عالي وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان تامين اجتماعي و طرح طبق بندي مشاغل تعيين صلاحيت آنها

4-داشتن دفتر كار در شهر زنجان

نام و نشاني شركت مناقصه گزار : زنجان-خيابان سعدي شمالي- شركت توزيع نيروي برق استان زنجان-امور تداركات -كد پستي :13111-45137  تلفن 13-33440011 – 024  فاكس 33448501  -024جهت كسب اطلاعات بيشتر تلفن 33460500  -024

هزينه درج دو نوبت آگهي روزنامه : بر عهده برنده مناقصه خواهد بود .

متقاضيان جزئيات و اسناد مربوط به مزايده را مي توانند در يكي از سايت هاي زير دانلود فرمايند: ((tender.tavanir.org.ir شبكه اطلاع رساني معاملات توانير) يا (iest.mporg.ir پايگاه ملي مناقصات)

دانلود اسناد مناقصه:

جهت دانلود اسناد مناقصه اينجا كليك كنيد.