ورود به سایت
تاريخ شروع فروش اسناد:1395/02/09 تاريخ پايان فروش اسناد : 1395/02/18
خاتمه یافته

مناقصه عمومی دو مرحله اي به شماره هاي 10_95

     شركت توزيع نيروي برق استان زنجان در نظر دارد خريد كابل 20 كيلوولت خشك 185*1 آلومينيومي زره دار مورد نياز خود را بشرح جدول زير و شرايط و ضوابط ارائه شده دراسناد مناقصه از طریق برگزاری مناقصه عمومی به انجام رساند، لذا از كليه توليد کنندگان و فروشندگان دعوت بعمل می آید از تاریخ درج آگهی – نوبت دوم - در روزنامه ایران مورخ 1395/02/09 با مراجعه به وب سایت شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان (www.ZEDC.ir) به مدت 8 روز جهت دانلود اسناد مناقصه بصورت رايگان با هماهنگي قبلي با تلفن ارائه شده در ذيل اقدام نمايند و يا درساعات اداری با دردست داشتن معرفی نامه رسمی شرکت و اصل فیش واریزی به مبلغ 400،000 ریال به حساب 0102166650001( بانـک صادرات ایران شعبه میدان آزادی زنجان کد  900 به نام شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان)  به آدرس زنجان – خیابان سعدی شمالی –طبقه دوم - اداره قرادادها جهت خريد اسناد مراجعه فرمايند.. مبلغ سپرده شرکت در مناقصه طبق جدول زير مي باشد.

جهت دانلود اسناد مناقصه از طریق وب سایت شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان با هماهنگی قبلی با شماره ذيل میتوان اقدام نمايند.

آدرس وب سایت شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان  www.zedc.ir
 این آگهی همزمان در وب سایت شرکت توانیر و پایگاه ملی مناقصات به ترتیب در آدرسهای tavanir.org.ir   و   iets.mporg.ir نیز قابل مشاهده می باشد.

 تلفن تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگي جهت دانلود:33460500 – 024      

 

نوع كالا، مقدارمورد نياز و سپرده شركت در  مناقصه

نوع كابل 20 كيلوولت خشكمتراژميزان سپرده شركت در مناقصه(ريال)
185*1 آلومينيومي زره دار50،000375،000،000

 

جهت دانلود اسناد مناقصه و شرايط عمومي برروي گزينه هاي زير كليك نماييد:

االف- اسناد مناقصه

ب-موافقتنامه عمومي و خصوصي

 

  شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان

​​