ورود به سایت
مهلت خريد اسناد مناقصه : 1398/3/13 لغايت 1398/3/23 مهلت ارسال اسناد مناقصه : تا ساعت 11:00 مورخه 1398/4/3
خاتمه یافته

مناقصه عمومي دو مرحله اي خريدبرقگير 24 كيلوولت و فيوز كات اوت سيليكوني به شماره 39_98
رديفشرح كالاتعداد(عدد)مبلغ سپرده شركت درمناقصه(ريال)
1برقگير 24 كيلوولت 10 كيلوآمپري سيليكوني2,100735,100,000
2فيوزكات اوت 20 كيلوولت سيليكوني2,100565,000,000
جمع كل سپرده شركت درمناقصه(ريال)1,300,100,000

ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مناقصه ها درج گرديده است.

 مهلت فروش اسناد: از تاريخ  1398/3/13 تا  1398/3/23 به مدت 11 روز

نوع سپرده شركت در مناقصه ها: ضمانت نامه بانكي ، چك تضمين شده بانكي ، واريز وجه به حساب جاري شركت به شماره  0105626274006 نزد بانك ملي شعبه برق زنجان (كد4319) و ضمانت نامه صادره توسط مؤسسات بيمه گر داراي مجوز و بيمه مركزي خواهد بود.(مطابق با آئين نامه تضمين شركت هاي توزيع برق ابلاغي3070/11مورخه 29/6/1396)

به پيشنهادهاي فاقد امضاء ،فاقد سپرده ، مشروط ، مخدوش و يا كمتر از ميزان سپرده مقرر ، چك شخصي و نظايرآن و پيشنهاداتي كه بعد از مدت مقرر ارائه گردد ، ترتيب اثر داده نخواهد شد .

مبلغ و نحوي خريد و دريافت اسناد مناقصه: واريز مبلغ 400،000 ريال واريز به حساب 0102166650001  نزد بانك صادرات زنجان (كد900 ) به نام شركت توزيع نيروي برق استان زنجان و ارائه اصل فيش واريز در پاكت الف الزامي است. نحوي دريافت اسناد به دو روش زير مي باشد:

الف-جهت دريافت حضوري اسناد مناقصه؛ با در دست داشتن اصل فيش واريزي و نامه معرفي نماينده توسط شركت كننده با مراجعه به آدرس مناقصه گزار كه در ذيل درج گرديده است.

ب- جهت دريافت غير حضوري اسناد مناقصه؛ ابتدا تصوير فيش واريزي را به شماره 33448501-024 فاكس نموده و با هماهنگي اداره قراردادهاي مناقصه گزار به شماره تلفن 33460500-024 يا 33157274-024 نسبت به دانلود اسناد اقدام فرماييد.

مهلت تحويل اسناد و بازگشايي اسناد مناقصه ها: تحويل اسناد تمامي مناقصه هاي فوق تا ساعت 11:00 مورخ  1398/4/3 به دبيرخانه شركت (آدرس ذيل )با اخذ رسيد و بازگشايي اسناد رأس ساعت 13:30 مورخ 1398/4/3 در سالن كنفرانس شركت توزيع زنجان به ترتيب شماره مناقصه خواهد بود .

شرايط متقاضيان جهت شركت در مناقصه: كليه توليد کنندگان و فروشندگان كه داراي گواهي و تأييديه توانير با تاريخ معتبر در موضوع مناقصه، مجاز به شرکت در اين مناقصه مي باشند و مي تواند بر حسب تخصص و ظرفيت توليد در يك يا كل آيتم هاي موضوع مناقصه شركت نمايند.

نام و نشاني شركت مناقصه گزار : زنجان-خيابان سعدي شمالي- شركت توزيع نيروي برق استان زنجان-امور تداركات-كد پستي :13111-45137  تلفن 13-33440011–024  فاكس 33448501-024 جهت كسب اطلاعات بيشتر تلفن 33460500-024 يا 33157274-024

هزينه درج دو نوبت آگهي روزنامه : بر عهده برنده يا برندگان مناقصه خواهد بود و مناقصه گر مي بايست مبلغ آن را از اداره قراردادهاي شركت سوال نمايد.(تلفن اداره قرادادها شركت:  33460500-024 يا 33157274-024)

 

**جهت دانلود اسناد و مشخصات فني مناقصه اينجا كليك كنيد**​

 

متقاضيان مي توانند جزئيات و اسناد مربوط به مناقصه  را در سايت هاي:

 (.org.irwww.tavanir شبكه اطلاع رساني معاملات توانير) يا (http://iest.mporg.ir پايگاه ملي مناقصات)مراجعه فرمايند .

شركت توزيع نيروي برق استان زنجان