ورود به سایت
تاريخ شروع فروش اسناد مناقصه : 1396/09/29 تاريخ پايان فروش اسناد:1396/10/05 مهلت ارسال اسناد: تا ساعت 11:00 مورخه 1396/10/18
خاتمه یافته

مناقصه عمومی دو مرحله اي به شماره هاي 86_96

خريد انواع سيم آلومينيومي

        این شرکت در نظر دارد انواع سيم آلومينيومي  خود را بشرح جدول زير و شرايط و ضوابط ارائه شده دراسناد مناقصه از طریق برگزاری مناقصه عمومی به انجام رساند، لذا از كليه توليد کنندگان و نمايندگي هاي فروش مجاز  دعوت بعمل می آید از تاریخ درج آگهی – نوبت دوم - در روزنامه مناقصه مزايده مورخ 1396/09/29به روش زير اقدام به دريافت اسناد مناقصه نمايند:

ابتدا جهت دريافت اسناد مناقصه مبلغ 400،000ريال واريز به حساب 0102166650001  نزد بانك صادرات زنجان (كد900 ) به نام شركت توزيع نيروي برق استان زنجان  واريز و اصل فيش واريزي را در پاكت الف ارائه نمايند و به يكي از  دو روش زير  به مدت 7 روز اسناد مناقصه را تهيه فرماييد:

روش اول ؛ دريافت اسناد مناقصه بصورت حضوري: ارائه اصل فيش واريزي به همراه معرفي نامه كتبي توسط شركت كننده و مراجعه به آدرس مناقصه گزار كه در ذيل درج گرديده است.

روش دوم ؛ دريافت اسناد مناقصه به روش غير حضوري: ابتدا تصوير فيش واريزي را به شماره 33448501-024 فاكس نموده و با اطلاع به اداره قراردادهاي مناقصه گزار به شماره تلفن 33460500-024 يا 33157274-024 نسبت به دانلود اسناد اقدام فرماييد. دانلود اسناد مناقصه از وب سايت هاي زير تا زمان مشخص شده امكان پذير خواهد بود:

www.ZEDC.ir (سايت شركت توزيع نيروي برق استان زنجان)         www.TAVANIR.org.ir (سايت شركت توانير)                IETS.MPORG.ir  (سايت پايگاه ملي مناقصات)

آدرس شركت : زنجان - خيابان سعدي شمالي - ساختمان ستادي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان- اداره قراردادها

 مبلغ سپرده شرکت در مناقصه طبق جدول زير مي باشد.

 تلفن تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگي جهت دانلود :  33460500 -024 و 33157274-024    

جهت دانلود اسناد مناقصه و الزامات و معيارهاي ارزيابي فني و خصوصي مناقصه  و پيش نويس قرارداد اينجا كليك كنيد.

ميزان كالاي مورد نياز و سپرده شركت در مناقصه شماره 86_96-خريد سيم آلومينيومي

رديفنوع كالاواحدمقدار/تعدادمبلغ سپرده شركت در مناقصه(ريال)
1سيم آلومينيومي فوكس(42)كيلوگرم30،000165،000،000
2سيم آلومينيومي هاينا(126)كيلوگرم120،000396،000،000
جمع كل   مبلغ سپرده شركت در مناقصه (ريال)561،000،000