ورود به سایت
مهلت خريد اسناد مناقصه: از 1397/10/01 لغايت 1397/10/08 مهلت ارسال و بازگشايي پاكت ها: تا ساعت 12:00 روز 1397/10/23 بازگشايي همان روز ساعت 14:30
خاتمه یافته

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي

موضوع مناقصه : خريد انواع ترانسفورماتور روغني توزيع 20 كيلوولت كم تلفات (AB') به شماره 45_97

شماره مناقصهنوع ترانسفورماتور كم تلفات(AB’)تعداد مورد نياز(دستگاه)مبلغ سپرده شركت در مناقصه(ريال)
45_97ترانسفورماتور 25 كاوا كم تلفات150828,000,000
ترانسفورماتور 50 كاوا كم تلفات85725,000,000
ترانسفورماتور 75 كاوا كم تلفات25406,000,000
ترانسفورماتور 100 كاوا كم تلفات80911,000,000
ترانسفورماتور 125 كاوا كم تلفات25497,000,000
ترانسفورماتور 160 كاوا كم تلفات30578,000,000
ترانسفورماتور 200 كاوا كم تلفات701,100,000,000
ترانسفورماتور 250كاوا كم تلفات15463,000,000
ترانسفورماتور 315 كاوا كم تلفات30751,000,000
ترانسفورماتور 400 كاوا كم تلفات6331,000,000
ترانسفورماتور 500 كاوا كم تلفات188,000,000
ترانسفورماتور 630 كاوا كم تلفات2208,000,000
ترانسفورماتور 1000 كاوا كم تلفات1140,000,000
جمع كل سپرده شركت در مناقصه(ريال)7,026,000,000

ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مناقصه ها درج گرديده است.

 مهلت فروش اسناد: از تاريخ 1397/10/01 تا 1397/10/08 به مدت 8 روز

نوع سپرده شركت در مناقصه: ضمانت نامه بانكي ، چك تضمين شده بانكي ، واريز وجه به حساب جاري شركت به شماره  0105626274006 نزد بانك ملي شعبه برق زنجان (كد4319) و ضمانت نامه صادره توسط مؤسسات بيمه گر داراي مجوز و بيمه مركزي خواهد بود.(مطابق با آئين نامه تضمين شركت هاي توزيع برق ابلاغي3070/11مورخه 1396/06/29)

به پيشنهادهاي فاقد امضاء ،فاقد سپرده ، مشروط ، مخدوش و يا كمتر از ميزان سپرده مقرر ، چك شخصي و نظايرآن و پيشنهاداتي كه بعد از مدت مقرر ارائه گردد ، ترتيب اثر داده نخواهد شد .

مبلغ و نحوي خريد و دريافت اسناد مناقصه: واريز مبلغ 400،000 ريال واريز به حساب 0102166650001  نزد بانك صادرات زنجان (كد900 ) به نام شركت توزيع نيروي برق استان زنجان و ارائه اصل فيش واريز در پاكت الف الزامي است. نحوي دريافت اسناد به دو روش زير مي باشد:

الف-جهت دريافت حضوري اسناد مناقصه؛ با در دست داشتن اصل فيش واريزي و نامه معرفي نماينده توسط شركت كننده با مراجعه به آدرس مناقصه گزار كه در ذيل درج گرديده است.

جهت دريافت غير حضوري اسناد مناقصه؛ ابتدا تصوير فيش واريزي را به شماره 33448501-024 فاكس نموده وبا هماهنگي اداره قراردادهاي مناقصه گزار به شماره تلفن 33460500-024 يا 33157274-024 نسبت به دانلود اسناد اقدام فرماييد.

: تحويل اسناد تمامي مناقصه هاي فوق تا ساعت 12:00 مورخ  1397/10/23 به دبيرخانه شركت (آدرس ذيل )با اخذ رسيد و بازگشايي اسناد رأس ساعت 14:30 مورخ 23/10/1397 در سالن كنفرانس شركت توزيع زنجان به ترتيب شماره مناقصه خواهد بود .

 مناقصه شماره 45_97 :كليه توليد کنندگان داخلي ايران و نمايندگي هاي مجاز توليد كنندگان با ارائه مدارك مثبته ،  مجاز به شرکت در اين مناقصه مي باشند و بر حسب تخصص و تمايل مي توانند در يك يا كل آيتم هاي موضوع مناقصه شركت نمايند.

: زنجان-خيابان سعدي شمالي- شركت توزيع نيروي برق استان زنجان-امور تداركات-كد پستي :13111-45137  تلفن 13-33440011–024  فاكس 33448501-024 جهت كسب اطلاعات بيشتر تلفن 33460500-024 يا 33157274-024

هزينه درج دو نوبت آگهي روزنامه : بر عهده برنده يا برندگان مناقصه خواهد بود و مناقصه گر مي بايست مبلغ آن را از اداره قراردادهاي شركت سوال نمايد.(تلفن اداره قرادادها شركت:  33460500-024 يا 33157274-024)

**جهت دانلود اسناد مناقصه خريد انواع ترانسفورماتور روغني توزيع 20 كيلوولت كم تلفات (AB') به شماره 45_97 كليك كنيد.**

متقاضيان مي توانند جزئيات و اسناد مربوط به مناقصه  را در سايت ه

ي:

ن  www.zedc.ir ) و (.org.irwww.tavanir شبكه اطلاع رساني معاملات توانير) يا (http://iest.mporg.ir پايگاه ملي مناقصات)مراجعه فرمايند .