ورود به سایت
تاريخ شروع فروش اسناد مناقصه: 1396/06/19 آخرين مهلت ارسال پاكات اسناد مناقصه و نمونه كالا: 1396/07/12 تا ساعت 14:00
خاتمه یافته

مناقصه عمومی دو مرحله اي به شماره هاي 56_96

خريد برقگير 20 كيلوولت 10 كيلوآمپر سيليكوني و فيوزكات اوت 20 كيلوولت سيليكوني 

        این شرکت در نظر دارد برقگير 20 كيلوولت 10 كيلوآمپر سيليكوني و فيوزكات اوت 20 كيلوولت سيليكوني   خود را بشرح جدول زير و شرايط و ضوابط ارائه شده دراسناد مناقصه از طریق برگزاری مناقصه عمومی به انجام رساند، لذا از كليه توليد کنندگان و فروشندگان كه داراي گواهي و تأييديه توانير با تاريخ معتبر در موضوع مناقصه را دارند  دعوت بعمل می آید از تاریخ درج آگهی – نوبت دوم - در مناقصه مزايده مورخ 1396/06/19 با مراجعه سابيهاي معرفي شده زير  و يا در زير اطلاعيه جاري به مدت 8 روز جهت دانلود اسناد مناقصه بصورت رايگان با هماهنگي قبلي با تلفن ارائه شده در ذيل اقدام نمايند و يا درساعات اداری با دردست داشتن معرفی نامه رسمی شرکت و اصل فیش واریزی به مبلغ 400،000 ریال به حساب 0102166650001( بانـک صادرات ایران شعبه میدان آزادی زنجان کد  900 به نام شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان)  به آدرس زنجان - خیابان سعدی شمالی - طبقه دوم - اداره قرادادها جهت خريد اسناد مراجعه فرمايند.. مبلغ سپرده شرکت در مناقصه طبق جدول زير مي باشد.

  این آگهی همزمان در وب سایت شرکت توانیر و پایگاه ملی مناقصات به ترتیب در آدرسهای tavanir.org.ir   و   iets.mporg.ir نیز قابل مشاهده و دانلود اسناد می باشد.

 تلفن تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگي جهت دانلود اسناد مناقصه :  33460500 _ 024    

جهت دانلود اسناد مناقصه اينجا كليك كنيد.

شماره مناقصه

موضوع مناقصهشرح كالاي مناقصهواحدتعداد/مقدار

سپرده شركت درهرآيتم مناقصه (ريال)

جمع سپرده شركت در كل مناقصه(ريال)
56_96خريد برقگير و فيوزكات اوتبرقگير 20 كيلوولت 10 كيلوآمپر سيليكونيعدد4،500250،000،000500،000،000
 فيوزكات اوت 20 كيلوولت سيليكونيعدد4،500250،000،000