ورود به سایت
تاريخ شروع فروش اسناد: 1395/02/09 تاريخ پايان فروش اسناد : 1395/02/18
خاتمه یافته
مناقصه عمومی دو مرحله اي به شماره هاي 09_95

        این شرکت در نظر دارد انواع ترانسفورماتور 20 كيلوولت روغني كم تلفات (AB') خود را بشرح جدول زير و شرايط و ضوابط ارائه شده دراسناد مناقصه از طریق برگزاری مناقصه عمومی به انجام رساند، لذا از كليه توليد کنندگان داخلي ايران و نمايندگي هاي مجاز با ارائه مداراك مثبته دعوت بعمل می آید از تاریخ درج آگهی – نوبت دوم - در روزنامه ایران مورخ 1395/02/09 با مراجعه به وب سایت شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان (www.ZEDC.ir) به مدت 10 روز جهت دانلود اسناد مناقصه بصورت رايگان با هماهنگي قبلي با تلفن ارائه شده در ذيل اقدام نمايند و يا درساعات اداری با دردست داشتن معرفی نامه رسمی شرکت و اصل فیش واریزی به مبلغ 400،000 ریال به حساب 0102166650001( بانـک صادرات ایران شعبه میدان آزادی زنجان کد  900 به نام شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان)  به آدرس زنجان – خیابان سعدی شمالی –طبقه دوم - اداره قرادادها جهت خريد اسناد مراجعه فرمايند.. مبلغ سپرده شرکت در مناقصه طبق جدول زير مي باشد.

جهت دانلود اسناد مناقصه از طریق وب سایت شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان با هماهنگی قبلی با شماره ذيل میتوان اقدام نمايند.آدرس وب سایت شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان  www.zedc.ir
 این آگهی همزمان در وب سایت شرکت توانیر و پایگاه ملی مناقصات به ترتیب در آدرسهای tavanir.org.ir   و   iets.mporg.ir نیز قابل مشاهده می باشد.

 تلفن تماس جهت کسب اطلاعات بیشترو هماهنگي جهت دانلود:33460500 – 024    

 خريد انواع ترانسفورماتور 20 كيلوولت روغني كم تلفات (AB')

رديفترانسفورماتور 20 كيلوولت روغني كم تلفات (AB')تعداد(دستگاه)مبلغ سپرده شركت در مناقصه(ريال)
1ترانسفورماتور 25 كاوا100167,000,000
2ترانسفورماتور 50 كاوا50129,000,000
3ترانسفورماتور 100 كاوا100358,000,000
4ترانسفورماتور 200 كاوا50263,000,000
5ترانسفورماتور 250 كاوا1061,000,000
6ترانسفورماتور 315 كاوا30217,000,000
7ترانسفورماتور 400 كاوا545,000,000
جمع كل مبلغ سپرده شركت در مناقصه(ريال): ​ ​1,240,000,000

 

جهت دانلود اسناد و شرايط عمومي و خصوصي برروي گزينه هاي زير كليك كنيد:

الف-اسناد مناقصه

ب-​شرايط عمومي و خصوصي

 

 شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان