ورود به سایت
مهلت خريد اسناد مناقصه : 1398/06/09 لغايت 1398/06/16 مهلت ارسال اسناد مناقصه : تا ساعت 11:00 مورخه 1398/06/31
در حال اجرا


موضوع مناقصه : خريد انواع تابلو فشارضعيف (اندازه گيري و باراني) به شماره 75_98

نوع تابلورديفشرح كالاكدكالاتعداد(دستگاه)ميزان سپرده شركت در مناقصه(ريال)
اندازه گيري1تابلو اندازه گيري 50 آمپر66701040370820،000،000
2تابلو اندازه گيري  75 آمپر66701050060
3تابلو اندازه گيري   100  آمپر66701380160
4تابلو اندازه گيري   150  آمپر66701230940
5تابلو اندازه گيري   200  آمپر66701090020
6تابلو اندازه گيري   250  آمپر66701100020
7تابلو اندازه گيري   300  آمپر6670137045
8تابلو اندازه گيري   400  آمپر66701410720
باراني1تابلو باراني 25 آمپر خالي6110088937001،200،000،000
2تابلو باراني  100 آمپر71100850010
3تابلو باراني  160 آمپر7116045025
4تابلو باراني  200 آمپر71100780610
5تابلو باراني  250 آمپر66700769010
6تابلو باراني  400 آمپر71100140930
7تابلو باراني  630 آمپر66701160420
جمع مبلغ سپرده شركت در مناقصه(ريال)2،020،000،000

ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مناقصه ها درج گرديده است.

 مهلت فروش اسناد: از تاريخ  1398/06/09تا 1398/06/16 به مدت 8 روز

نوع سپرده شركت در مناقصه ها: ضمانت نامه بانكي ، چك تضمين شده بانكي ، واريز وجه به حساب جاري شركت به شماره  0105626274006 نزد بانك ملي شعبه برق زنجان (كد4319) و ضمانت نامه صادره توسط مؤسسات بيمه گر داراي مجوز و بيمه مركزي خواهد بود.(مطابق با آئين نامه تضمين شركت هاي توزيع برق ابلاغي3070/11مورخه 1396/06/29)

به پيشنهادهاي فاقد امضاء ،فاقد سپرده ، مشروط ، مخدوش و يا كمتر از ميزان سپرده مقرر ، چك شخصي و نظايرآن و پيشنهاداتي كه بعد از مدت مقرر ارائه گردد ، ترتيب اثر داده نخواهد شد .

مبلغ و نحوي خريد و دريافت اسناد مناقصه ها: واريز مبلغ 400،000 ريال واريز به حساب 0102166650001  نزد بانك صادرات زنجان (كد900 ) به نام شركت توزيع نيروي برق استان زنجان و ارائه اصل فيش واريز در پاكت الف الزامي است. نحوي دريافت اسناد به دو روش زير مي باشد:

الف-جهت دريافت حضوري اسناد مناقصه؛ با در دست داشتن اصل فيش واريزي و نامه معرفي نماينده توسط شركت كننده با مراجعه به آدرس مناقصه گزار كه در ذيل درج گرديده است.

ب- جهت دريافت غير حضوري اسناد مناقصه؛ ابتدا تصوير فيش واريزي را به شماره 33448501-024 فاكس نموده و با هماهنگي اداره قراردادهاي مناقصه گزار به شماره تلفن 33460500-024 يا 33157274-024 نسبت به دانلود اسناد اقدام فرماييد.

مهلت تحويل اسناد و بازگشايي اسناد مناقصه ها: تحويل اسناد مناقصه هاي فوق تا ساعت 11:00 مورخ  1398/06/31به دبيرخانه شركت (آدرس ذيل )با اخذ رسيد و بازگشايي اسناد رأس ساعت 13:00 مورخ 1398/06/31 به ترتيب شماره مناقصه در سالن كنفرانس شركت توزيع زنجان به ترتيب شماره مناقصه خواهد بود .

شرايط متقاضيان جهت شركت در هر مناقصه:

مناقصه شماره 75_98 : كليه شركتهاي تامين كننده تابلوهاي برق كه از طرف شركت توانير داراي تاييد صلاحيت در سال 1398 از نوع تابلو هاي سنجش و توزيع را دارا باشند مي توانند در اين مناقصه شركت نمايند.

نام و نشاني شركت مناقصه گزار : زنجان-خيابان سعدي شمالي- شركت توزيع نيروي برق استان زنجان-امور تداركات-كد پستي :13111-45137  تلفن 13-33440011–024  فاكس 33448501-024 جهت كسب اطلاعات بيشتر با تلفن هاي 33460500-024 يا 33157274-024

هزينه درج دو نوبت آگهي روزنامه: بر عهده برنده يا برندگان مناقصه ها خواهد بود و مناقصه گر مي بايست مبلغ آن را از اداره قراردادهاي شركت سوال نمايد.(تلفن اداره قرادادها شركت:  33460500-024 يا 33157274-024)

**جهت دانلود اسناد و مشخصات فني مناقصه اينجا كليك كنيد**

متقاضيان مي توانند جزئيات و اسناد مربوط به مناقصه  را در سايت هاي:

(سايت شركت توزيع نيروي برق استان زنجان  www.zedc.ir ) و (www.tavanir.org.ir شبكه اطلاع رساني معاملات توانير) يا (http://iets.mporg.ir پايگاه ملي مناقصات)مراجعه فرمايند .

شركت توزيع نيروي برق استان زنجان