ورود به سایت
تاريخ شروع فروش اسناد مناقصه: 1396/09/30 مهلت خريد اسناد مناقصه:1396/10/07 مهلت ارسال اسناد مناقصه : تا ساعت 11:00 مورخه 1396/10/20
خاتمه یافته

مناقصه عمومی يك مرحله اي به شماره هاي 62_96

ارائه خدمات نگهباني و حراست

        این شرکت در نظر دارد خدمات حراست و نگهباني خود را طبق شرايط و ضوابط ارائه شده دراسناد مناقصه از طریق برگزاری مناقصه عمومی به انجام رساند، لذا از كليه شركتهايي كه دارا مجوز از مراكز انتظامي ناجا در سال 1396  در خصوص ارائه خدمات موضوع مناقصه و تائيديه حراست شركت توانير  را دارند دعوت بعمل می آید از تاریخ درج آگهی – نوبت دوم - در روزنامه مردم نو مورخ 1396/09/30به روش زير اقدام به دريافت اسناد مناقصه نمايند:

ابتدا جهت دريافت اسناد مناقصه مبلغ 400،000ريال واريز به حساب 0102166650001  نزد بانك صادرات زنجان (كد900 ) به نام شركت توزيع نيروي برق استان زنجان  واريز و اصل فيش واريزي را در پاكت الف ارائه نمايند و به يكي از  دو روش زير  به مدت 7 روز اسناد مناقصه را تهيه فرماييد:

روش اول ؛ دريافت اسناد مناقصه بصورت حضوري: ارائه اصل فيش واريزي به همراه معرفي نامه كتبي توسط شركت كننده و مراجعه به آدرس مناقصه گزار كه در ذيل درج گرديده است.

روش دوم ؛ دريافت اسناد مناقصه به روش غير حضوري: ابتدا تصوير فيش واريزي را به شماره 33448501-024 فاكس نموده و با اطلاع به اداره قراردادهاي مناقصه گزار به شماره تلفن 33460500-024 يا 33157274-024 نسبت به دانلود اسناد اقدام فرماييد. دانلود اسناد مناقصه از وب سايت هاي زير تا زمان مشخص شده امكان پذير خواهد بود:

www.ZEDC.ir (سايت شركت توزيع نيروي برق استان زنجان)         www.TAVANIR.org.ir (سايت شركت توانير)                IETS.MPORG.ir  (سايت پايگاه ملي مناقصات)

آدرس شركت : زنجان - خيابان سعدي شمالي - ساختمان ستادي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان- اداره قراردادها

 مبلغ سپرده شرکت در مناقصه طبق جدول زير مي باشد.

 تلفن تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگي جهت دانلود :  33460500 -024 و 33157274-024    

جهت دانلود اسناد مناقصه اينجا كليك كنيد.

 سپرده شركت در مناقصه شماره 62_96  ارائه خدمات حراست و نگهباني برابر با  340،000،000 ريال مي باشد