ورود به سایت
تاريخ شروع فروش اسناد مناقصه : 1395/10/20 تاريخ ارسال و باز گشايي پاكات مناقصه : 1395/11/10
خاتمه یافته

مناقصه عمومی دو مرحله اي به شماره هاي 40_95

     شركت توزيع نيروي برق استان زنجان در نظر دارد خريد دو دستگاه بالابر 17 متري عايقي جهت عمليات خط گرم و نصب و راه اندازي آن برروي خودرو مورد نياز خود را بشرح جدول زير و شرايط و ضوابط ارائه شده دراسناد مناقصه از طریق برگزاری مناقصه عمومی به انجام رساند، لذا از كليه توليد کنندگان دعوت بعمل می آید از تاریخ درج آگهی – نوبت دوم - در روزنامه ایران مورخ 1395/10/20 با مراجعه به وب سایت شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان (www.ZEDC.ir) به مدت 8 روز جهت دانلود اسناد مناقصه بصورت رايگان با هماهنگي قبلي با تلفن ارائه شده در ذيل اقدام نمايند و يا درساعات اداری با دردست داشتن معرفی نامه رسمی شرکت و اصل فیش واریزی به مبلغ 400،000 ریال به حساب 0102166650001( بانـک صادرات ایران شعبه میدان آزادی زنجان کد  900 به نام شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان)  به آدرس زنجان – خیابان سعدی شمالی –طبقه دوم - اداره قرادادها جهت خريد اسناد مراجعه فرمايند.. مبلغ سپرده شرکت در مناقصه طبق جدول زير مي باشد.

آدرس وب سايت شرکت توزيع نيروی برق استان زنجان  www.zedc.ir
 اين آگهی همزمان در وب سايت شرکت توانير و پايگاه ملی مناقصات به ترتيب در آدرسهای tavanir.org.ir   و   iets.mporg.ir نيز قابل مشاهده می باشد.

 تلفن تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگي جهت دانلود:33460500 – 024    

جهت دانلود اسناد مناقصه اينجا كليك كنيد.

جهت دانلود موافقتنامه و شرايط عمومي پيمان اينجا كليد كنيد.

نوع كالا، مقدارمورد نياز و سپرده شركت در  مناقصه

ميزان سپرده شركت در مناقصه ريال

تعداد(دستگاه)شرح مناقصهشماره مناقصه
225،000،000دوخريدبالابر 17 متري عايقي جهت عمليات خط گرم و نصب و راه اندازي آن برروي خودرو95_40

 شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان

​​