ورود به سایت
شروع فروش اسناد مناقصه : 1396/07/25 پايان فروش اسناد مناقصه : 1396/08/01 مهلت ارسال و بازگشايي پاكات مناقصه : 1396/08/15
خاتمه یافته

مناقصه عمومی دو مرحله اي به شماره هاي 67_96

خريد انواع كابل فشارضعيف آلومينيومي خودنگهدار

        این شرکت در نظر دارد انواع كابل فشارضعيف خودنگهدار آلومينيومي  خود را بشرح جدول زير و شرايط و ضوابط ارائه شده دراسناد مناقصه از طریق برگزاری مناقصه عمومی به انجام رساند، لذا از كليه توليد كنندگان كه داراي تاييد صلاحيت شركت توانير در زمينه كابلهاي فشارضعيف خودنگهدار مي باشند و نمايندگيهاي مجاز اين شركتها  دعوت بعمل می آید از تاریخ درج آگهی – نوبت دوم - در روزنامه مناقصه مزايده مورخ 1396/07/25 به روش زير اقدام به دريافت اسناد مناقصه نمايند:

ابتدا جهت دريافت اسناد مناقصه مبلغ 400،000ريال واريز به حساب 0102166650001  نزد بانك صادرات زنجان (كد900 ) به نام شركت توزيع نيروي برق استان زنجان  واريز و اصل فيش واريزي را در پاكت الف ارائه نمايند و به يكي از  دو روش زير  به مدت 7 روز اسناد مناقصه را تهيه فرماييد:

روش اول ؛ دريافت اسناد مناقصه بصورت حضوري: ارائه اصل فيش واريزي به همراه معرفي نامه كتبي توسط شركت كننده و مراجعه به آدرس مناقصه گزار كه در ذيل درج گرديده است.

روش دوم ؛ دريافت اسناد مناقصه به روش غير حضوري: ابتدا تصوير فيش واريزي را به شماره 33448501-024 فاكس نموده و با اطلاع به اداره قراردادهاي مناقصه گزار به شماره تلفن 33460500-024 يا 33157274-024 نسبت به دانلود اسناد اقدام فرماييد. دانلود اسناد مناقصه از وب سايت هاي زير تا زمان مشخص شده امكان پذير خواهد بود:

www.ZEDC.ir (سايت شركت توزيع نيروي برق استان زنجان)         www.TAVANIR.org.ir (سايت شركت توانير)                IETS.MPORG.ir  (سايت پايگاه ملي مناقصات)

آدرس شركت : زنجان - خيابان سعدي شمالي - ساختمان ستادي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان- اداره قراردادها

 مبلغ سپرده شرکت در مناقصه طبق جدول زير مي باشد.

 تلفن تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگي جهت دانلود :  33460500 -024 و 33157274-024    

جهت دانلود اسناد مناقصه طبق شرايط روش دوم فوق و الزامات و معيارهاي ارزيابي فني و خصوصي مناقصه  و پيش نويس قرارداد و ليست شركتهاي تاييد صلاحيت شده از طرف توانير در سال 1396  اينجا كليك كنيد.

ميزان كالاي مورد نياز و سپرده شركت در مناقصه شماره 67_96-خريد انواع كابل فشارضعيف آلومينيومي خودنگهدار

رديفنوع كالاواحدمقدار/تعدادمبلغ سپرده شركت در مناقصه(ريال)
1كابل فشارضعيف آلومينيومي خودنگهدار 25+25+50+50*3متر730,000324,000,000
2كابل فشارضعيف آلومينيومي خودنگهدار 25+25+70+70*3متر310,000231,000,000
جمع كل   مبلغ سپرده شركت در مناقصه (ريال)555,000,000